MSPH 79 INS 2373/2008-C4-7
MSPH 79 INS 2373/2008-C4-7

179 ICm 3723/2014 104 VSPH 522/2015-50 (MSPH 79 INS 2373/2008)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v právní věci žalobce Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Polská 17, Praha 2, zastoupenému JUDr. Vladimírem Jablonským, advokátem, sídlem Glinkova 1659/14, Praha 6, proti žalovanému Mgr. Tomášovi Gartšíkovi, sídlem Divadelní 616/4, Brno, insolvenčnímu správci dlužníka RESVO Praha, spol. s r. o., IČO 152 72 575, sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, o určení neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 179 ICm 3723/2014-38 ze dne 28. dubna 2015,

takto:

I. Odvolání se o d m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem č.j. 179 ICm 3723/2014-38 ze dne 28. dubna 2015 v bodě I. zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal určení neplatnosti Smlouvy o postoupení pohledávky dlužníka RESVO Praha, spol. s r. o. za žalobcem v nominální hodnotě 13,587.510,90 Kč, uzavřené dne 23. 7. 2014 mezi žalovaným jako postupitelem a společností MEVA Bednící systémy, s. r. o. jako postupníkem (dále jen smlouva), s odůvodněním, že byla uzavřena v rozporu s § 295 odst. 1 věta první, odst. 2 písm. f) insolvenčního zákona a v bodě II. vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce včasné blanketní odvolání, jež slíbil dodatečně odůvodnit (č.l. 43). Protože v rozporu s § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) žalobce neuvedl, v jakém rozsahu usnesení soudu prvního stupně napadá, v čem spatřuje jeho nesprávnost nebo nesprávnost v postupu soudu a čeho se v odvolacím řízení domáhá, vyzval ho soud prvního stupně usnesením ze dne 4.6.2015 (č.l. 46), jež bylo zástupci žalobce doručeno dne 8.6.2015 dodáním do datové schránky, k doplnění podání a k odstranění vad odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení; současně dlužníka poučil ho o tom, že v případě neodstranění vytčených nedostatků bude odvolání odmítnuto.

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř. musí v odvolání být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

2 179 ICm 3723/2014 104 VSPH 522/2015 ()

Z § 212a odst. 2 o.s.ř. plyne, že rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209 o.s.ř.) žádné odvolací důvody. Toto ustanovení zakazuje odvolacímu soudu, aby posoudil věcnou správnost napadeného rozhodnutí, jestliže odvolání neobsahuje žádné odvolací důvody (údaj o tom, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně), přičemž neuvedení odvolacích důvodů samo o sobě brání jeho věcnému vyřízení a pokračování v odvolacím řízení. Jinými slovy, z důvodů, které nebyly uplatněny v odvolání, může odvolací soud přezkoumat napadené rozhodnutí, jen jestliže odvolání obsahuje alespoň některý z odvolacích důvodů.

Jelikož dlužník vytčené nedostatky odvolání neodstranil, nezbylo odvolacímu soudu než jeho odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 o.s.ř. odmítnout.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud rozhodl podle 146 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1 o.s.ř., když žalovanému v souvislosti s tímto řízením žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. července 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika