MSPH 79 INS 19250/2014-A-9
MSPH 79 INS 19250/2014-A-9

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka REALITY BALBÍNOVA s. r. o., IČO 279 17 193, se sídlem Balbínova 392/4, 120 00 Praha 2, o odvolání dlužníka

t a k t o:

Usnesení insolvenčního soudu č. j. MSPH 79 INS 19250/2014-A-7 ze dne 4. srpna 2014 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č. j. MSPH 79 INS 16280/2014-A-7 ze dne 4. 8. 2014 odmítl insolvenční soud dlužnický insolvenční návrh, když navrhovatel k předchozí výzvě soudu nepředložil požadované řádné a úplné seznamy, ačkoliv byl poučen o následcích neodstranění této vady.

Proti výše uvedenému usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě dne 19. 8. 2014 odvolání, v němž uvedl, že řádně a úplné seznamy nebyly předloženy z důvodu opomenutí jednoho z jednatelů a současně k odvolání připojil předmětné seznamy v požadované podobě (č. d. A-8). Navrhl, aby insolvenční řízení bylo znovu zahájeno .

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že dlužník, byť opožděně, soudem požadovanou povinnost splnil, když zmeškaný úkon spojil se svým odvoláním, změnil insolvenční soud odvoláním dotčené rozhodnutí tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 22. ledna 2014 JUDr. Jiří R a d a, v. r. Samosoudce Za správnost vyhotovení: Lucie Klazarová