MSPH 79 INS 14622/2011-C1-2
MSPH 79 INS 14622/2011-C1-2

MSPH 79 ICm 3458/2011-99 (MSPH 79 INS 14622/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v právní věci žalobce Dalibora Kubíka, nar. 12. června 1968, IČO: 496 45 609, bytem V lískách 1782/9, Praha 4-Krč, zastoupeného Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem, se sídlem Kotlářská 51a, 602 00 Brno, proti žalovanému: Mgr. Pavlovi Ubrovi se sídlem Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1, insolvenčnímu správci dlužníka Jaroslava Jiráska, IČO: 654 60 723, místem podnikání V Jámě 1371/8, 110 00 Praha 1, o vyloučení věcí z soupisu majetkové podstaty

takto:

I. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Jaroslava Jiráska, IČO: 654 60 723, v řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSHP 79 INS 14622/2011, s e v y l u č u j í tyto věci :

A. hodinky zn. STORM : ( celkem 13 kusů)

1) Terrain gold/ black-1 kus 2) Mitrica gold/black-2 kusy 3) Destiny gold/black-2 kusy Pokračování-2-MSPH 79 ICm 3458/2011

4) Aventis gold-2 ks 5) MK rose gold-1 ks 6) Capture slate rubber-1 ks 7) Myciny gold-3 ks 8) Majestic silver-1 ks

B. šperky zn. STORM : (celkem 65 kusů)

1) náhrdelník coin necklace brown-1ks 2) náhrdelník equinox Pendant gold/black-1 ks 3) náušnice 99189/B-1ks 4) náušnice 99189/P-1ks 5) náušnice 99189/R-1ks 6) náušnice Harlequin earrings gold-1ks 7) náušnice Saddle earrings gold-1 ks 8) náušnice Saddle earrings silver-1 ks 9) prsten Corio-2ks 10) prsten Corio-4ks 11) prsten Diadouge( Dia Double Ring)-1ks 12) prsten Ditri-3ks 13) prsten Eterna-1ks 14) prsten Eve-1ks 15) prsten Gist-12 ks 16) prsten Helion-5ks 17) prsten Linear-2ks 18) prsten London-5ks 19) prsten Plexitrak-2ks 20) prsten Spielen-5ks 21) prsten Temi-6ks 22) prsten Thumcross-6ks 23) prsten Vextion-2ks.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 16.459 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho zástupce.

Odůvodnění:

I. Podstata žaloby

Žalobce se žalobou došlou soudu dne 22. 12. 2011 domáhal vydání rozsudku, jímž by byla žalovanému uložena povinnost vyloučit ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Jaroslava Jiráska, IČO: 654 60 723, v insolvenční věci sp.zn., celkem 13 kusů hodinek zn. STORM a 65 kusů šperků téže značky (dále jen hodinky a šperky anebo sporné věci ), zapsaných v soupisu majetkové podstaty ze dne 21. 11. 2011 (specifikovaných ve výroku I. tohoto rozsudku). Pokračování-3-MSPH 79 ICm 3458/2011

Žalobce v žalobě uvedl, že sporné věci zahrnuté do majetkové podstaty dlužníka jsou jeho vlastnictvím. Žalobce měl s dlužníkem uzavřenou Rámcovou smlouvu o dodávkách zboží ( Smlouvu o obchodní spolupráci), dle níž dodával dlužníkovi zboží značky STORM dle přílohy č.1 této smlouvy s tím, že vlastníkem dodaného zboží se dle článku VIII. dlužník stane teprve úplným zaplacením kupní ceny. Sporné věci předal žalobce dlužníkovi dvěma výdejkami č. 02V 2009004 a č. 01V20090136 dne 27. 1. 2009, vyúčtoval je pak fakturami č. 20091030 a č. 20091029, obě ze 7. 5. 2009. Jelikož pak sporné věci nebyly zaplaceny, je jejich vlastníkem stále žalobce, a proto požadoval vyloučit je z majetkové podstaty dlužníka. Podáním ze dne 2. 7. 2012 pak k výzvě soudu v rámci přípravného jednání, konaného dne 29. 6. 2012, upřesnil, že užívaná praxe mezi ním a dlužníkem byla taková, že dlužník dle vystavených faktur platil vždy pouze za zboží, které skutečně prodal, a to podle seznamů prodaných předmětů, které žalobci zasílal. Sporné věci jsou zbožím, které prodáno nebylo, bylo ke dni zjištění úpadku dlužníka pouze v jeho držení, aniž k nim nabyl vlastnického práva.

