MSPH 79 INS 18121/2014-A-52
MSPH 79 INS 18121/2014-A-52

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka OTTOVO NAKLADATELSTVÍ s. r. o., IČO 250 43 773, se sídlem Křišťanova 675/3, 130 00 Praha 3, zastoupeného Mgr. Pavlem Pěnkavou, advokátem, AK Friedelová, Milatová, Pěnkava v. o. s. se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová, ve věci návrhu insolvenčního navrhovatele a) INTERNATIONAL LOGISTIC GATEWAY s. r. o., IČO 258 92 932, se sídlem Seifertova 2834/33, 750 01 Přerov I-Město, b) TRADELOG, s. r. o., IČO 275 84 682, se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov, c) IT OFFICE MANAGEMENT s. r. o., IČO 278 57 433, se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov, všichni tři zastoupeni JUDr. Martinem Frimmelem, Ph. D., advokátem, AK se sídlem Cihlářská 19, 602 00 Brno, d) EVROPSKÁ OBCHODNÍ A PORADENSKÁ SE, IČO 247 47 904, se sídlem Šaldova 219/1, 186 00 Praha 6-Karlín, zastoupeného Mgr. Pavlem Prázným, advokátem, AK se sídlem Krakovská 22, 110 00 Praha 1, o odvolání dlužníka

t a k t o:

Výrok III. usnesení insolvenčního soudu č. j.-A-25 ze dne 8. září 2014 se mění tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č. j.-A-25 ze dne 8. 9. 2014 zastavil insolvenční soud vůči navrhovateli d) EVROPSKÁ OBCHODNÍ A PORADENSKÁ SE, IČO 247 47 904, insolvenční řízení z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu tímto navrhovatelem (výrok I.) a výrokem III. byla dlužníkovi uložena povinnost, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil navrhovateli d) na náhradě nákladů řízení 12.342 Kč k rukám jeho zástupce.

Proti III. výroku výše uvedeného usnesení, které bylo dlužníkovi doručeno dne 20. 9. 2014, podal dlužník v otevřené lhůtě odvolání, jenž bylo soudu doručeno 3. 10. 2014 (č. d. A-39), a které k výzvě insolvenčního soudu ze dne 9. 10. 2014 (č. d. A-40) doplnil podáním ze dne 20. 10. 2014. V odvolání dlužník namítl, že dle dohody o narovnání, kterou s navrhovatelem d) uzavřel dne 4. 9. 2014, se její účastníci dohodli mezi jiným na tom, že od dlužníka nebudou požadovány úroky z prodlení a další příslušenství související s pohledávkou navrhovatele d). Jelikož pak příslušenstvím pohledávky jsou i náklady spojené s jejím uplatněním, navrhl dlužník, aby bylo k jeho odvolání rozhodnuto tak, že se navrhovateli d) náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání ve věci samé.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Dle § 146 odst. 2, věty první OSŘ, jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Podle § 130 odst. 5 IZ pak byl-li insolvenční návrh vzat zpět proto, že dlužník po zahájení insolvenčního řízení uhradil pohledávku insolvenčního navrhovatele, má se při rozhodování o náhradě nákladů insolvenčního řízení v pochybnostech za to, že dlužník zavinil zastavení insolvenčního řízení.

Vzhledem k tomu, že v doplnění odvolání dlužník osvědčil přiloženou Dohodou o narovnání ze dne 4. 9. 2014, konkrétně jejím článkem IV, že jeho argumentace obsažená v odvolání je pravdivá (č. d. A-43/8), změnil insolvenční soud odvoláním dotčen výrok III. rozhodnutí tak, že žádnému z účastníků nepřísluší právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 5. listopadu 2014 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Priskinová