MSPH 79 INS 21003/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKE REPUBLIKY MSPH 79 INS 21003/2015 29 NSCR 38/2017-A-122

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře V insolvenční věci dlužníka Ing. Radomíra Válka, narozeného 7. dubna 1963, bytem V Otradovicích 37, PSČ 294 74, vedené u Městského soudu V Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 21003/2015, o insolvenčním návrhu věřitele Davida Kormanika, narozeného 16. ledna 1976, bytem V Kraslicích, Pod nádražím 971/16, PSČ 358 01, o dovolání insolvenčního navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 22. července 2016, č. j. MSPH 79 INS 21003/2015, 1 VSPH 2318/2015-A-74, takto:

1. Dovolací řízení se zastavuje

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodněnt

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud V Praze k odvolání insolvenčního navrhovatele potvrdil usnesení ze dne 23. října 2015, č. j.-A-15, jímž Městský soud V Praze (dále jen insolvenční soud ) odmítl insolvenční návrh věřitele Davida Kormanika směřující proti dlužníku Ing. Radomíru Válkovi a rozhodl o nákladech řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl insolvenční navrhovatel dovoláním (A-80).

Při podání dovolání nebyl insolvenční navrhovatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (5 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, V platném znění-dále jen o. s. ř. ).

O žádosti insolvenčního navrhovatele o ustanovení advokáta pro dovolací řízení (A-85) rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 12. října 2016, č.j.-A-88, tak, že ji zamítl. Kodvolání insolvenčního navrhovatele Vrchní soud V Praze usnesením ze dne 25. listopadu 2016, č.j., 1 VSPH 2115/2016-A-111, které nabylo právní moci dne 29. listopadu 2016, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Insolvenční soud dovolatele usnesením ze dne 6. ledna 2017, č. j.-A-115, doručeným dovolateli zvlášť (postupem podle 5 50 o. s. ř.) dne 16. února 2016 (srov. doručenku u A-115 a oznámení u A-118), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 10 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani pozděj i, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení % 241b odst. 2 věta před středníkem a 5 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení 5 243c odst. 3 větu první, 5 224 odst. 1 a 5 146 odst. 2 větu první o. s. ř., když dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, a dlužníku podle obsahu spisu V dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění V insolvenčním rejstříku; dovolateli a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2017

Mgr. Milan P 0 l á š e k, V. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafaj ová, DiS.