II. Vyjádření žalovaného

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 23. 4. 2012 namítal, že žalobce nedoložil, že by sporné věci, jejichž vyloučení z majetkové podstaty se domáhá, byly věcmi, za něž byly vystaveny faktury, nehledě na to, že na tyto faktury dlužník částečně plnil, a to na fakturu č. 20091029 částku 318.769,50 Kč a na fakturu č. 20091030 částku 30.000 Kč. V podání ze dne 31. 5. 2013 dále namítal nepřesné označení některých sporných věcí a rovněž to, že žalobce nedoložil, že by sporné věci zn. STORM dodal dlužníkovi právě a jedině on a nikoliv např. nějaký třetí dodavatel. Dle žalovaného tak žalobce neprokázal přesvědčivě své vlastnické právo ke sporným věcem. Z těchto důvodů navrhoval žalobu zamítnout.

III. K přípustnosti žaloby a k procesní legitimaci účastníků řízení

Podle § 225 odst. 1 a 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejích právo k majetku nebo že je tu jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě dle odst. 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2369/2007 ze dne 28. 7. 2009 osoba, která tvrdí, že věc, právo nebo jiná majetková hodnota do konkursní podstaty nepatří, může podat vylučovací žalobu bez ohledu na to, zda k jejímu podání byla konkursním soudem vyzvána. Legitimace k vylučovací žalobě je dána již tím, že věc byla správcem zařazena (zapsána) do soupisu podstaty.

Žaloba byla podána u soudu dne 22. 12. 2011, tudíž včas s ohledem na to, že žalovaný o zahrnutí sporných věcí do majetkové podstaty dlužníka žalobce nevyrozuměl, neboť ten podáním žaloby tomuto vyrozumění předešel. Žalovaným je insolvenční správce. Z uvedeného vyplývá, že účastníci jsou ve sporu procesně legitimováni. Pokračování-4-MSPH 79 ICm 3458/2011

