MSPH 79 INS 12899/2017-B-7
MSPH 79 INS 12899/2017-B-7

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Zdeňkou Zvěřinovou v insolvenční věci dlužníka : Miloslav anonymizovano , anonymizovano , bytem 342 01 Žihobce 20, korespondenční adresa: Novovysočanská 2225/35, 190 00 Praha 9, při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení

takto:

Insolvenční soud mění pokyn uložený insolvenčnímu správci INS-SPRÁVCE v. o. s., IČO 045 39 982, Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové usnesením č. j. MSPH 79 INS 12899/2017-B-5 ze dne 5. prosince 2017 tak, že uložená povinnost k předložení znaleckého posudku se správci neukládá.

Odůvodnění:

Podle § 11 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění účinném od 01. 07. 2017-dále již jen IZ-při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení. Insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření. Je oprávněn dávat insolvenčnímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko věřitelského výboru. Podle § 36 odst. 2 IZ insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání a nejméně jednou za 6 měsíců předkládá věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 15. prosince 2017 Zdeňka Zvěřinová, v. r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Bareš isir.justi ce.cz