MSPH 79 INS 14859/2015-B-26
MSPH 79 INS 14859/2015-B-26

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci

dlužnice: Kristina anonymizovano , anonymizovano bytem Běhounkova 2457, 158 00 Praha 5 (dále jen dlužnice )

o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

Výroky II. a III. usnesení č. j. MSPH 79 INS 14859/2015-B-8 ze dne 14. 10. 2015 se mění tak, že znějí:

II. Dlužnici se ukládá, aby po zbývající dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo do úplného zaplacení všech pohledávek platila prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce: JUDr. Ing. Pavel Fabian, IČO: 714 70 948 (dále jen správce ) pravidelně měsíčně, nejpozději však k poslednímu dni v kalendářním měsíce nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vedle svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, jednak částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, jednak fixní částku 7.700 Kč, přičemž z takto určené částky si správce nejprve vyplatí zálohu na svou odměnu a hotové výdaje ve výši určené v rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení (č. dok. A-12) a případně uhradí další pohledávky za podstatou (pohledávky na roveň postavené pohledávkám za podstatou), pokud vznikly do dne vydání tohoto rozhodnutí; po jejich úplném uspokojení zbývající část rozvrhne nezajištěným věřitelům dlužnice podle distribučního seznamu uvedeného v usnesení č. j. MSPH 79 INS 14859/2015-B-8 ze dne 14. 10. 2015.

Novou měsíční splátku složenou ze zákonných srážek ze svých příjmů a z pevné částky 7.700 Kč je dlužnice povinna uhradit svým nezajištěným věřitelům od 31. 1. 2018, a to ze mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele: Tomáš Miksa, IČO 659 77 483, místem podnikání Rooseveltova 616/30, 160 00 Praha 6-Bubeneč, jednak ze soukromých peněžních prostředků.

III. Plátci mzdy: Tomáš Miksa, IČO 659 77 483, místem podnikání Rooseveltova 616/30, 160 00 Praha 6-Bubeneč, i každému budoucímu plátci příjmu dlužnice postižitelného výkonem rozhodnutí či exekucí se přikazuje ode dne doručení tohoto usnesení vyplácet z příjmu dlužnice srážky a to ve stejném rozsahu, v jakém z něj mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácet sražené částky dlužnici, ale ustanovenému správci na bankovní účet číslo: 2112050124/2700.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jaroslava Staviarská. isir.justi ce.cz

Plátce mzdy tak učiní bez zřetele k tomu, zda toto rozhodnutí je v právní moci. Ostatní výroky (jejich části) usnesení zůstávají nedotčeny.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 14. 10. 2015 rozhodl soud o schválení oddlužení s tím, že bude provedeno plněním splátkového kalendáře (č. d. B-8). 2. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 19. 12. 2017 (č. d. B-23) pak dlužnice osvědčila, že plátce renty (její otec Václav Urban) zemřel, a není tudíž schopen plnit povinnosti uložené mu výše uvedeným usnesením. Dlužnice je aktuálně zaměstnána na zkrácený pracovní úvazek u firmy Tomáš Miksa, IČO659 77 483 a zbývající část splátky nad srážky, které lze provádět z její mzdy, navrhla platit měsíčně fixní částku 7.700 Kč ze soukromých rodinných prostředků. Insolvenční správce k dotazu soudu sdělil dne 22. 1. 2018 (č. d. B-25), že za předpokladu, že soud vyhoví návrhu dlužnice, budou věřitelé se zjištěnou nezajištěnou pohledávkou uspokojeni v rozsahu 46,83%. Uvedl, že dlužnice již uhradila mimořádnou splátku 40.000 Kč v měsíci listopad 2017, z jejího platu je již měsíčně sráženo 620 Kč a příplatek ve formě fixních 7.700 Kč již byl v měsíci prosinci 2017 rovněž uhrazen do majetkové podstaty. Správce navrhl vyhovět návrhu dlužnice a ponechat jí nadále v oddlužení plněním splátkového kalendáře. 3. Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. 4. V daném případě má soud za to, že jsou splněny podmínky pro postup podle výše citovaného ustanovení zákona. Je nepochybné, že od doby vydání měněného usnesení (14. 10. 2015) došlo k podstatné změně poměrů. Dlužnice si v mezidobí nalezla zaměstnání (byť prozatím jen na základě zkráceného úvazku), jednak nemůže plnit pomocí plátce renty v důsledku jeho úmrtí. Po zemřelém plátci renty dlužnice nabyla dle usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 29. 6. 2017 č. j. 13 D 624/2016-60, jednak podíl 8/10 na nemovitém majetku zapsaném na LV č. 75 pro k. ú. Kamenice u Herálce (v hodnotě cca 300.000 Kč), jednak (po odečtení na ní připadající odměny soudnímu komisaři) 77.855 Kč na vypořádání svého dědického podílu. Jak uvedeno výše, z této částky do majetkové podstaty již uhradila celkem 47.700 Kč. 5. Soud při svém rozhodování o změně rozhodnutí a určení celkové měsíční částky pro účely plnění splátkového kalendáře vycházel z toho, že i kdyby se podařilo co nejrychleji zpeněžit 8/10 podílu dlužnice na uvedeném nemovitém majetku, a bylo dosaženo plné hodnoty podílu (tedy maximálně 300.000 Kč), dostalo by se věřitelům, po odečtení odměny a hotových výdajů správce a výdajů spojených se zpeněžením, s největší pravděpodobností menšího plnění, než které nabízí dlužnice se souhlasem správce, a které je uvedeno ve změně usnesení o schválení oddlužení. 6. Soud proto podle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona změnil výroky II. a III. usnesení, kterým oddlužení plněním splátkového kalendáře již dříve schválil, a to takovým způsobem, aby nebyly oprávněné zájmy nezajištěných věřitelů zkráceny a současně i tak, aby dlužnici bylo umožněno vymanit se efektivně z úpadkové situace.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jaroslava Staviarská.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Odvolání do tohoto usnesení může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona).

Praha 26. února 2018

JUDr. Jiří Rada v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Jaroslava Staviarská.