MSPH 79 INS 12762/2010-C5-2
MSPH 79 INS 12762/2010-C5-2

79 ICm 285/2011-78

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v právní věci žalobce : Ing. Aleš Musil, podnikatel, IČO 76163792, s místem podnikání Tetětice 113, 768 33 Počenice-Tetětice, proti žalovanému: BERGER-insolvenční správce a spol., IČ 285 24 713, se sídlem Bělocerkevská 1037/38, 100 00 Praha 10, insolvenční správce dlužníka UNICOM Agro, a.s., IČO 258 33 065, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, zastoupeného Mgr. Vojtěchem Kolaříkem, advokátem, se sídlem Bělocerkevská 1037/38, 100 00 Praha 10, o určení pravosti popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že žalobce má za dlužníkem UNICOM Agro, a.s., IČO 258 33 065, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 pohledávku ve výši 226.053,60 Kč z titulu nezaplacené provize dle Smlouvy o provizi č. 1 ze dne 16. 4. 2009 se zamítá .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 13.440 Kč k rukám jeho právního zástupce do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalobce je povinen zaplatit Českému státu na náhradu svědečného částku 3.572 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. Pokračování-2-79 ICm 285/2011

Odůvodnění:

I. Podstata žaloby

Žalobou ze dne 4. 2. 2011 doručenou zdejšímu soudu dne 7. 2. 2011 se Ing. Aleš Musil, podnikatel, IČO 76163792, s místem podnikání Tetětice 113, 768 33 Počenice-Tetětice (dále jen žalobce ) domáhal, aby soud určil, že jeho nevykonatelná pohledávka ve výši 226.053,60 Kč z titulu nezaplacené provize ze Smlouvy o provizi č. 1 ze dne 16. 4. 2009 ( dále jen smlouva o provizi ), kterou uzavřel s dlužníkem UNICOM Agro, a.s., IČO 258 33 065, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 (dále jen dlužník ) a přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka, je po právu. Výše citovanou pohledávku popřel co do pravosti (žalovaný insolvenční správce (dále již jen žalovaný ) při překumném jednání konaném dne 6. 1. 2011.

Žalobce svou žalobu odůvodnil tím, že mu na základě výše citované smlouvy o provizi vznikl nárok na zaplacení provize ve výši 226.053,60 Kč, neboť vyvinul činnost, která směřovala k tomu, že dlužník měl příležitost uzavřít kupní smlouvu na prodej secího stroje Amazone Cirrus Activ 6011 s kupujícím společností AGROS Vyškov-Dědice .a.s. (dále jen kupující nebo AGROS ). Žalobce tak v souladu se smlouvou vystavil dne 30. 9. 2010 fakturu č. 1242010 se splatností 14. 10. 2010, kterou vyfakturoval dlužníku provizi ve výši 224.860 Kč včetně DPH, kdy tato částka představuje 8 % z ceny stroje bez DPH (2.342.288,50 Kč).

II. Vyjádření žalovaného

Žalovaný se k návrhu vyjádřil dne 16. 3. 2011.a navrhl žalobu v plném rozsahu zamítnout s tím, že smlouva je neplatná, neboť právní úkon nebyl učiněn osobou k tomu oprávněnou. Podle zápisu v OR byl jménem společnosti oprávněn jednat předseda představenstva, má-li společnost jediného člena představenstva, jedná jménem společnosti tento jediný člen představenstva. Byla-li zřízena prokura, je oprávněn jednat prokurista v rozsahu zmocnění daného § 14 ObchZ. Právní úkony činěné jménem společnosti v písemné formě podepisují osoby oprávněné jednat samostatně. Byla-li udělena prokura, je prokurista oprávněn podepisovat s tím, že je povinen uvést, že jedná jako prokurista. Všichni tak činí způsobem, že k firmě připojí svůj podpis.

Jménem dlužníka podepsal smlouvu zaměstnanec dlužníka Bohdan Musil, bratr žalobce, v jehož kompetencích bylo sjednávat a uzavírat kupní smlouvy jménem dlužníka. V intencích svých pracovních povinností uzavřel Bohdan Musil kupní smlouvu s kupujícím. Pro platnost smlouvy nesvědčí ani podpůrná ustanovení o jednání podnikatele v § 15 a § 16 ObchZ.