IV. Zjištění skutkového stavu a hodnocení důkazů

V rámci přípravného jednání konaného dne 29. 6. 2012 setrvali účastníci řízení na svých procesních stanoviscích a shodně konstatovali, že smírné řešení věci mezi nimi možné není. Shodně prohlásili, že mezi nimi není sporu o tom, že žalobce s dlužníkem uzavřeli rámcovou smlouvu o dodávkách zboží č. 1 ze dne 14. 4. 2009, že toto zboží bylo specifikováno na fakturách č. 20091029 a č. 20091030, z čehož na prvně uvedenou fakturu dlužník zaplatil 318.769,50 Kč, zatímco na druhou fakturu pak 30.000 Kč. Sporným mezi nimi zůstalo, které kusy zboží byly v rámci částečných plateb na obě faktury zaplaceny, a komu tedy svědčí vlastnické právo ke sporným věcem. Žalobce uvedl, že je výhradním dodavatelem hodinek a šperků zn. STORM pro celou Českou republiku, a to na základě distributorské smlouvy uzavřené s britskou firmou. Žalovaný naproti tomu poukázal na skutečnost, že se žalobce domáhá jak vyloučení hodinek a šperků z majetkové podstaty, tak uplatňuje přihláškou pohledávky nárok na jejich zaplacení. Při ústním jednání konaném dne 4. 10. 2013 žalobce sdělil, že přihlášku pohledávky na kupní ceně za dodané a dosud dlužníkem neuhrazené zboží podával v době, kdy mu nebylo známo, zda sporné věci nebyly dlužníkem prodány, a že v případě, kdy by byl v soudním sporu o vyloučení hodinek a šperků úspěšný, vezme zpět svou zjištěnou pohledávku v rozsahu odpovídajícím hodnotě sporných věcí. Žalovaný naproti tomu učinil nesporným, že sporné věci, které jsou specifikovány v žalobním petitu, odpovídají položkově zboží zapsanému v soupisu majetkové podstaty dlužníka, že předmět sporu existuje a nebyl dosud zpeněžen. Soud při tomto ústním jednání rovněž provedl dokazování všemi účastníky řízení navrženými důkazy. Při hodnocení provedených důkazů soud postupoval podle § 132 OSŘ , podle kterého důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci . Pro posouzení věci po právní stránce a s tím souvisejícím rozhodnutím soudu o důvodnosti žaloby byla rozhodující skutková zjištění (závěry), podle nichž : a) usnesením zdejšího soudu č. j.-A-12 ze dne 29. 9. 2011 byl zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek byl prohlášen konkurs a dále byl ustanoven insolvenčním správcem JUDr. Kraus s tím, že usnesením č.j. MSPH 79 INS 14622/B-24 ze dne 13. 3. 2013 došlo ke změně osoby žalovaného (insolvenčního správce). Žalovaný zapsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 21. 11. 2011 tam specifikovaných 13 kusů hodinek a 65 kusů šperků, vše zn. STORM. Do tohoto insolvenčního řízení přihlásil žalobce jako věřitel č. 14 dne 27. 10. 2010 pohledávku pořadové číslo P14 v celkové výši 1,029.456,77 Kč, sestávající ze 13 dílčích nároků, přičemž nárok č. P14/1 ve výši 350.657,10 Kč představoval pohledávku z nedoplatku na faktuře č. 20091029 (z toho jistina činila 281.000 Kč) a nárok č. P14/2 ve výši 319.640,27 Kč byl pohledávkou z nedoplatku na faktuře č. 20091030 (z toho 268.098 Kč na jistině). Pohledávka žalobce byla zjištěna na přezkumném jednání dne 2. 12. 2010.

Tento skutkový závěr soud učinil na základě provedení důkazu čtením listiny-insolvenčního spisu zdejšího soudu sp. zn., z něj konkrétně pak z usnesení o zjištění úpadku s prohlášením konkursu na majetek dlužníka ze dne 29. 9. 2011 (č. d. A-12), z usnesení ze dne 13. 3. 2013 o změně osoby insolvenčního správce (č.d. B-24), soupisu majetkové podstaty ze Pokračování-5-MSPH 79 ICm 3458/2011 dne 21. 11. 2011 včetně přílohy č. 1 (č.d. B-1, strana 53), z přihlášky pohledávky P14 žalobce jako věřitele č. 14 a z protokolu o přezkumném jednání ze dne 2. 12. 2010 (č.d. B-2).

b) Žalobce je dle Distributorské smlouvy s britskou společností SUN 99 LIMITED se sídlem Conway Street 37-39, London, W1T 6ST, ze dne 13. 4. 2010 výhradním distributorem hodinek a šperků značky STORM na území České a Slovenské republiky. Rámcovou smlouvou o dodávkách zboží č. 1 ze dne 14. 4. 2009 si s dlužníkem ujednali, že budou dlužníkovi k prodeji předávány k písemným objednávkám a oproti potvrzení výrobky značky STORM v požadovaném množství a druhu, přičemž dlužník se zavázal zboží zaplatit podle žalobcem vystavovaných faktur , když vlastnického práva ke zboží nabude dlužník teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nedílnou součást smlouvy tvořily ceník zboží se specifikací a všeobecné obchodní podmínky.

