MSPH 79 INS 19915/2014
č. j. MSPH 79 INS 19915/2014 z VSPI I 985 /2017-B-94

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedý Mgr. Martina Lišky a soudců Mgr, Tomáše Brauna aJUDr. Petra Vaňousevmsolvenční věci dlužníků: a) Petr Čižmář, narozený 27, s. 1969 býtem Zahradní 187, 277 33 Repín korespondenční adresa Ovčárská 3, 108 00 Praha 10 b) Denisa anonymizovano , anonymizovano bytem Zahradní 187, 277 33 Repín korespondenční adresa Ovčárská 3, 108 00 Praha 10

() odvolání dlužníků proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. listopadu 2014, č. j. MSPH WINS 19915/2014 8-13, takto:

Odvolání se odmítá. Odůvodnění:

Městský soud v Praze shora označeným usnesením v bodě I. výroku schválil oddlužení dlužníků Petra Cižmáře a Denisý anonymizovano (dále jen dlužník a dlužnice, případně společně dlužníci), v bodě ll. výroku dlužníkům uložil, aby po dobu následujících 5 let od první splátky platili prostřednictvím insolvenčního správce Ing. ]osefa Nožičký (dále jen správce) nezajištěným věřitelům nejpozději k poslednímu dni v měsíci z příjmů, které obdrží po schválení oddlužení, částku ve výši 17.000 Kč, označil nezajištěné věřitele, uvedl výši jejich pohledávek aurčil procentní poměr jejich uspokojení s tím, že první splátku nezajištěným věřitelům je dlužník povinen uhradit do 30. 11. 2014 z příjmu, který obdrží jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) po schválení účinků oddlužení, a dlužnice nebude první splátku hradit, nebot v době vydání rozhodnutí nemá příjem, který podléhá srážkám ze mzdy. V bodě III. výroku přikázal dlužníkům, abý ode dne doručení tohoto usnesení zasílali měsíčně vždý každého 15. dne v měsíci zálohově částku 17.000 Kč na správcem zřízený bankovní účet s tím, že dlužník je povinen v průběhu účinků schválení oddlužení vést podrobnou evidenci veškerých příjmů a výdajů dosahovaných při výkonu své podnikatelské činnosti, přičemž správce každých 6 měsíců provede jejich kontrolu za předcházející období a jejich vyúčtování; v případě, že faktický příjem dlužníka dosažený zvýkonu podnikání vrozhodném období bude vyšší než nepostižitelná částka, kterou je nutné oběma dlužníkům za toto období z jejich příjmů ponechat, bude takto zjištěný přeplatek dlužníkem bez prodlení doplacen na účet insolvenčního správce a dále rozvrhnut mezi nezajištěné věřitele jako mimořádná splátka. V bodě IV. výroku uložil správci další procesní povinnosti v souvislosti s plněním splátkového kalendáře a v bodě V. (nesprávně označeném jako VI.) výroku určil, že působnost věřitelského Výboru bude v dalším průběhu řízení vykonávat insolvenční soud.

V odůvodnění soud uvedl, že usnesením ze dne 25. 8. 2014 (č. d. A-10) zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a o způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře rozhodl podle ust. Š 402 odst. 5 insolvenčního zákona (dále jen IZ), nebot: na řádně svolanou schůzi věřitelů dne 24. 10. 2014 se žádný zvěřitelů nedostavil a zvolený způsob oddlužení je pro nezajištěné věřitele výhodnější. S poukazem na ust. Š 406 odst. 3, $ 58 IZ. a 5 3 písm. b) a 5 7

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

Z MSFH 79 INS 19915/ZU14 2 VSPH 985 /2017 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. uvedl, že výši zálohové částky určil tak, abý byla zachována povinnost dlužníků uspokojit minimálně 30 % pohledávek jejich nezajištěných věřitelů a přitom jim zůstaly nutně peněžní prostředky pro uspokojování jejich potřeb. Při úvaze o zálohové částce vvšel z tvrzení dlužníka v návrhu na povolení oddlužení, že jeho průměrný čistý měsíční příjem činí 28.000 Kč s tím, že skutečně výdaje budou dlužníkem jednou za 6 měsíců předložený správci ke kontrole a zúčtováný.

