MSPH 79 INS 26728/2014-A-12
MSPH 79 INS 26728/2014-A-12

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka, Vojtěcha anonymizovano , anonymizovano , bytem Veronské nám. 591, 109 00 Praha 10, o odvolání dlužníka t a k t o:

Usnesení insolvenčního soudu č. j. MSPH 79 INS 26728/2014-A-10 ze dne 5. listopadu 2014 s e m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č. j. MSPH 79 INS 26728/2014-A-10 ze dne 5. 11. 2014 zastavil insolvenční soud insolvenční řízení proto, že dlužník vzal svůj insolvenční návrh zpět. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 12. 11. 2014.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonné lhůtě odvoláním doručeným soudu dne 20. 11. 2014 (č. d. A-11) v němž namítl, že písemnost obsahující zpětvzetí jím nikdy sepsána a podána nebyla, podpis pod touto listinou není jeho. V dané věci proto podal oznámení na Policii ČR, MO Hostivař, což doložil záznamem o podání vysvětlení ze dne 12. 11. 2014, č. j. KRPA-437763-1/ČJ-2014-001418.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání ve věci samé.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem změnil insolvenční soud odvoláním dotčené rozhodnutí tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 24. listopadu 2014 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Priskinová