Tento skutkový závěr soud učinil na základě provedení důkazu čtením listin-čtením překladu Distributorské smlouvy z 13. 4. 2010 (kopie v jazyce anglickém byla žalobcem do spisu rovněž založena) a Rámcové smlouvy o dodávkách zboží č. 1 (Smlouvy o obchodní spolupráci) ze dne 14. 4. 2009, z ní zejména článků II., III. V. a VIII.

c) Pokud jde o sporné věci, předal je žalobce dlužníkovi dne 27. 1. 2009 do komisního prodeje v provozovně na pražském letišti, na hodinky a šperky byly dne 7. 5. 2009 vystaveny dvě faktury (č. 20091029 na 634.065 Kč a č. 20091030 na 298.098 Kč), obsahující specifikaci jednotlivých věcí podle výrobního čísla, typu, ceny a počtu kusů. Dlužník pak faxovými sděleními referoval žalobci o prodeji jednotlivých věcí za určité časové období. Faxovým sdělením ze dne 27. 10. 2009 pak dlužník zaslal žalobci seznam věcí z letiště , které zůstaly na skladě. Dlužník tak mezi dalším neprodal (a nezaplatil) část věcí účtovaných dvěma výše uvedenými fakturami, a to u prvně označené faktury ve výši 281.000 Kč a u druhé ve výši 268.098 Kč. Dlužník nepopíral, že má neprodané sporné věci v držení a byl ochoten je žalobci vrátit. Tento skutkový závěr soud učinil na základě provedení důkazu čtením listin-výdejkami č. 01 V-20090136 a č. 02 V-20090157, obě ze dne 27. 1. 2009, fakturami č. 20091029 a č. 20091030, obě ze 7. 5. 2009, oznámeními dlužníka žalobci z 15. 4. 2009, 12. 5. 2009, 22. 6. 2009, 16. 7. 20096. 8. 20098. 9. 2009, sdělením dlužníka žalobci z 27. 10. 2009, návrhem na vydání platebního rozkazu, který podal žalobce na dlužníka u Obvodního soudu pro Prahu 1 a vyjádřením dlužníka k tomuto návrhu ze dne 6. 4. 2011.

Soud tak provedl všechny důkazy, které účastníci navrhovali.

V. Posouzení věci po právní stránce a judikatura upravující obdobnou právní problematiku

Podle ust. § 224 odst. 1 IZ se do soupisu zapisují věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí dlužníkovi anebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné, zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují. Do soupisu se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží , nebo kdo k němu uplatňuje své právo. Tuto osobu o zahrnuté správce písemně vyrozumí. Pokračování-6-MSPH 79 ICm 3458/2011

Podle ust. § 225 odst. 1 Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že je tu jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Podle odst. 2 téhož zákonného ustanovení Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odst. 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo.

K předpokladům, za nichž lze vyhovět vylučovací žalobě se Nejvyšší soud ČR již mnohokráte vyslovil, s tím, že dle takto ustálené judikatury mezi ně patří, že:

1. označený majetek byl správcem do soupisu majetkové podstaty skutečně zahrnut,

2. vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od dlužníka došla soudu nejpozději posledního dne lhůty určené této osobě k podání žaloby výzvou soudu, který konkurs prohlásil.,

3. žalovaným je insolvenční správce,

4. v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci, trvají účinky konkursu a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě (nebyl z něj v mezidobí vyloučen) a

5. osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu, prokázala nejen to, že tento majetek neměl (nebo ke dni vydání rozhodnutí o vylučovací žalobě již nemá) být do soupisu zařazen, ale současně i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu majetku svědčí jí.

Podle ust. § 217 IZ může od momentu, kdy je věc zapsána do soupisu majetkové podstaty, nakládat s touto věcí jen osoba s dispozičními oprávněními a jen způsobem stanoveným insolvenčním zákonem .

Podle ust. § 229 odst. 3 IZ je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku, b) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu. ... , což dále rozvádí ust. § 246 odst. 1 IZ tak, že Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce právo nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práva a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou.

