MSPH 79 INS 19915/2014-B-83
MSPH 79 INS 19915/2014-B-83

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano a Denisa anonymizovano , nar. 10. 2. 1980, oba bytem Hlavní 8, 277 33 Řepín, oba na korespondenční adrese: Křivenická 449/23, 181 00 Praha 8 -Trója (dále jen dlužník ), o změně usnesení o schválení oddlužení,

takto:

Usnesení č. j. MSPH 79 INS 19915/2014-B-13 ze dne 3. 11. 2014 ve znění měnícího usnesení č. j. MSPH 79 INS 19915/2014-B-35 ze dne 5. 8. 2015 a č. j. MSPH 79 INS 19915/2014-B-37 ze dne 16. 9. 2015 s e m ě n í tak, že zní:

a) Výrok II. zní:

II. Dlužníkovi se ukládá, aby po dobu následujících 5 let, počítaných od první splátky nebo do úplného zaplacení všech pohledávek platil prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce: Ing. Josef Nožička, IČO: 725 36 454 (dále jen správce ) pravidelně měsíčně, nejpozději však k poslednímu dni v kalendářním měsíce nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek ze svých příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, přičemž z takto určené částky pak insolvenční správce nejprve vyplatí zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce v přiznané výši uvedené ve výroku III. tohoto usnesení a případně další pohledávky za podstatou (pohledávky na roveň postavené pohledávkám za podstatou), pokud vznikly do dne vydání tohoto rozhodnutí; po jejich uspokojení v plné výši zbývající část rozvrhne nezajištěným věřitelům dlužníka podle následujícího poměru takto:

Do Přihlášená měsíčn úschov Věřitel pohledávka Zjištěná í y č./přihláška celkem v popřen pohledávka splátka správci č. Jméno Kč o celkem v Kč v% v% GE Money Auto, s.r.o., IČO 60112743Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 1/P1 4-Michle 40.171,30 0 40.171,30 2,41 isir.justi ce.cz

ABEWY EXE GROUP s.r.o., IČO 27944514, Táboritská 1000/23, 130 87 Praha 2/P2 3-Žižkov 114.080 0 114.080 6,83 OPTIPLAST EYEWEAR a.s., IČO 27970281, Klostermannova 53, 3/P3 340 22 Nýrsko 25.125,56 0 25.125,56 1,51 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČP 61860069, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 4/P4 1 478.409 478.409 28,66 Mgr. Petrošová Marcela, IČO 72987898, U Tržiště 9, 6/P6 690 02 Břeclav 7.681,97 0 7.681,97 0,46 VZP ČR, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl.m. Prahu a Středočeský kraj, IČO 41197518, Orlická 4, 130 00 7/P7 Praha 3 38.278 0 38.278 2,59 Agren Capital, spol. s r.o., IČO 45791538, Pařížská 128/22, 110 9 00 Praha 1 288.125,25 0 288.125,25 17,26 OSPEN s.r.o., IČO 25262823, Hradecká 11 1383, 535 01 Přelouč 21.973,11 0 21.973,11 1,32 AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 12 1077XX Amsterdam 66.935 0 66.935 4,01 T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 13 2144/1, 149 00 Praha 4 10.151 0 10.151 0,61 JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., IČO 29216842, U vlečky 1749/4, 143 15 00 Praha 4-Modřany 28.096,16 0 28.096,16 1,88

EOS Investment Česká republika, s.r.o., IČO 01411641, Novodvorská 994/138, 16 142 00 Praha 4 19.815,03 0 19.815,03 1,19 Česká republika- Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, Křížová 1292/25, 225 08 Praha 17 5-Smíchov 51.497 0 51.497 3,08 Secapital S.á.r.l., Československé armády 954/7, 500 03 18 Hradec Králové 66.722,25 0 66.722,25 4,00 HOYA Lens CZ a.s., IČO 27500721, Bezručova 800, 511 01 20 Turnov 12.406 0 12.406 0,74 ESSOX s.r.o., IČO 26764652, Senovážné náměstí 231/7, 370 01 21 České Budějovice 61.199,44 0 61.199,44 3,67 STRABILIA, s.r.o., IČO 25603906, Na moklině 539/10, 160 22 00 Praha 6 29.478,43 0 29.478,43 1,77 Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Na Pankráci dosud 1724/129, 140 00 nezjištěno 24/P24 Praha 4 25.484 25.484 0 0 1,53 CETELEM ČR, a.s., IČO 25085689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 26/P8 Praha 5 85.781 85.781 5,14 Tomitrela s.r.o., IČ: 04995821, Antala Staška 1859/34, 140 00 27/P19 Praha 4 197.922,03 0 199.922,03 11,86

1,669.331,5 celkem 3 25.484 1,643.847,53 98,47 1,53

První splátku nezajištěným věřitelům dle tohoto měnícího usnesení jsou dlužníci povinni uhradit do 31. 5. 2017, a to

z peněžitého důchodu ve výši 6.500 Kč měsíčně, který bude Petrovi anonymizovano poskytovat Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 187, 277 33 Řepín, a to na základě smlouvy o důchodu uzavřené dne 9. 2. 2015,

z příjmu, který obdrží Denisa anonymizovano od České republiky-České správy sociálního zabezpečení,

z peněžitého důchodu ve výši 5.000 Kč měsíčně, který bude Denise anonymizovano poskytovat Milena anonymizovano , nar. 5. 8. 1948, bytem Zahradní 187, 277 33 Řepín, a to na základě smlouvy o důchodu uzavřené dne 9. 2. 2015, když v době vydání tohoto měnícího rozhodnutí soudu nemá Petr anonymizovano u zaměstnavatele KINGSPED, S. R. O., IČO 046 99 201, se sídlem Holečkova 179/49, 150 00 Praha 5, příjem, který podléhá srážkám ze mzdy.

