MSPH 79 INS 17696/2012-B-18
MSPH 79 INS 17696/2012-B-18

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka Bc. Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 5-Stodůlky, Bellušova 1821/41, PSČ 155 00, korespondenční adresa : Praha 6-Řepy, Španielova 60, PSČ 160 00, o změně usnesení o schválení oddlužení,

takto:

Usnesení č.j. MSPH 79 INS 17696/2012-B-7 ze dne 16. 10. 2012 s e m ě n í tak, že se ve výroku III. nahrazuje první odstavec větou: Soud přiznává insolvenční správkyni zálohu na odměnu ve výši 750 Kč + DPH měsíčně a zálohu na náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč + DPH měsíčně .

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 14. 11. 2013 č.d. B-17) upozornila insolvenční správkyně na to, že se stává počínaje 1. 12. 2013 plátkyní DPH a doložila tuto skutečnost rozhodnutím o registraci k této dani (zveřejněno pod č.d. B-17/3). V důsledku této skutečnosti dojde ke změně ve výši odměny a hotových výdajů správkyně, k nimž je nutno připočítat daň z přidané hodnoty. Proto soud odpovídajícím způsobem změnil první odstavec výroku III. tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolat se může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 in fine IZ).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 26. listopadu 2013 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krykorková