MSPH 79 INS 18060/2013-B-28
MSPH 79 INS 18060/2013-B-28

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužnice Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Stavbařů 2823, 400 11 Ústí nad Labem, korespondenční adresa: Brandlova 1559/7, 140 00 Praha 4-Chodov, o změně usnesení o schválení oddlužení takto:

I. Výrok II. usnesení č. j. MSPH 79 INS 18060/2013-B-10 ze dne 23. 9. 2014 s e m ě n í tak, že zní: Dlužnici se ukládá, aby po zbývající dobu trvání oddlužením plněním splátkového kalendáře nebo do úplného zaplacení všech pohledávek od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku platila prostřednictvím ustanovené insolvenční správkyně Mgr. Jany Fialové (dále jen správce ) pravidelně měsíčně, nejpozději však k poslednímu dni v kalendářním měsíce nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku 3.000 Kč, přičemž z takto určené částky si správce nejprve vyplatí zálohu na svou odměnu a hotové výdaje ve výši 1.089 Kč vč. DPH a poté rozvrhne zbývající část nezajištěným věřitelům dlužnice podle poměru, který byl uveden v usnesení zveřejněném pod č. d. B-10.

Novou splátku ve výši 3.000 Kč svým nezajištěným věřitelům je dlužnice povinna uhradit do 31. 10. 2016, a to:

-ze mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele: AHOLD Czech Republic, a. s., IČO: 44012373, se sídlem Slavíčkova 1a, 638 00 Brno. -z peněžitého důchodu ve výši 500 Kč měsíčně, který pobírá na základě smlouvy o důchodu uzavřené dne 11. 7. 2013 s Pavlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykova 20, 400 01 Ústín nad Labem.

Ostatní výroky takto měněného usnesení zůstávají nedotčeny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 23. 9. 2014 rozhodl soud o schválení oddlužení s tím, že bude provedeno plněním splátkového kalendáře (č. d. B-10).

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 21. 9. 2016 (č. d. B-24) pak dlužnice požádala o snížení výše měsíčních splátek, což odůvodnila podstatnou změnou poměrů, která vznikla v důsledku zvýšení životních nákladů zejména s ohledem na diagnostikovanou diabetes II. stupně, vyžadující zvýšené náklady na speciální stravu (č. d. B-27), navíc jí vzniknou náklady na isir.justi ce.cz bydlení v souvislosti s hledáním jiného, její majetkové situaci adekvátního nájmu. Navrhla proto platit splátkový kalendář měsíční fixní splátkou 3.000 Kč.

Insolvenční správkyně k dotazu soudu sdělila dne 4. 10. 2016 (č. d. B-26), že za předpokladu, že soud vyhoví návrhu dlužnice, budou věřitelé se zjištěnou nezajištěnou pohledávkou uspokojeni v rozsahu minimálně 72%. Dlužnice po celou dobu trvání oddlužení řádně plní své povinnosti a se správkyní spolupracuje. S ohledem na uvedené doporučila snížení splátky na požadovanou výši.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

V daném případě má soud za to, že jsou splněny pro postup podle výše citovaného ustanovení zákona. Je nepochybné, že od doby vydání měněného usnesení (23. 9. 2014) došlo k podstatné změně poměrů, a to pokud jde zdravotní stav dlužnice. Soudu je z jeho činnosti známo, že léčba diabetu klade značně zvýšené nároky co do skladby i kvality potravin, nehledě na výdaje za léky. Soud při svém rozhodování o změně rozhodnutí a určení jiné než zákonem stanovené částky pro účely plnění splátkového kalendáře vycházel z předpokladu, že pokud bude dlužnici soudem uložena povinnost hradit nezajištěným věřitelům a na zálohu odměny správce částka 3.000 Kč měsíčně, dojde v dalším průběhu oddlužení k uspokojení pohledávek věřitelů v rozsahu přibližně 72% výše zjištěných pohledávek. Současně při takto nově stanovené částce bude dlužnice schopna zajišťovat nezbytné životní potřeby. Nebude tak zřejmě nutné schválené oddlužení zrušit podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, tak jako by se to stalo v situaci, kdy by soud k rozhodnutí o změně splátky nepřistoupil, neboť dlužnice by nebyla schopna v něm dále pokračovat, aniž by znovu nezabředla do dluhů, případně by své příjmy před věřiteli utajovala a tím byla vytlačena do tzv. šedé ekonomiky . Soud proto podle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona změnil výrok II. usnesení, kterým oddlužení plněním splátkového kalendáře již dříve schválil, a to takovým způsobem, aby nebyly oprávněné zájmy nezajištěných věřitelů zkráceny a současně i tak, aby dlužnici bylo umožněno vymanit se z úpadkové situace. Současně soud konstatoval, že ostatní výroky tímto usnesením měněného rozhodnutí zůstávají nedotčeny. P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání do tohoto usnesení může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Praze dne 11. října 2016

JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Blahnová