Věřitelé uvedení ve výroku II. tohoto usnesení jsou povinni oznámit nejpozději do 10 dnů od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku správci bankovní spojení pro zasílání plateb dle tohoto usnesení. b) Výrok III. zní: III. Panu Petrovi anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 187, 277 33 Řepín, jako plátci peněžitého důchodu Petrovi anonymizovano se přikazuje, aby ode dne doručení tohoto usnesení vyplácel peněžitý důchod ve smluvně sjednané výši 6.500 Kč měsíčně na správcem zřízený bankovní účet č. 2110626070/2700, VS: rodné číslo Petra anonymizovano .

Plátci dávek Denisy anonymizovano , kterým je ke dni vydání tohoto rozhodnutí Česká republika -Česká správa sociálního zabezpečení, a všem budoucím plátcům jejích příjmů, se přikazuje ode dne doručení tohoto usnesení provádět ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužnice srážky, a takto sražené částky nevyplácet dlužnici a vyplácet je správci na jím zřízený účet číslo bankovní účet číslo: 2110626070/2700, VS: rodné číslo Denisy anonymizovano . Paní Mileně anonymizovano , nar. 5. 8. 1948, bytem Zahradní 187, 277 33 Řepín, jako plátci peněžitého důchodu Denisy anonymizovano se přikazuje, aby ode dne doručení tohoto usnesení vyplácela peněžitý důchod ve smluvně sjednané výši 5.000 Kč měsíčně na správcem zřízený bankovní účet č. 2110626070/2700, VS: rodné číslo Denisy anonymizovano . Všichni výše uvedení plátci příjmů dlužníka zašlou peněžní prostředky na účet správce bez zřetele k tomu, zda toto rozhodnutí bude v právní moci.

Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka je povinen do jednoho týdne tomuto soudu oznámit, že u něho dlužník přestal pracovat nebo že od něj přestal pobírat jiný příjem a zaslat soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka provedl a poukázal insolvenčnímu správci. O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plát anonymizovano při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

V ostatních částech zůstává měněné usnesení beze změn.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-B-13 ze dne 3. 11. 2014 schválil soud oddlužení dlužníka (manželů anonymizovano ) plněním splátkového kalendáře, které následně změnil usneseními ze dne 5. 8. 2015 (č. d. B-35) a ze dne 16. 9. 2015 (č. d. B-37). Původní usnesení ze dne 13. 1. 2014 napadl dlužník včas podaným odvoláním, o němž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.

Insolvenční soud s odkazem na obsah rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 2. 2017, č. j. 2 VSPH 6/2017-B-75, mění výrok II., týkající se splátkového kalendáře a s ním spojený výrok III., když v mezidobí došlo k následujícím změnám:

-Petr anonymizovano ukončil anebo dlouhodobě přerušil výkon živnostenských oprávnění a aktuálně je zaměstnán v pracovním poměru u společnosti KINGSPED s. r. o., kde dosahuje v průměru výdělku 10.000 Kč měsíčně čistého,

-manželům se narodilo další dítě, takže v současnos anonymizovano vyživovací povinnosti již vůči třem dětem,

-smlouvou o poskytování renty ze dne 9. 2. 2015 se Pavel anonymizovano , anonymizovano , zavázal přispívat Petrovi anonymizovano na plnění splátkového kalendáře měsíčně částkou 6.500 Kč a smlouvou o poskytování renty z téhož dne se Milena anonymizovano , nar. 5. 8. 1948, zavázala přispívat Denise anonymizovano na plnění splátkového kalendáře měsíčně částkou 5.000 Kč (obě zeřejněny pod č. d. B-19),

-došlo ke změně skladby věřitelů a celkové výše dluhu, a tedy i poměru uspokojení jednotlivých věřitelů se zjištěnou pohledávkou, když: 1. pohledávka věřitele č. 4 byla v důsledku zpětvzetí popěrného úkonu dodatečně zjištěna v přihlášené výši (usnesení č. d. P4-2 ze dne 17. 4. 2015), 2. věřitelé č. 5, č. 10 a č. 14 vzali své přihlášky pohledávky zcela zpět (zpětvzetí vzal soud na vědomí usneseními zveřejněnými v insolvenčním rejstříku pod č. d. P5-10 ze dne 10. 11. 2016, č. d. P10-3 ze dne 25. 11. 2014 a č. d. P14-4 ze dne 2. 12. 2014, jimiž byla účast těchto věřitelů v insolvenčním řízení ukončena),

3. došlo ke změnám v osobě věřitele č. 23 (jako nástupce věřitele č. 8), na jehož místo vstoupil věřitel č. 26 (usnesení č. d. P8-5 ze dne 18. 11. 2016) a věřitele č. 19, na jehož místo vstoupil věřitel č. 27(usnesení č. d. P19-3 ze dne 16. 2. 2016),

4. mezi věřitele s právem na uspokojení v rámci splátkového kalendáře dle § 165 odst. 2 insolvenčního zákona se přihlásil nový věřitel č. 24 Česká kancelář pojistitelů (pohledávka P24) ve výši 25.484 Kč. Jeho pohledávka nebyla dosud zjištěna a bude předmětem zvláštního přezkumného jednání.

Následkem toho se v současnosti účastní insolvenčního řízení 20 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 1,669.331,53 Kč, přičemž došlo i ke změnám v poměru jejich uspokojení tak, jak je to uvedeno v tabulce (měněný výrok II.).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti proto insolvenční soud v souladu s § 407 odst. 3 insolvenčního zákona změnil rozhodnutí označené ve výroku tak, jak je tam uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolat se může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 in fineinsolvenčního zákona).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 2. května 2017

JUDr. Jiří R a d a, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kotlaříková