MSPH 79 INS 14936/2015-B-18
MSPH 79 INS 14936/2015-B-18

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: VOREN-KD s. r. o. v likvidaci, IČO 256 73 319, sídlem Nad Zlíchovem 25/393, 152 00 Praha 5, zast. Mgr. Dušanem Zachem, advokátem, AK s sídlem Na Zámecké 457/5, 140 00 Praha 4, při výkonu dohledací činnosti

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 27. října 2015, č. j. MSPH 79 INS 14936/2015-B-7, kterým insolvenční soud vyslovil souhlas s tím, aby insolvenčnímu správci KOPPA, v. o. s., IČO 254 28 578, sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec byla po právní moci usnesení vydána záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č. j. MSPH 79 INS 79 INS 14936/2015-B-7 ze dne 27. 10. 2015 vyslovil souhlas s tím, aby insolvenčnímu správci KOPPA, v. o. s., IČO 254 28 578, sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec byla po právní moci usnesení vydána záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Věřitelé dlužníka se usnesli podle § 29 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), na první schůzi konané bezprostředně po přezkumném jednání dne 10. 11. 20105 na změně v osobě insolvenčního správce a současně usnesením ustanovili do této funkce nového insolvenčního správce.

Podle § 11 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Insolvenční soud na základě shora nově zjištěných skutečností, které mají význam pro další průběh řízení zrušil své usnesení ze dne 27. 10. 2015 č. j.-B-7 s tím, že byl usnesením soudu č. j. 79 INS 14936/2015-B-14 potvrzen nový insolvenční správce, který byl do této funkce ustanoven usnesením věřitelů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř.)

V Praze dne 9. prosince 2015

JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Blahnová