MSPH 79 INS 17091/2013-C4-12
MSPH 79 INS 17091/2013-C4-12

179 ICm 146/2015-65 (MSPH 79 INS 17091/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v právní věci žalobkyně: Mgr. Karolína Dvořáková, se sídlem Doudlebská 5/1699, 140 00 Praha 4, insolvenční správkyně dlužníka Sernahos s. r. o., IČO 260 71 665, se sídlem Moulíkova 2238/1, 150 00 Praha 5-Smíchov, zastoupená Mgr. Jiřím Zrůstkem, advokátem Advokátní kanceláře Zrůstek, Lůdl a partneři, v.o.s., se sídle Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, proti žalovanému: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrejkovice 6, PSČ 399 01, o určení neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že kupní smlouva ze dne 14. 10. 2013, kterou došlo k převodu vlastnického práva k vozidlu Fiat Ducato, RZ 1AI 0313, VIN 25000001594797, na žalovaného Josefa Kotheru, r. č. 911017/1191, bytem Hrejkovice 6, PSČ 399 01 je neúčinným právním úkonem, s e z a m í t á, neboť tento právní úkon je neplatný.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 16. 1. 2016 se žalobkyně Mgr. Karolína Dvořáková (dříve Černá), se sídlem Doudlebská 5/1699, 140 00 Praha 4, insolvenční správkyně dlužníka Sernahos s. r. o., IČO 260 71 665 (dále jen žalobkyně nebo správkyně ) domáhala, aby soud určil, že 1) kupní smlouva ze dne 14. 10. 2013, na základě níž došlo k převodu vlastnického práva k vozidlu Fiat Ducato, RZ 1AI 0313, VIN 25000001594797, z dlužníka na žalovaného Josefa Kotheru, r. č. 911017/1191, bytem Hrejkovice 6, PSČ 399 01 (dále jen žalovaný ) je neúčinným právním úkonem, dále 2) aby soud uložil žalovanému zaplatit do tří dnů od právní moci rozsudku do majetkové podstaty dlužníka Sernahos s. r. o., IČO 260 71 665 (dále jen dlužník ) peněžitou náhradu za dlužníkovo plnění ve výši 196.200 Kč a konečně, aby jí žalovaný zaplatil náklady řízení. Tvrdila, že dlužník byl v době zahájení řízení vlastníkem motorového vozidla zn. Fiat Ducato, RZ 1AI 0313, VIN 25000001594797 (dále jen automobil ), které dne 14. 10. 2013 převedl kupní smlouvou ze dne 14. 10. 2013 na žalovaného za isir.justi ce.cz Pokračování:-2-179 ICm 146/2015 částku 25.000 Kč, tedy v době, kdy dlužník byl v nakládání se svým majetkem již omezen v důsledku § 111 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v rozhodném znění (dále jen IZ ), přičemž prodejem automobilu došlo k podstatné změně ve skladbě majetku a jeho nikoli zanedbatelnému zmenšení. Kromě toho také tvrdila, že citovaný právní úkon je neúčinný i podle § 240 odst. 2 IZ, neboť se jednalo o právní úkon bez přiměřeného protiplnění, navíc učiněný dlužníkem vůči osobě blízké. Jako náhradní plnění požadovala žalobkyně po žalovaném uhradit částku 196.200 Kč, když současně uvedla, že k výši této částky dospěla průzkumem trhu, konkrétně lustrací prodejů obdobných vozidel na internetových portálech, přičemž žalovaná částka je průměrem šesti nabídek prodeje stejných typů automobilů vyrobených ve stejném roce. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Uvedl, že nedisponuje kupní smlouvou, ale pouze předávacím protokolem, nicméně pokud automobil od dlužníka koupil, jednalo se o koupi na náhradní díly. Automobil byl v době prodeje zcela nepojízdný, zničený a dnes již fakticky neexistuje, neboť ho žalovaný předal k likvidaci. Při posouzení důvodnosti žaloby vyšel soud z těchto zjištění: 1. Usnesením zdejšího soudu byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem dlužníka byla ustanovena žalobkyně. Účinky spojené se zahájením řízení nastaly dne 19. 6. 2013. Tato zjištění soud učinil z insolvenčního spisu dlužníka sp. zn., konkrétně z vyhlášky o zahájení řízení (č. d. A-2), z usnesení o zjištění úpadku a ustanovení žalobkyně správkyní, včetně potvrzujícího usnesení odvolacího soudu (č. d. A-61). 2. Osobou oprávněnou jednat za dlužníka ke dni 14. 10. 2013 byl její jedinný jednatel Jaroslav Herink. Tato osoba byla do této funkce účelově pouze dosazena, v této funkci pouze podepisovala listiny jí 3. osobami předkládané; o podstatných skutečnostech ve společnosti dlužníka rozhodoval a vše řídil pan Tollinger. Tato zjištění soud učinil z insolvenčního spisu dlužníka, konkrétně ze záznamu o jednání správkyně a Jaroslava Herinka ze dne 31. 