MSPH 79 INS 30111/2012-B-45
MSPH 79 INS 30111/2012-B-45

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavatého 662/17, 140 00 Praha 4-Háje, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení č. j. MSPH 79 INS 30111/2012-B-9 ze dne 16. 4. 2013 ve znění usnesení č. j. MSPH 79 INS 30111/2012-B-18 ze dne 9. 9. 2013 s e m ě n í tak, že zní:

Po zbývající dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo do úplného zaplacení všech pohledávek od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku je dlužník povinen hradit splátky ze starobního důchodu, který pobírá od České správy sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5.

II. Výrok IV. usnesení č. j.-B-9 ze dne 16. 4. 2013 ve znění usnesení č. j.-B-18 ze dne 9. 9. 2013 s e m ě n í tak, že se vypouští první odstavec a první odstavec zní:

Plátci starobního důchodu dlužníka České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5 se přikazuje zasílat starobní důchod v plné výši insolvenčnímu správci na jím zřízený (označený) účet.

III. Výrok písm. a) výroku V. usnesení č. j.-B-9 ze dne 16. 4. 2013 ve znění usnesení č. j.-B-18 ze dne 9. 9. 2013 s e m ě n í tak, že zní: Insolvenčnímu správci se ukládá

a) vyplácet nezajištěným věřitelům dlužníka měsíční splátky na uspokojení jejich pohledávek ve výši dle výroku II. tohoto usnesení ze starobního důchodu, který dlužník pobírá a ponechá mu pouze nezabavitelnou částku.

Ostatní části usnesení uvedených ve výroku I. zůstávají nedotčeny. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 16. 4. 2013 ve znění usnesení ze dne 9. 9. 2013 (č. d. B-9 a č. d. B-18) soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře a uložil účastníkům tam uvedené povinnosti. Na znění obou těchto usnesení soud odkazuje.

Podáním ze dne 28. 11. 2016 sdělil správce, že dlužník v současnosti již nemá v měněném usnesení plátce mzdy, kterým byla společnost INDUS PRAHA, spol. s.r.o., IČO 242 10 668, ale jeho jediným příjmem je pouze starobní důchod, a proto je třeba změnit postup při vypočítávání nezabavitelné části příjmu (č. d. B-41).

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

V daném případě byly splněny podmínky pro postup podle výše citovaného ustanovení zákona. Je totiž nepochybné, že od doby vydání měněného usnesení došlo k podstatné změně poměrů, když se změnil počet plátců příjmů dlužníka tak, že v současnosti jím je pouze ČR-Česká správa sociálního zabezpečení. Soud proto změnil tomu odpovídajícím způsobem dotčené výroky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto měnícího usnesení.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání do tohoto usnesení může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Praze dne 7. prosince 2016

JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Blahnová