MSPH 79 INS 27876/2013-B-34
MSPH 79 INS 27876/2013-B-34

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Semilská 43/1, 197 00 Praha 9-Kbely, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení č. j. MSPH 79 INS 27876/2013-B-11 ze dne 18. 2. 2014 s e m ě n í tak, že zní: Dlužnici se ukládá, aby po zbývající dobu trvání oddlužením plněním splátkového kalendáře nebo do úplného zaplacení všech pohledávek od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku platila prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce Mgr. Tomáše Linhy (dále jen správce ) pravidelně měsíčně, nejpozději však k poslednímu dni v kalendářním měsíce nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku 4.000 Kč, přičemž z takto určené částky si správce nejprve vyplatí zálohu na svou odměnu a hotové výdaje ve výši 1.089 Kč vč. DPH a poté rozvrhne zbývající část nezajištěným věřitelům dlužnice podle poměru, který byl uveden v usnesení zveřejněném pod č. d. B-11.

Novou splátku ve výši 4.000 Kč svým nezajištěným věřitelům je dlužnice povinna uhradit do 31. 10. 2016, a to ze mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele: Velvyslanectví Marockého království v Praze, se sídlem Mickiewiczova 254/6, 160 00 Praha 6.

Ostatní výroky usnesení uvedených ve výroku I. zůstávají nedotčeny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 18. 2. 2014 rozhodl soud o schválení oddlužení s tím, že bude provedeno plněním splátkového kalendáře (č. d. B-11)..

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 29. 8. 2016 (č. d. B-31) pak dlužnice požádala o snížení výše měsíčních splátek, což odůvodnila podstatnou změnou poměrů, která vznikla v důsledku zvýšení životních nákladů zejména s ohledem na potřeby syna, který navštěvuje nyní 7. třídu základní školy a nároky na zajištěné péče o něj se s ohledem na jeho věk zvýšily. Zároveň dlužnici rovněž stouply náklady na bydlení, a to plateb za elektřinu a plyn. Navrhla proto platit splátkový kalendář měsíční fixní splátkou 4.000 Kč.

Insolvenční správce k dotazu soudu sdělil dne 22. 9. 2016 (č. d. B-33), že za předpokladu, že soud vyhoví návrhu dlužnice, budou věřitelé se zjištěnou nezajištěnou pohledávkou uspokojeni isir.justi ce.cz v rozsahu 58%. Potvrdil současnou rodinnou a majetkovou situaci dlužnice a s ohledem na uvedené doporučil snížení splátky na požadovanou výši.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

V daném případě má soud za to, že jsou splněny pro postup podle výše citovaného ustanovení zákona. Je nepochybné, že od doby vydání měněného usnesení (18. 2. 2014) došlo k podstatné změně poměrů. Soudu je z jeho činnosti známo, že náklady na spotřebu expedovaných služeb průběžně (a zejména v hlavním městě) vzrůstají, je mu i známo, že s přechodem dětí na druhý stupeň školního vzdělávání (a současně s tím, jak pokračují vývin dětí v tomto věku), se začínají nacházet v období svých stále se zvyšujících potřeb. Soud při svém rozhodování o změně rozhodnutí a určení jiné než zákonem stanovené částky pro účely plnění splátkového kalendáře vycházel z předpokladu, že pokud bude dlužnici soudem uložena povinnost hradit nezajištěným věřitelům a na zálohu odměny správce částka 4.000 Kč měsíčně, dojde v dalším průběhu oddlužení k uspokojení pohledávek věřitelů v rozsahu přibližně 58% výše zjištěných pohledávek. Současně při takto nově stanovené částce bude dlužnice schopna zajišťovat nezbytné životní potřeby své i svého dospívajícího. Nebude tak zřejmě nutné schválené oddlužení zrušit podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, tak jako by se to stalo v situaci, kdy by soud k rozhodnutí o změně splátky nepřistoupil, neboť dlužnice by nebyla schopna v něm dále pokračovat, aniž by znovu nezabředla do dluhů, případně by své příjmy před věřiteli utajovala a tím byla vytlačena do tzv. šedé ekonomiky . Soud proto podle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona změnil výrok II. usnesení, kterým oddlužení plněním splátkového kalendáře již dříve schválil, a to takovým způsobem, aby nebyly oprávněné zájmy nezajištěných věřitelů zkráceny a současně i tak, aby dlužnici (a na ní odkázanému synovi) bylo umožněno vymanit se z úpadkové situace. Současně soud konstatoval, že ostatní výroky tímto usnesením měněného rozhodnutí zůstávají nedotčeny. P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání do tohoto usnesení může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Praze dne 6. října 2016

JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Blahnová