MSPH 79 INS 22844/2015-B-43
MSPH 79 INS 22844/2015-B-43

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce JUDr. Milenou Nachtigalovou v insolvenční věci dlužníka: Ludmila anonymizovano , anonymizovano , bytem Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, doručovací adresa: Přívozní 1600/2b, 170 00 Praha 7, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e sestře dlužnice, Jarmile Paulík anonymizovano , bytem Komenského 468, 691 44 Lednice, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice ohledně zakoupení spoluvlastnického podílu jedné id. osminy pozemku č. parc. 2350/12-orná půda o výměře 2.571 m2 zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na LV č. 592 pro obec Lednice, k. ú. Lednice na Moravě za kupní cenu 3.000 Kč plus daň z převodu a správní poplatek za návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 20. 10. 2017, doručeným zdejšímu soudu dne 24. 10. 2017 (č. d. B-35) podala sestra dlužnice, Jarmila anonymizovano , anonymizovano , návrh, aby soud v její prospěch povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice osobě blízké, konkrétně nemovitého majetku specifikovaného ve výroku tohoto usnesení (dále jen majetek ). Uvedla, že předmětný majetek je zajištěný ve prospěch dvou věřitelů (č. 6 Mgr. Ing. Jiří Prošek a č. 13 společnost Ylia s. r. o.), s nimiž možnost odkoupení majetku za 3.000 Kč projednala, přičemž tito zajištění věřitelé vyslovili svůj souhlas.

K výzvě soudu sdělili oba zajištění věřitelé, že souhlasí s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku osobou blízkou, a to věřitel č. 13 podáním z 6. 11. 2017 (č. d. B-37) a věřitel č. 6 podáním ze 7. 12. 2017 (č. d. B-42). Správkyně pak sdělila dne 9. 11. 2017, že rovněž souhlasí s udělením uvedené výjimky a dodala, že nabídka sestry dlužnice odpovídá pokynům, které od obou zajištěných věřitelů obdržela (č. d. B-338).

Soud konstatoval, že majetek uvedený ve výroku byl zapsán do majetkové podstaty ze dne 12. 1. 2016 pod položkou č. 1 (č. d. B-2).

Pro zpeněžení majetkové podstaty v případě schválení oddlužení platí obdobně ustanovení insolvenčního zákona o konkursu (§ 408, § 409 IZ).

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ)dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; isir.justi ce.cz pokračovánítento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 věta první IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podle § 409 odst. 3 IZ majetek, který slouží k zajištění, zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejdříve však po zjištění pravosti výše a pořadí zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli; přitom postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

S ohledem na souhlasné stanovisko zajištěných věřitelů i insolvenčního správce a veden požadavkem na rychlost a hospodárnost insolvenčního řízení (§ 5 písm. a) IZ) nemá insolvenční soud důvodu neudělit sestře dlužnice výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro osobu dlužnici blízkou, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Praha 18. prosince 2017 JUDr. Milena Nachtigalová, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Veronika Vyhnánková