MSPH 79 INS 19537/2017-B-5
MSPH 79 INS 19537/2017-B-5

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Zdeňkou Zvěřinovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , podnikatel, IČO 493 48 132, bytem Kettnerova 2057, 155 00 Praha 5, (dále jen dlužník )

při výkonu dohlédací činnosti takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 11. ledna 2018, č. j. MSPH 79 INS 19537/2017-B-4, kterým insolvenční soud uložil insolvenčnímu správci v souladu s ustanovením § 398a odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném od 1. 7. 2017, ve spojení s §§ 9, 18, a § 19 vyhlášky č. 191/2017 Sb., aby nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení odstranil nedostatky týkající se podání ze dne 5. ledna 2018, se zrušuje.

Odůvodnění:

1. Městský soud v Praze usnesením č. j.-B-4 ze dne 11. 1. 2017 uložil insolvenčnímu správci v souladu s ustanovením § 398a odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném od 1. 7. 2017, ve spojení s §§ 9, 18 a § 19 vyhlášky č. 191/2017 Sb., aby nejpozději ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení odstranil nedostatky týkající se podání ze dne 5. 1. 2018. 2. Z obsahu spisového materiálu insolvenční soud zjistil, že soupis majetkové podstaty a Zpráva pro oddlužení jsou založeny ve spise pod číslem listu B-l a B-4. Insolvenční soud nesprávně vyhodnotil podání ze dne 5. 1. 2018 a vydal chybné usnesení ze dne 11. 1. 2018. 3. Podle § 11 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení. 4. Insolvenční soud na základě shora zjištěných skutečností, které mají význam pro další průběh řízení zrušil usnesení ze dne 11. 1. 2018 č. j.-B-4.

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Vyhnánková. isir.justi ce.cz

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Praha 12. ledna 2018

Zdeňka Zvěřinová, v. r. vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Vyhnánková.