MSPH 79 INS 23065/2013-B-40
MSPH 79 INS 23065/2013-B-40

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka Dřevotrans-Navrkal s.r.o., IČO 287 66 016, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, o snížení pravomocně uložené pořádkové pokuty

t a k t o:

Pořádková pokuta ve výši 10.000 Kč, uložená insolvenčnímu správci usnesením ze dne 18. dubna 2016 (č. d. B-34), které nabylo právní moci dnem 5. května 2016, se k žádosti správce (č. d. B-36/7) snižuje na částku 5.000 Kč.

Poučení: Toto rozhodnutí se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 10. října 2016 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Blahnová isir.justi ce.cz