MSPH 79 INS 24817/2015-P5-4
MSPH 79 INS 24817/2015-P5-4

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem 5. května 510, 386 01 Strakonice, korespondenční adresa: Osadní 46/41, 170 00 Praha 7, o odvolání věřitele do rozhodnutí

takto:

Rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 09. 05. 2016 č. j. MSPH 79 INS 24817/2015-P5-2 se mění tak, že účast věřitele č. 5 HELP FINANCIAL s. r. o., IČO 264 40 334, sídlem Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy se ukončuje v rozsahu přihlášené a popřené pohledávky č. 5/2 ve výši 50.000,-Kč. Věřitel č. 5 se nadále účastní řízení se zjištěnou pohledávkou č. 5/1 ve výši 22.400,-Kč.

Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 09. 05. 2016 č. j.-P5-2 rozhodl zdejší soud vyšším soudním úředníkem Zdeňkou Zvěřinovou o ukončení účasti věřitele č. 5 HELP FINANCIAL s. r. o., IČO 264 40 334, sídlem Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy s přihlášenou pohledávkou č. 5 ve výši 72. 400,-Kč. Toto rozhodnutí napadl včas podaným odvoláním ze dne 13. 05. 2016 věřitel č. 5 HELP FINANCIAL s. r. o., IČO 264 40 334, sídlem Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy, který uvedl, že pohledávka č. 5/1 ve výši 22.400,-Kč byla zjištěna a byla přihlášena jako samostatný nárok, neměla být v této výši odmítnuta a ani neměla být věřiteli ukončena účast v řízení a navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. -P5-2 opravil.

Po přezkoumání věci soud zjistil, že odvolání je důvodné, neboť se jednalo o dva samostatné nároky, přihláška pohledávky č. 5/1 ve výši 22.400,-Kč, která byla zjištěna a přihláška pohledávky č. 5/2 ve výši 50.000,-Kč, která byla popřena. Postup podle § 178 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) se uplatní jen v případě, že by se jednalo o jeden přihlášený nárok, který by byl zjištěn v rozsahu menším než 50%.

Dle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Protože ve věci rozhodoval vyšší soudní úředník, rozhodl o odvolání soud prvního stupně, který napadené rozhodnutí vydal prostřednictvím samosoudce, a to tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a rozhodl, že rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 09. 05. 2016 č. j. MSPH 79 INS 24817/2015-P5-2 se mění tak, že účast věřitele č. 5 HELP FINANCIAL s. r. o., IČO 264 40 334, sídlem Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy se ukončuje v rozsahu přihlášené a popřené pohledávky č. 5/2 ve výši 50.000,-Kč. Věřitel č. 5 se nadále účastní řízení se zjištěnou pohledávkou č. 5/1 ve výši 22.400,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 19. května 2016 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Blahnová