MSPH 79 INS 13096/2012-B-25
MSPH 79 INS 13096/2012-B-25

US NES ENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka Miloše anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 9, Kardašovská 755/21, PSČ 198 00, o změně usnesení o schválení oddlužení,

takto:

Usnesení č.j. MSPH 79 INS 13096/2012-B-13 ze dne 3. 9. 2012 ve znění usnesení č.j. MSPH 79 INS 13096/2012-B-17 ze dne 11. 1. 2013 s e m ě n í tak, že se v přehledu věřitelů ve výroku II. nahrazuje znění 5-UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČO 649 48 242, Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1 slovy 5-MIDESTA, s.r.o., IČO 276 85 098, Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno při ostatních nezměněných údajích.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j.-P5-4 ze dne 24. 6. 2013 vyhověl soud návrhu věřitele č. 5 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČO 649 48 242, aby na jeho místo vstoupil do insolvenčního řízení jako nový věřitel věřitel č. 5 MIDESTA, s.r.o., IČO 276 85 098, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno (právní moc dnem 2. 7. 2013).

V souladu s touto skutečností změnil proto soud znění údajů v tabulce věřitelů, která je součástí výroku II. usnesení uvedeného ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolat se může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 in fine IZ).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 29. října 2013 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krykorková