Žalovaný dále dovozoval neplatnost smlouvy o provizi ze skutečnosti, že 6. 4. 2009 (10 dní před uzavřením smlouvy o provizi) učinil kupující předběžnou objednávku u dlužníka na koupi secího stroje Cirrus Activ 6000. Dne 16. 4. 2009 byla uzavřena kupní smlouva na secí stroj, kterou podepsal Bohdan Musil, který téhož dne uzavřel neoprávněně se svým bratrem jménem dlužníka smlouvu o provizi, přičemž žalobce má zprostředkovat prodej stroje, který je již týden objednán a tentýž den prodán. Pokračování-3-79 ICm 285/2011

III. K přípustnosti žaloby a k procesní legitimaci účastníků řízení

Podle § 198 odst. 1 a 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon) , ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle §197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Žaloba byla podána včas, neboť na podacím razítku na obálce, v níž bylo doručováno vyrozumění o popření pohledávky, je razítko 10. 1. 2011, přičemž žaloba byla doručena soudu 7. 2. 2011 (přezkumné jednání se konalo 6. 1. 2011).

Žalobce (jako insolvenční věřitel, který přihlásil pohledávku, jež byla popřena) i žalovaný (insolvenční správce) jsou procesně legitimováni k vedení sporu .

IV. Přípravné jednání

Zdejší soud nařídil na den 18. 5. 2012 přípravné jednání podle § 114c občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ), jehož cílem bylo ustanovit okruh sporných skutečností a stanovit seznam důkazů pro účely dokazování při jednání , doplnit potřebná tvrzení o skutečnostech rozhodných pro věc a návrhy na provedení důkazů k jejich prokázání a objasnit , zda jsou splněny podmínky řízení. Obě procesní strany byly soudem v předvolání a poté i při přípravném jednání poučeny o tom, že ke skončení přípravného jednání nastala koncentrace řízení. Smírné řešení věci mezi účastníky se v rámci přípravného jednání nezdařilo.

V. Zjištění skutkového stavu a hodnocení důkazů

Při ústním jednání konaném dne 4. 9. 2012 soud provedl dokazování důkazy, které byly účastníky řízení označeny (navrženy) v žalobě či při přípravném jednání k prokázání (resp. vyvrácení) jejich tvrzení. Při hodnocení provedených důkazů soud postupoval podle § 132 OSŘ , podle kterého důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci . Pokračování-4-79 ICm 285/2011 Pro posouzení věci po právní stránce a s tím související rozhodnutí soudu o důvodnosti žaloby byla rozhodující skutková zjištění (závěry), podle nichž :

a) usnesením zdejšího soudu ze dne. 9. 11. 2010 č. j.-A-12 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven žalovaný. Žalobci, který přihlásil včas svou pohledávku a neúčastnil se přezkumného jednání žalovaný (správce) popřel pravost přihlášené pohledávky a o svém popření žalobce řádně vyrozuměl.

Tento skutkový závěr soud učinil na základě provedení důkazu čtením listiny-insolvenčního spisu zdejšího soudu sp. zn., z něj konkrétně usnesení ze dne (č. dok. A-12) písemného vyrozumění žalobce o popření jeho pohledávky ze dne 7. 1. 2011, včetně poštovní dodejky o doručení vyrozumění žalobci dne 19. 1. 2011 a přihláškou žalobce ze dne 8. 12. 2010.

b) žalobce podepsal se svým bratrem Bohdanem Musilem listinu nazvanou Smlouva o provizi č. 1. V této smlouvě se žalobce zavázal zajistit pro dlužníka zprostředkování prodeje secího stroje (č.l. I/1), poskytnout své odborné znalosti a schopnosti (čl III/2), dlužník se zavázal navazovat kontakt se zájemcem pouze za přítomnosti žalobce (čl. III/4). Tuto listinu podepsal za dlužníka Bohdan Musil a na jednom vyhotovení téže smlouvy ji parafoval za dlužníka bez bližšího seznámení s jejím obsahem rovněž pan Lukáš Pařil. Žádná z těchto osob nebyla oprávněna za společnost dlužníka uzavírat obdobný typ smlouvy (smlouvu o zprostředkování). Smlouva nebyla uzavřena na formuláři schváleném dlužníkem.

