MSPH 79 INS 23291/2016-A-49
MSPH 79 INS 23291/2016-A-49

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka dlužníka Jakuba anonymizovano , anonymizovano , bytem Blahníkova 575/1, 130 00 Praha 3, zastoupeného opatrovníkem JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem, AK se sídlem Vinohradská 37, 120 00 Praha 2, zahájeného k návrhu insolvenčního navrhovatele INTERPAX Central Europe, s. r. o., IČO 290 08 191, se sídlem Srbínská 1373/18, 100 00 Praha 10- Strašnice, o odvolání insolvenčního navrhovatele

takto:

Usnesení insolvenčního soudu č. j. MSPH 79 INS 23291/2016-A-45 ze dne 12. června 2017 s e m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-44 ze dne 9. 5. 2017 vyzval soud navrhovatele, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně byl navrhovatel poučen dle § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) že pokud záloha na náklady insolvenčního řízení nebude ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o jeho insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

Jelikož ve stanovené lhůtě insolvenční navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení v soudem stanovené lhůtě nezaplatil, insolvenční soud dle řízení zastavil usnesením č. j. MSPH 79 INS 23291/2016-A-45 ze dne 12. 6. 2017.

Proti výše uvedenému usnesení podal insolvenční navrhovatel v zákonné lhůtě (dne 16. 6. 2017) odvolání, jenž bylo soudu doručeno téhož dne (č. d. A-46). V odvolání namítl, že soudem mu uloženou povinnost splnil dodatečně dne 16. 6. 2017, když udělil své bance příkaz k převodu zálohy ve stanovené výši na účet zdejšího soudu a tuto skutečnost doložil výpisem ze svého účtu (č. d. A-46/3 ve spojení se záznamem o složení částky zveřejněným pod č. d. A-47).

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání ve věci samé. isir.justi ce.cz

Vzhledem k tomu, že bylo doloženo, že předmětná platba byla realizována, a že tak insolvenční navrhovatel, byť opožděně, soudem požadovanou povinnost splnil, změnil insolvenční soud odvoláním dotčené rozhodnutí tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 3. července 2017 JUDr. Jiří R a d a, v. r. Samosoudce Za správnost vyhotovení: Bareš