1. 2014. Skutečnost, že pozice Jaroslava Herinka jako jednatele, ale též žalovaného, coby osoby jednající za nového 100 % vlastníka (společníka) dlužníka tj. společnost PREMIUM OFFICE s. r. o., IČO 29150400 byla pouze formální, vyplývá i ústního vyjádření žalovaného při jednání dne 21. 11. 2017. 3. Žalovaný nikdy kupní smlouvu ze dne 14. 10. 2013 nepodepsal, její text nikdy neviděl. Jeho podpis byl na kupní smlouvě neznámou osobou zfalšován. O koupi automobilu žalovaný nikdy fakticky nejednal ani ústně s jednatelem Jaroslavem Herinkem, ale o koupi jednal pouze s panem Blechou a Tollingerem, skutečnými iniciátory převodu automobilu, o jehož koupi žalovaný projevil zájem. Automobil žalovaný fakticky nikdy nepřevzal, neboť na jeho opravu a odvoz nesehnal potřebné prostředky. Tato zjištění soud učinil z ústního prohlášení žalovaného při jednání dne 22. 11. 2017, dále z fotokopie kupní smlouvy ze dne 14. 10. 2013 a fotokopie předávacího protokolu z téhož data. Z obsahu těchto listin je již při pouhém laickém porovnání podpisů, které jsou připojeny na kupní smlouvě a na předávacím protokolu na místě kupujícího zřejmé to, že jde o podpisy zcela odlišné a že tedy podpis na kupní smlouvě není podpisem žalovaného. Žalovaný se podepsal pouze na předávacím protokole. Žalobkyně přes výzvu nenavrhla důkazy k prokázání, že kupní smlouva mohla být uzavřena mezi dlužníkem a žalovaným ústně. Provedení další důkazů pak s ohledem na výše uvedená skutková zjištění již soud nespatřoval za potřebné. S ohledem na datum, kdy mělo dojít k tvrzenému neúčinnému úkonu (14. 10. 2013) je nutné věc posoudit podle právních předpisů účinných k tomuto datu. Podle § 111 IZ, ve znění účinném do 31. 12. 2013, nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít Pokračování:-3-179 ICm 146/2015 o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (odstavec 1). Omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí (odstavec 2). Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné (odstavec 3). Podle § 40 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013, písemný právní úkon je platný, je-li podepsán jednající osobou. Osobou oprávněnou jednat za společnost s ručením omezeným je její jednatel. V dané věci bylo při dokazování zjištěno, že písemnou kupní smlouvu ze dne 14. 10. 2013 žalovaný fakticky nikdy neviděl, ani jí nepodepsal, přičemž podpis na ní uvedený není podpisem žalovaného, ale jde o zcela zjevné falsum. Nebylo současně tvrzeno ani prokázáno, že by k uzavření odporované kupní smlouvy došlo např. ústní formou, tj. na základě konkludentního ujednání mezi žalovaným a jednatelem dlužníka Jaroslavem Herinkem. Tato skutečnost není podle názoru soudu ani pravděpodobná, neboť samotný žalovaný před soudem potvrdil, že s formálním jednatelem panem Herinkemo koupi automobilu nikdy osobně nejednal, i to, že on i pan Herink byly fakticky osobami, které byly nasazeny do společnosti do pozic jednatele a 100% společníka jinými osobami, jimiž byl dlužník fakticky řízen . Lze tak uzavřít, že platné uzavření kupní smlouvy ústní či písemně formou prokázáno nebylo, kupní smlouva předložená v písemném znění je pak absolutně neplatná, neboť nebyla nikdy podepsána žalovaným a jeho podpis na ní byl neznámou osobou zjevně zfalšován. Odporovat odpůrčí žalobou lze pouze platnému právnímu úkonu. Za výše popsané situace tak soudu nezbylo, než žalobu na určení neúčinnosti právního úkonu zamítnout, neboť odporovaný právní úkon je neplatný, případně k uzavření smlouvy vůbec nedošlo (výrok I).

Podle § 142 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 7 IZ účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V dané věci v řízení úspěšnému žalovanému žádné náklady řízení nevznikly, přičemž výrok o nákladech řízení odpovídá této skutečnosti (výrok II).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 21. listopadu 2017

JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Staviarská