MSPH 79 INS 25940/2012-B-45
MSPH 79 INS 25940/2012-B-45

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Zelenky-Hajského 1727/3, 130 00 Praha 3 o změně usnesení o schválení oddlužení

t a k t o:

I. Výrok II. usnesení č. j. MSPH 79 INS 25940/2012-B-7 ze dne 25. 1. 2013 ve znění usnesení č. j. MSPH 79 INS 25940/2013-B-21 ze dne 2. 9. 2013 s e m ě n í tak, že zní:

Dlužnici se ukládá, aby po zbývající dobu trvání oddlužením plněním splátkového kalendáře nebo do úplného zaplacení všech pohledávek od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku platila prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce: MTN-Insolvence v. o. s., IČO 247 40 276, se sídlem Korunní 127/2206, 130 00 Praha 3 (dále jen správce ), pravidelně měsíčně, nejpozději však k poslednímu dni v kalendářním měsíce nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku 3.500 Kč, přičemž z takto určené částky si správce nejprve vyplatí zálohu na svou odměnu a hotové výdaje ve výši 1.089 Kč vč. DPH a poté rozvrhne zbývající část nezajištěným věřitelům dlužnice podle poměru, který byl uveden v usnesení zveřejněném pod č. d. B-21.

Novou splátku ve výši 3.500 Kč svým nezajištěným věřitelům je dlužnice povinna uhradit do 30. 6. 2016, a to ze mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele: Skanska Facility s. r. o., IČO 256 61 531, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8.

II. Správci se ukládá, aby z částek, které obdrží od výše uvedeného plátce mzdy dlužnice, zaslal přebytek převyšující částku 3.500 Kč bez prodlení k rukám dlužnice. III. Ostatní výroky usnesení uvedených ve výroku I. zůstávají nedotčeny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 27. 11. 2012, č. j.-A-12 rozhodl zdejší insolvenční soud (dále jen soud ) o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení tak, že zjistil její úpadek a současně ho povolil řešit oddlužením.

Usnesením ze dne 25. 1. 2013, č. j. MSPH 79 INS25940/2012-B-7 rozhodl soud o schválení oddlužení s tím, že bude provedeno plněním splátkového kalendáře. Usnesením č. j. -B-21 ze dne 2. 9. 2013 pak soud uvedené usnesení ve výroku II. změnil co do poměru uspokojení jednotlivých věřitelů se zjištěnou pohledávkou. V podrobnostech soud na obě tato usnesení odkazuje. isir.justi ce.cz

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 5. 5. 2016 (č. d. B-42) pak dlužnice požádala o snížení výše měsíčních splátek, což odůvodnila podstatnou změnou poměrů, která vznikla v důsledku změny zaměstnání. Pracovní poměr u původního zaměstnavatele, v němž pobírala měsíční hrubou mzdu 24.000 Kč, s ní byl v důsledku reorganizačních změn ukončen. Od května 2016 je zaměstnána u firmy Skanska Facility s. r. o., kde však činí hrubý příjem 18.500 Kč. Pokud by dlužnice byla i za současné situace povinna měsíčně splácet částku 6.700 Kč, pak by jí nezůstalo dostatek prostředků na nezbytné živobytí a hrozilo jí nové zadlužování. S odkazem na to proto navrhla, aby soud výši měsíčních splátek snížil. K návrhu přiložila novou pracovní smlouvu spolu se mzdovým výměrem.

Insolvenční správce k dotazu soudu sdělil dne 19. 5. 2016 (č. d. B-44), že v průběhu trvání oddlužení již dlužnice v 39 měsíčních splátkách splatila věřitelům na jejich zjištěné, nezajištěné, pohledávky celkem 56,38% jejich celkové výše (objem zjištěných pohledávek činil 386.173,96 Kč, z toho zaplaceno 217.700 Kč). Uvedl, že dlužnice se správcem spolupracuje a plní řádně všechny povinnosti uložené jí zákonem i soudem. Dlužnice rovněž uhradila všech 39 záloh na odměnu správce a na náhradu jeho hotových výdajů. Potvrdil, že příjem dlužnice se snížil o celou1/4, a proto doporučil její měsíční splátky (kterých zbývá 21) snížit.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

V daném případě má soud za to, že jsou splněny pro postup podle výše citovaného ustanovení zákona. Je nepochybné, že od doby vydání usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem (ve znění jeho změny), došlo k podstatné změně poměrů, když se příjmy dlužnice citelně snížily. Je zřejmé, že nelze ponechat stávající výši měsíční splátky, aniž by dlužnice nebyla vystavena existenční nouzi. Soud při svém rozhodnutí o změně rozhodnutí a určení jiné než zákonem stanovené částky určené pro plnění splátkového kalendáře vycházel z předpokladu, že pokud bude dlužnici soudem uložena povinnost hradit nezajištěným věřitelům a na zálohu odměny správce částka 3.500 Kč měsíčně, dojde v dalším průběhu (zbytku trvání) oddlužení-vedle řádného placení záloh na odměnu a náklady správce-k uspokojení pohledávek věřitelů v rozsahu celkem 69,50% výše zjištěných pohledávek (217.700 Kč dosud splacených + 21 x 2.411 Kč). Současně při takto nově stanovené částce bude dlužnice schopna zajišťovat své nezbytné životní potřeby, resp. nebude zřejmě nutné schválené oddlužení zrušit podle § 418 odst. 1 písm. b), c) insolvenčního zákona, tak jako by se to stalo v situaci, kdy by soud k rozhodnutí o změně splátky nepřistoupil, neboť dlužnice by nebyla schopna v něm dále pokračovat, aniž by znovu nezabředla do dluhů, případně by své příjmy před věřiteli utajovala a tím byla vytlačena do tzv. šedé ekonomiky . Soud proto podle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona změnil výrok II. usnesení, kterým oddlužení plněním splátkového kalendáře již dříve schválil (ve znění změny z 2. 9. 2013), a to takovým způsobem, aby nebyly oprávněné zájmy nezajištěných věřitelů zkráceny a současně i tak, aby dlužnici bylo umožněno vymanit se z úpadkové situace. Současně soud konstatoval, že ostatní výroky tímto usnesením měněného rozhodnutí zůstávají nedotčeny. Prakticky to znamená, že plátce příjmů dlužnice bude dále postupovat dle usnesení ze dne 25. 1. 2013 (tj. plátce mzdy ponechá dlužnici nezabavitelnou částku a zbytek zašle správci). Správce poté z příjmů, které takto od plátce mzdy obdrží, odpočte 3.500 Kč, z nich nejprve uhradí zálohu na svou odměnu a hotové výdaje (1.089 Kč), a zbývající částku 2.411 Kč použije na splátky nezajištěných věřitelů. Zbývající částku poté bez prodlení zašle dlužnici.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání do tohoto usnesení může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Praze dne 2. června 2016

JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Blahnová