Podle ust. § 445 ObchZ si strany mohou smluvit, že kupující nabude vlastnického práva ke zboží později než je uvedeno v § 443. Nevyplývá-li z obsahu této výhrady vlastnického práva nic jiného, má se za to, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve zaplacením kupní ceny.

V daném případě byly sporné věci do soupisu byl zahrnuty (ad podmínka sub 1.), vylučovací žalobu proti insolvenčnímu správci podala dne 22. 12. 2011 osoba od dlužníka odlišná ihned, jakmile z veřejně přístupného insolvenčního rejstříku zjistila, že hodinky a šperky byly do majetkové podstaty dlužníka zahrnuty, a předešla tak nutnosti žalovaného správce o této skutečnosti žalobce vyrozumět (podmínka sub 2. a 3.), v současné době jsou všechny sporné věci stále zařazeny do soupisu majetkové podstaty, přičemž účinky prohlášení konkursu na majetek dlužníka nadále trvají (viz podmínka sub 4.).

Pokud jde o ztotožnění jednotlivých kusů hodinek a šperků tak, jak byly vypsány v žalobním petitu, se soupisem neprodaných věcí dlužníkem z 27. 10. 2009 a současně s položkami Pokračování-7-MSPH 79 ICm 3458/2011 zapsanými žalovaným správcem do majetkové podstaty, žalovaný nečiní jejich vzájemnou identitu spornou při jednání dne 4. 10. 2013.

Z rámcové smlouvy, uzavřené v režimu obchodního zákoníku, vyplývá, že si jejím článkem VIII. účastníci sjednali výhradu vlastnického práva odkladem jeho nabytí kupujícím teprve zaplacením kupní ceny. Účastníci tohoto závazkového vztahu přitom shodně uvádějí, že placeno bylo prodané zboží, zatímco neprodané zůstávalo u dlužníka pouze v držení bez možnosti jakékoliv svobodné dispozice s ním (opět viz článek VIII. smlouvy). Z vyjádření dlužníka pro Obvodní soud pro Prahu 1 rovněž vyplývá, že si byl vědom toho, že není vlastníkem sporných hodinek a šperků, a že je chtěl žalobci vrátit.

S ohledem na uvedené je žaloba důvodná.

Provedeným dokazováním bylo zjištěno, že vlastnické právo ke sporným věcem svědčí žalobci, a že tudíž tyto sporné věci neměly a nemají být do soupisu majetkové podstaty dlužníka zahrnuty. Je tak splněna i podmínka sub 5. výše. Soud proto výrokem I. tohoto rozsudku rozhodl o vyloučení tam specifikovaných movitých věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka.

VI. Náhrada nákladů řízení

Výrok II. rozsudku je v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V řízení zcela úspěšnému žalobci tak náleží náhrada nákladů za zastoupení advokátem, a to mimosmluvní odměna v částce 10.450 Kč za pět úkonů právní služby, z toho za tři úkony právní služby po 2.100 Kč (převzetí, sepis žaloby, doplnění žaloby) podle ustanovení § 6 odst. 1, § 7 bodu 5 a § 11 odst. 1 písm. a), d) , za 1 úkon právní služby v poloviční výši (účast na přípravě jednání § 11 odst. 2 písm. g) pak dle ust. § 6 odst. 1, § 7 bodu 5 a § 11 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2012 (t.j. 7.350 Kč) a za jeden úkon právní služby (účast na jednání) dle ustanovení § 6 odst. 1, § 7 bodu 5 ve spojení s ust. § 9 odst. 4 písm. c) a ust. § 11 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2013 (t.j. 3.100 Kč), dále náhrada hotových výdajů ve výši 1.500 Kč za pět úkonů právní služby podle ustanovení § 13 odst. 3 cit. vyhlášky a náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 21% (t.j. 2.509 Kč) plus zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000 Kč, na nákladech tedy celkem 16.459 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 8. října 2013 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krykorková