MSPH 79 INS 21602/2012-B-3
MSPH 79 INS 21602/2012-B-3

MSPH 79 INS 21599/2012-B-18 (MSPH 79 INS 21602/2012)

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníků a) Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 9, Jablonecká 409/44, PSČ 190 00 a b)Ivy anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, o změně usnesení o schválení oddlužení,

takto:

Usnesení č.j. MSPH 79 INS 21599/2012-B-8 ze dne 11. 12. 2012 se mění tak, že se v přehledu věřitelů ve výroku II. nahrazuje znění 17a)/P 18a)-UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČO 649 48 242, Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1 slovy 18a)/P18a)-Bohemia Faktoring, s.r.o., IČO 272 42 617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 -Malá Strana při ostatních nezměněných údajích.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j. MSPH 79 INS 21599/2012-P18-3 ze dne 25. 2. 2013 vyhověl soud návrhu věřitele č. 17a) UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČO 649 48 242, aby na jeho místo vstoupil do insolvenčního řízení jako nový věřitel věřitel č. 18a) Bohemia Faktoring, s.r.o., IČO 272 42 617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1-Malá Strana ( právní moc dnem 25. 2. 2013).

V souladu s touto skutečností změnil proto soud znění údajů v tabulce věřitelů, která je součástí výroku II. usnesení ze dne 11. 12. 2012 č.j. MSPH 79 INS 21599/2012-B-8 .

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolat se může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 in fine IZ).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 19. července 2013 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Priskinová