Tento skutkový závěr soud učinil z listin : smlouvy o provizi č. 1 ze dne 16. 4. 2009, které byly k důkazu soudu předloženy ve dvou verzích, jedna s dvěma podpisy na straně dlužníka (Bohdan Musil, Lukáš Pařil), jedna pouze s podpisem Bohdana Musila. Z výslechu svědka Lukáše Pařila bylo zjištěno, že na jednom z vyhotovení téže smlouvy se jeho podpis ocitl poté, kdy byl Bohdanem Musilem ujištěn o tom, že uzavření smlouvy o provizi s žalobcem bylo již dříve dohodnuto s ředitelem společnosti Ing. Jánem Votavou. Obsah smlouvy mu při podpisu nebyl tomuto svědkovi a ten jen vzal podpisem předloženou listinu na vědomí. Z výslechu tohoto svědka ale i z výpovědi svědka Ing. Jána Votavy, ředitele společnosti dlužníka soud zjistil, že toto tvrzení Bohdana Musila a předbě+žném projednání obchodu s panem Votavou nebylo pravdivé. K uzavření tohoto typu smlouvy nebyl Bohdan Musil (v té době v pozici obchodního zástupce) ani Lukáš Pařil vůbec oprávněn. K uzavření zprostředkovatelské smlouvy resp. smlouvy o provizi byl oprávněn za dlužníka výhradně ředitel společnosti, který v té době byl Ing. Ján Votava. Výše uvedené potvrzuje výpověď svědka Ing. Jána Votavy, ředitele společnosti i výpověď svědka Lukáše Pařila a rovněž výpis z obchodního rejstříku platný dlužníka z rozhodného období (doby uzavření smlouvy). Z výpovědi svědka Votavy bylo dále zjištěno, že smlouvy o provizi nebyla uzavřena na schváleném formuláři vyhotoveném dlužníkem.

c) žalobce vystavil dlužníku fakturu za zprostředkování prodeje secího stroje Amazone Cirrus Activ 6011 dlužníkem společnosti AGROS, ač nevyvinul žádnou činnost, která by vedla k zajištění prodeje či jakkoliv využil své odborné znalosti a schopnosti. AGROS samostatně projevil o koupi secího stroje písemně zájem již dříve než byla uzavřena smlouva o provizi. Dlužník stejného dne jako byla podepsána smlouva provizi, uzavřel se společností AGROS kupní smlouvu na prodej výše specifikovaného secího stroje. Dlužník od společnosti 10 dní před uzavřením kupní smlouvy obdržel předběžnou písemnou objednávku koupě secího stroje.

Tento skutkový závěr soud učinil z těchto listin : z faktury č. 101066 ze dne 17. 4. 2009 vystavené dlužníkem společnosti AGROS znějící na částku 2,787.324 Kč (kupní cena) ; z faktury č. 1242010 ze dne 30. 9. 2010 vystavené žalobcem dlužníkovi (provize); z kupní smlouvy ze dne 16. 4. 2009 uzavřené Pokračování-5-79 ICm 285/2011 mezi dlužníkem a společností AGROS, včetně specifikace předmětu kupní smlouvy a Všeobecných dodacích a obchodních podmínek, z Plné moci č. 05 pro Bohdana Musila vystavené dne 4. 2. 2010 ředitelem dlužníka Ing. Janem Votavou; z Pracovní smlouvy uzavřené mezi dlužníkem jako zaměstnavatelem a zaměstnancem Bohdanem Musilem ze dne 3. 6. 2002 a z Předběžné objednávky secího stroje provedené společností dne 6. 4. 2009

Z výslechu svědka Ing. Miroslava Sádla, agronoma kupujícího AGROS, bylo zjištěno, že žalobce s tímto svědkem pouze v blíže nespecifikované době obecně hovořil při společné debatě o zemědělství o možnosti zajištění nějakého jiného secího stroje, který má větší výkon a rozsah záběru než společnost AGROS v té době využívala s tím, že je schopen zajistit i jeho případné předvedení a v této souvislosti pouze sdělil svědkovi Sádlovi kontakt na svého bratra Bohdana Musila. Bratr žalobce pracoval u dlužníka v rozhodné době na pozici obchodního zástupce a byl tedy oprávněn případnou kupní smlouvu za dlužníka se zájemcem (kupujícím) uzavřít. Jiná činnost žalobce (než výše popsaná) , která měla vést ke zprostředkování prodeje secího stroje společnosti AGROS nebyla z žádného provedeného důkazu zjištěna. Žalobce se neúčastnil ani přislíbeného pozdějšího předvedení secího stroje kupujícímu. Svědek Sádlo potvrdil, že písemná předběžná objednávka byla učiněna předsedou představenstva AGROS, tedy osobou k tomuto úkonu oprávněné a to, že se o záměru koupi tohoto stroje na pravidelné poradě společnosti mohl předseda představenstva i zmínit. Žalobce nikdy dříve pro společnost AGROS žádnou zprostředkovatelkou činnost nevyvíjel.

Soud neprovedl dokazování důkazy, které byly navrženy žalobcem konkrétně důkaz listinami : pracovní smlouvu uzavřenou společností dlužníka s Ing. Jaroslavem Školoudíkem ze dne 11. 7. 2008; k dohodě o ukončení pracovního poměru ze dne 30. 10. 2009 uzavřené dlužníkem s panem Lukášem Pařilem. Tyto listiny byly soudu předloženy resp. navrženy účastníkem poté, kdy bylo řízení zkoncentrováno soud a soud k nim tak nesmí přihlédnout. Bez ohlednu na výše uvedené tyto důkazy nijak nevyvracejí výše uvedená skutková zjištění soudu.

