MSPH 79 INS 26048/2015-B-113
MSPH 79 INS 26048/2015-B-113

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka Mgr. Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolejní 6, 429/1, korespondenční adresa: VV Ruzyně, Staré nám. 3, 160 00 Praha 6, o návrhu insolvenční správkyně na nařízení předběžného opatření a při výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu na průběh insolvenčního řízení

takto:

I. Závazný pokyn insolvenčního soudu udělený insolvenční správkyni usnesením č. j. MSPH 79 INS 26048/2015-B-31 ze dne 4. 5. 2016, aby do doby, než soud o věci dále rozhodne, přijala potřebná opatření k tomu, aby bylo zabráněno vydání rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle kupní smlouvy, zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 26. 4. 2016 pod č. d. B-25, a o učiněných opatřeních soud neprodleně informovala, s e z r u š u j e .

II. Návrh insolvenční správkyně ze dne 1. 9. 2016 na nařízení předběžného opatření, kterým by insolvenční soud udělil insolvenční správkyni pokyn, že může oznámit Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu, že lze povolit vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy uzavřené dne 26. 4. 2016 mezi prodávající insolvenční správkyní dlužníka Mgr. Davida anonymizovano , anonymizovano , a kupujícím PetremTankó, zveřejněné v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 26. 4. 2016, a jejímž předmětem jsou: -bytová jednotka č. 429/4-byt, vymezeno v budově čp. 429, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 689/12-zastavěná plocha a nádvoří,

-spoluvlastnický podíl o velikosti id. 12570/391220 na společných částech budovy čp. 429-byt. dům, situovaný na pozemku parc. č. 689/12-zastavěná plocha a nádvoří,

-spoluvlastnický podíl o velikosti id. 12570/391220 na pozemcích č. parc. 689/2 ostatní plocha, o výměře 481 m2, č. parc. 689/4 ostatní plocha o výměře 134 m2, č. parc. 689/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2570 m2, na němž stojí bytový dům čp. 429, č. parc. 689/24 ostatní plocha o výměře 23 m2, isir.justi ce.cz

-společná část budovy ve výlučném užívání, sestávající ze sklepní kóje č. 04 nacházející se ve 2. podzemním podlaží budovy, sekce A o výměře 5,70 m2 z parkovacího stání pro osobní automobil č. 42 a č. 43 nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy a parkovací stání pro motocykly č. 69 a č. 70 nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy, to vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listech vlastnictví č. 7712 a 7711 pro obec Praha, k. ú. Dejvice, s e z a m í t á .

III. Schůze věřitelů nařízená na den 2 7 . z á ř í 2016 ve 1 3 : 3 0 h o d. do jednací síně číslo dveří 152, v I. patře budovy Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Dne 26. 4. 2016 byla v insolvenčním rejstříku pod č. d. B-25 zveřejněna kupní smlouva, kterou insolvenční správkyně JUDr. Zdeňka Pechanová (dále jen správkyně ) jako prodávající uzavřela s kupujícím Petrem Tankó (dále jen kupující ), a jejímž předmětem bylo zpeněžení zajištěného nemovitého majetku specifikovaného ve výroku II. tohoto usnesení. Jelikož pak tato smlouva byla uzavřena, aniž si správkyně-kromě pokynu zajištěného věřitele č. 24 24 Expobank CZ, a. s (dále jen věřitel č. 24 ) prvého v pořadí (v insolvenčním rejstříku zveřejněném dne 14. 4. 2016 pod č. d. B-21)-vyžádala souhlas s pokynem zajištěných věřitelů s pozdějším pořadím, a před tím, než soud vyrozuměl tyto věřitele s pozdějším pořadím zajištění o zveřejnění pokynu v. č. 24 ke zpeněžení s poučením o možnosti podat ve lhůtě 7 dnů proti němu námitky, udělil insolvenční soud správkyni dne 4. 5. 2016 závazný pokyn, aby do doby, než soud o věci dále rozhodne, přijala potřebná opatření k tomu, aby bylo zabráněno vydání rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva pro shora jmenovaného kupujícího do katastru nemovitosti (č. d. B-31).

Na základě vyrozumění soudu o zveřejnění pokynu v. č. 24 ke zpeněžení s poučením o možnosti podat ve lhůtě 7 dnů proti němu námitky (zveřejněno dne 28. 4. 2016 pod č. d. B-24), podal včas námitky věřitel č. Jan Kašpar (dále jen věřitel č. 26 ), (dne 2. 5. 2016, č. d. B-28), jakož i zajištěná věřitelka č. 27 Kateřina Friedová (dále jen věřitelka č. 27) v podání z 5. 5. 2016 (č. d. B-32). O těchto námitkách soud rozhodl usnesením ze dne 19. 7. 2016 tak, že pokyn zajištěného věřitele č. 24 schválil (č. d. B-79) s právní mocí dnem 25. 7. 2016). V podrobnostech soud na toto usnesení odkazuje.

