MSPH 79 INS 12552/2015-P1-5
MSPH 79 INS 12552/2015-P1-5

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Zdeňkou Zvěřinovou v insolvenční věci dlužníka: Robert anonymizovano , anonymizovano , podnikatel, IČO 608 07 881, bytem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, při výkonu dohledací činnosti

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 14. prosince 2015, č. j. MSPH 79 INS 12552/2015-P1- 3, kterým insolvenční soud vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky č. 1, věřitele č. 1 DIBITI INVESTMENTS LIMITED, reg. č. HE 16551, sídlem Stasinou Et Boumpoulinas, 3, 1st floor, P.C. 1060, Nicosia, Kyperská republika ve výši 25.128,01 Kč se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č. j. MSPH 79 INS 12552 /2015-P1-3 ze dne 14. 12. 2015 vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky č. 1, věřitele č. 1 DIBITI INVESTMENTS LIMITED, reg. č. HE 16551, sídlem Stasinou Et Boumpoulinas, 3, 1st floor, P.C. 1060, Nicosia, Kyperská republika ve výši 25.128,01 Kč.

Z obsahu přihlášené pohledávky č. 1 vyplývá, že podáním ze dne 21. 05. 2015 věřitel č. 1 opravil a doplnil přihlášku pohledávky č. 1 tak, že přihlásil pohledávku ve výši 16.119.163,-Kč s příslušenstvím, složenou z kupní ceny ve výši 11.123.375,-Kč, zákonného úroku z prodlení z částky 11.123.375,-Kč ve výši 1.449.863,-Kč, doplatku kupní ceny ve výši 4.995.788,-.Kč a zákonného úroku z prodlení z částky 4.995.788,-Kč ve výši 572.941,-Kč, celková výše přihlášené pohledávky činí 18.141.967,-Kč. Insolvenční soud nesprávně vyhodnotil podání ze dne 21. 05. 2015 věřitele č. 1 a vydal chybné usnesení ze dne 14. 12. 2015.

Podle § 11 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení. isir.justi ce.cz

Insolvenční soud na základě shora zjištěných skutečností, které mají význam pro další průběh řízení zrušil své usnesení ze dne 14. 12. 2015 č. j.-P1-3 s tím, že správná výše přihlášené pohledávky č. 1, věřitele č. 1, po doplnění přihlášky pohledávky č. 1 ze dne 21. 05. 2015, činí výši 18.141.967,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání věřitelem a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím zdejšího insolvenčního soudu.

V Praze dne 7. září 2016

Zdeňka Zvěřinová, v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Blahnová