VII. Posouzení věci po právní stránce a judikatura upravující obdobnou právní problematiku

Pro posouzení věci po právní stránce je rozhodující znění zák.č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku , ve znění účinném ke dni podpisu smlouvy (dále jen ObchZ ). Pro posouzení věci po právní stránce je rozhodující znění zák.č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku , ve znění účinném ke dni podpisu smlouvy (dále jen OZ ). Podle ustanovení § 13 odst. 1 ObchZ, je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně nebo za ni jedná zástupce. Právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce.

Podle ustanovení § 15 odst. 1 ObchZ, kdo byl při provozování podniku pověřen určitou činností, je zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Podle odstavce 2 pak překročí-li zástupce podnikatele zmocnění podle odstavce 1, je takovým jednáním podnikatel vázán, jen jestliže o překročení třetí osoba nevěděla a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu vědět nemohla.

Podle § 642 ObchZ Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi).

Podle § 645 ObchZ Vyplývá-li ze smlouvy, že zprostředkovatel je povinen pouze obstarat pro zájemce příležitost uzavřít s třetí osobou smlouvu s určitým obsahem, vzniká zprostředkovateli nárok na provizi již obstaráním této příležitosti. Pokračování-6-79 ICm 285/2011

Podle § 39 OZ neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

VIII. Posouzení důvodnosti žaloby

Poté, co dospěl soud k závěru, že je dána přípustnost žaloby, procesní legitimace účastníků řízení a poté co provedl při jednání dokazování, zaměřil svou pozornost na posouzení důvodnosti návrhu.

Na základě výše zjištěného skutkového stavu bylo prokázáno jednak to, že žalobce

a) nevyvinul žádnou činnost, která by směřovala k možnosti dlužníka uzavřít kupní smlouvu se zájemcem AGROS na prodej secího stroje Amazon Cirrus Activ 6001; b) smlouva o provizi je absolutně neplatná pro rozpor s § 13 odst. 1 a 15 odst. 1 ObchZ, neboť nebyla za dlužníka podepsána osobou k tomu oprávněnou, přičemž s ohledem na sourozenecký vztah žalobce a jeho bratra Bohdana Musila je z povahy tohoto vzájemného vztahu vyloučeno, že by žalobce o překročení oprávnění svého bratra v jednání za společnost nevěděl. Smlouva samotná pak byla vyhotovena zjevně jedním ze sourozenců, neboť nebyl použit standardizovaný formulář dlužníka; c) o případ dle § 645 ObchZ se dle obsahu uzavřené smlouvy v tomto případě nejednalo.

Zdejší soud tedy z výše uvedených důvodů shledal žalobu nedůvodnou a jako takovou jí zamítl.

IX. Náhrada nákladů řízení

Ve třetím výroku pak soud rozhodl v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 OSŘ, ve znění pozdějších předpisů, tak že žalovanému náleží náhrada nákladů ve výši celkem 13.400 Kč, představující odměnu jeho právního zástupce ve výši 10.000 Kč podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a paušální náhradu hotových výdajů ve výši celkem 1.200 Kč (4 x 300 Kč) dle § 13 odst. 3 vyhlášky 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů za 4 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby, účast na přípravném jednání konaném dne 18. 5. 2012, účast na jednání konaném dne 4. 9. 2012) a k tomu příslušející 20% DPH ve výši Kč, neboť žalovaný měla ve věci plný úspěch.

Ve výroku čtvrtém soud postupoval dle § 148 odst. 1 OSŘ, podle něhož má stát podle výsledku řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil, pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. V daném případě je tak v řízení neúspěšný žalobce povinen zaplatit českému státu náhradu přiznaného svědečného, které stát uhradil předvolaným svědkům a to jednak náhradu cestovného osobním automobilem svědka Ing. Miroslava Sádla k jednání soudu na trase Vyškov-Praha a zpět , tj. 482 km ve svědkem účtované výši 1.086 Kč a náhradu cestovného svědka Ing. Jána Votavy na trase Brno-Praha a zpět, tj. 409 km služebním automobilem v prokázané výši 2.486 Kč dle vyhlášky 377/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokračování-7-79 ICm 285/2011

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Výsledek sporu o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky poznamená insolvenční správce v upraveném seznamu pohledávek; učiní tak i bez návrhu (§ 201 odst. 3 IZ). Rozhodnutí insolvenčního soudu o pravosti, výši nebo pořadí pohledávek jsou účinná vůči všem procesním subjektům (§ 201 odst. 4 IZ).

V Praze dne 7. září 2012

JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krykorková