MSPH 79 INS 14408/2010-B-35
MSPH 79 INS 14408/2010-B-35

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníků : a) Luboš anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 8, Střížkovská 434/31, PSČ 18000, b) Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, o schválení oddlužení

takto:

Výrok IV.-čtvrtý a šestý odstavec usnesení zdejšího soudu ze dne 01.02.2011, č.dok. MSPH 79 INS 14408/2010-B-10 se s účinností od 13.12.2011 m ě n í tak, že zní nově takto :

Tento plátce nebude dlužnici b) srážet celou základní nepostižitelnou částku, stanovenou dle § 278 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 298 odst.1 OSŘ a tuto ponechá dlužnici b). V případě, kdy mzda dlužnice b) nebude dosahovat výše základní nepostižitelné částky, oznámí to tento plátce insolvenčnímu správci, spolu s výší částky, která byla dlužnici b) vyplacena.

Částky sražené ze mzdy dlužníka zašlou plátci mzdy dlužníka a) a b) insolvenčnímu správci, vždy v příslušném měsíci v termínech určených pod body II. a III. výroku tohoto usnesení a to tak, že je poukáží insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí dlužníkovi a) a b) i plátcům mezd obou dlužníků. Učiní tak bez zřetele k tomu, zda toto rozhodnutí je v právní moci. Pokud část mzdy vyplacená dlužnici b) nedosáhne výše základní nepostižitelné částky dle § 278 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 298 odst.1 OSŘ, insolvenční správce vrátí dlužnici b) rozdíl mezi jí vyplacenou částkou a výší základní nepostižitelné částky.

Ostatní výroky výše citovaného usnesení zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Soud na návrh dlužnice b) ze dne 21.10.2011 po prošetření situace ve spolupráci s insolvenčním správcem provedl změnu svého rozhodnutí tak, aby bylo zajištěno, že dlužnici b) bude vyplácena základní nepostižitelná částka. Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 13. prosince 2011 JUDr. Jiří R a d a, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení:

L. Klazarová