Dne 3. 8. 2016 požádal člen věřitelského výboru, věřitel č. 26 o svolání schůze věřitelů, jejímž jediným bodem programu mělo být hlasování schůze věřitelů o udělení souhlasu tomuto členovi věřitelského výboru, s nabytím majetku z majetkové podstaty. Jednalo se o předmět kupní smlouvy uvedený ve výroku II. tohoto usnesení, když věřitel č. 26 uvedl, že by byl schopen zaplatit za předmět zpeněžení částku vyšší, než byla sjednána v kupní smlouvě ze dne 26. 4. 2016. Soud návrhu vyhověl a usnesením ze dne 17. 8. 2016 schůzi svolal (č. d. B-94 ve spojení s č. d. B-108 ze dne 30. 8. 2016).

Dne 1. 9. 2016 pak byl soudu doručen návrh insolvenční správkyně na nařízení předběžného opatření tak, jak je uveden ve výroku II. tohoto usnesení (č. d. B-111 ve spojení s č. d. B-112). Návrh správkyně odůvodnila tím, že bez jejího vědomí podal po uplynutí lhůty dle § 289 odst. 3 zákona č. 186/2008 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) kupující návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a hrozí reálné nebezpečí, že tento jeho návrh bude s ohledem na dosud existující pokyn soudu ze 4. 5. 2016, zamítnut, jakkoliv po jeho vydání byl jednak soudem pravomocně schválen pokyn zajištěného věřitele s prvním pořadím, jednak marně uplynula lhůta uvedená v § 289 odst. 3 IZ.

Na urychlené řešení situace rovněž apeloval kupující samostatným podáním doručeným soudu dne 29. 8. 2016 (č. d. B-108).

Podle § 289 odst. 3 IZ lze platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.

Jakkoliv insolvenční zákon (v ustanovení § 160 odst. 1 IZ ani v ustanovení § 289 odst. 3 IZ) neoznačuje subjekty, které mohou podat žalobu na určení neplatnosti smlouvy, jíž byl zpeněžen majetek majetkové podstaty, dovodil Nejvyšší soud ČR, že ten, kdo není účastníkem insolvenčního řízení a zároveň není ani účastníkem právního vztahu založeného napadanou kupní smlouvou, není legitimován k podání žaloby dle § 289 odst. 3 IZ (sp. zn. 29 ICdo 26/2013 ve věci sp. zn. KSCB 27 ICm 254/2011, 27 INS 2203/2010).

V posuzované věci byl předmětný majetek prodán k pokynu zajištěného věřitele, pravomocně schváleného po řízení provedeném dle § 230 IZ insolvenčním soudem, prodejem mimo dražbu. V zákonné tříměsíční lhůtě po zveřejnění kupní smlouvy v insolvenčním rejstříku (tedy do konce pondělí 25. 7. 2016) nebyla podána žaloba na určení neplatnosti smlouvy o zpeněžení majetku z majetkové podstaty mimo dražbu. Nastoupila tak zákonná fikce platnosti předmětné smlouvy. Jak plyne z důvodové zprávy k § 289 odst. 3 IZ lhůta ke zpochybnění platnosti smlouvy o prodeji majetku způsobem mimo dražbu byla zákonodárcem stanovena k zajištění právní jistoty nabyvatelů majetku; po uplynutí této lhůty již v insolvenčním řízení platnost smlouvy zpochybnit nelze.

Za této situace soud, vázán uvedeným zněním insolvenčního zákona, konstatoval, že jednak odpadl důvod pro další trvání omezení správkyně (i kupujícího) zákazem zahájit, resp. vést řízení o návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitosti, jednak že se stalo bezpředmětným i konání schůze věřitelů o umožnění případného výhodnějšího prodeje jinému zájemci z řad členů věřitelského orgánu (v. č. 26).

Tomuto závěru proto odpovídají i výroky I. a III. tohoto usnesení.

S ohledem na výše uvedené se proto jeví zcela nadbytečným i podaný návrh na nařízení předběžného opatření, a proto jej soud výrokem I. zamítl.

Insolvenční soud dodává, že otázku případné náhrady škody způsobené správkyní v souvislosti s eventuálně tvrzeným a doloženým nevýhodným zpeněžením tak lze již řešit toliko postupem podle § 37 odst. 1 IZ, podle něhož insolvenční správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou dlužníku, věřitelům nebo třetím osobám způsobil tím, že při výkonu své funkce porušil povinnosti, které jsou mu uloženy zákonem nebo rozhodnutím soudu, jakož i tím, že při jejím výkonu nepostupoval s odbornou péčí. Této odpovědnosti se insolvenční správce zprostí, jen když prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu insolvenčního řízení. Právo na náhradu škody nebo jiné újmy proti insolvenčnímu správci se podle odst. 4 promlčí do 2 let poté, kdy se poškozený dozvěděl o výši škody a odpovědnosti insolvenčního správce, nejpozději však do 3 let, a jde-li o škodu způsobenou úmyslným trestným činem, za který byl insolvenční správce pravomocně odsouzen, nejpozději do 10 let od skončení insolvenčního řízení.

P o u č e n í: Proti výrokům I. a III. tohoto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Proti výroku II. tohoto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy navrhovatelce bude doručeno písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí.

V Praze dne 2. září 2016 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krykorková