Proti bodu Il. výroku tohoto usnesení podali dlužníci včasné odvolání a požadovali, abý jej odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení, jež bude mít za výsledek povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře a provádění měsíčních srážek ze mzdy pocházející ze zaměstnaneckého poměru. Namítali, že dlužník ke dni konání přezkumněho jednání a schůze věřitelů, tj. ke dni 24. 10. 2014, již nevykonával podnikatelskou činnost jako OSVČ, ale činnost dle příkazní smlouVý ze dne 8. 1. 2014 s průměrným příjmem ve výši 27.904 Kč a dle dohody o provedení práce ze dne 9. 1. 2014 s příjem ve výši 1.275 Kč mesicně.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny procesní předpoklady pro projednání podaného odvolání.

Podle ust. Š 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení Š 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že soud prvého stupně po podání odvolání (aniž je předložil odvolacímu soudu) výdal dne 3. 12. 2014 opravné usnesení (č. d. 8-17), v němž uvedl, že odvolání dlužníků posoudil dle jeho obsahu jako návrh na odstranění chýb napadeného usnesení dle ust. Š 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) a na (s tím související) opravu jeho odůvodnění podle ust. Š 165 o. s. ř. Opravu přitom provedl tak, že:

-pasáž o první splátce v bodě II. výroku nahradil zněním, dle něhož dlužník první splátku uhradí do 31. 12. 2014 (nikoli do 30.11.2014, jak bylo původně uvedeno) zpříjmů z pracovního poměru uzavřeného dne 24.11.2014 se zaměstnavatelem Taxi Partner, s. r. o. (ponechav vtomto bodě výroku určenou fixní splátku 17.000 Kč),

-bod III. výroku nahradil zněním, jímž se plátci dlužníkovy mzdý (Taxi Partner, 5. r. o.) a všem budoucím plátcům jeho příjmů přikazuje zasílat od doručení daného (opravovaného) usnesení na účet správce částku 11000 Kč,

' ve smyslu těchto oprav v bodě IV. výroku upravil těž povinnosti správce (s vynecháním správeovy půlroční revize příjmů a výdajů dlužníka) a vypustil z 5. odstavce odůvodnění poslední větu a označení určené splátky jako částky zálohové.

Ačkoliv se jednalo-jak konstatoval odvolací soud v usnesení ze dne 23. 2. 2017, č, j 2 VSPH 6/2017wB-75 o nepřípustnou zpětnou změnu obsahu výroku, již měl odvolací soud provést rozhodnutím dle Š 407 odst. 3 IZ, žádný z účastníků opravné usnesení odvoláním nenapadl, a nabylo tak právní moci.

Pro rozhodnutí o odvolání je přitom podstatné, že soud prvého stupně vázán právním názorem odvolacího soudu (vyjádřeným v usnesení označeném shora) následně pravomocným usnesením ze dne 2. 5. 2017 (č. d. 8 83) změnil dle ust. Š 407 odst. 3 IZ splátkový kalendář schválený napadeným usnesením ve znění opravného usnesení ze dne 3. 12. 2014 a měnících

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

Z VSFI l Uůb/ZUIÍ usnesení ze dne 5. 8. 2015 (č.d. 13-35) a 8. 9. 2015 (č. d. 3 57) tak, že dlužníkům uložil hradit nezajištěným věřitelům splátky vzákonem stanoveném rozsahu, a to z peněžitého důchodu dlužníka ve výši 6.500 Kč pobíraného od Petra Kobra, zpříjmu, který obdrží dlužnice od České spráVý sociálního zabezpečení, a z peněžitého důchodu ve výši 5.000 Kč, jejž obdrží dlužnice od Milený Kobrové. Tím byla odklizena ta část napadeného usnesení, proti níž brojlli dlužníci odvoláním.

Odvolání dlužníků proti napadenému bodu 11. výroku se tak v důsledku uvedeného stalo bezpředmětným, a odvolací soud je proto podle ust. Š 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Praha 19. března 2018

Mgr. Martin Liška v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. MřÁ/Ú/