MSPH 79 INS 22591/2014-B-38
MSPH 79 INS 22591/2014-B-38

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce JUDr. Milenou Nachtigalovou v insolvenční věci dlužníka: EUROLINE ČR s. r. o., IČO 290 44 880, sídlem Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8, o návrhu insolvenčního správce na udělení souhlasu s prodejem majetku mimo dražbu,

takto:

Výrok II. písm. a) usnesení zdejšího soudu ze dne 28. 1. 2016, č. j. MSPH 79 INS 22591/2014-B-29 s e m ě n í tak, že insolvenční správce uskuteční prodej nejvyšší nabídce za minimální cenu 105.000 Kč včetně DPH. V ostatních částech zůstává toto usnesení beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 28. 1. 2016, č. j.-B-29 udělil zdejší soud souhlas s tím, aby správce prodal movitý majetek specifikovaný ve výroku I. prodejem mimo dražbu. Výrokem II. pod písm. a) rozhodl soud tak, že insolvenční správce uskuteční prodej nejvyšší nabídce za minimální cenu dle znaleckého posudku č. 01-1292/2016 ze dne 8. 1. 2016.

Podáním ze dne 18. 11. 2016 (č. d. B-37) správce sdělil, že předmětný majetek je s ohledem na stáří a typ za znalcem stanovenou cenu neprodejný a požádal o souhlas s tím, aby cena byla snížena tak, že bude činit minimálně 105.000 Kč včetně DPH. Připojil cenovou nabídku jediných dvou zájemců, kteří na inzerci reagovali (č. d. B-37/2, 3).

Insolvenční soud s ohledem na nedostatek jiných zájemců s vyšší cenovou nabídkou proto změnil výrok II. písm. a) předmětného usnesení v souladu s návrhem správce.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

V Praze dne 30. listopadu 2016 JUDr. Milena Nachtigalová, v. r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Blahnová isir.justi ce.cz