MSPH 79 INS 10704/2016-A-8
MSPH 79 INS 10704/2016-A-8

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka MAPROTESS GROUP a. s. v likvidaci, IČO 282 26 925, se sídlem Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení insolvenčního soudu č. j. MSPH 79 INS 10704/2016-A-6 ze dne 16. 5. 2016 se mění tak, že se insolvenčnímu navrhovateli povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. MSPH 79 INS 31460/2013-A-6 ze dne 16. 5. 2016 vyzval insolvenční soud dlužníka, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně byl dlužník poučen dle ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ), že pokud záloha na náklady insolvenčního řízení nebude ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o jeho insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

Proti výše uvedenému usnesení podal likvidátor dlužníka v zákonné lhůtě odvolání (č. d. A-7), v němž namítl, že dlužník prokazatelně disponuje majetkem v takovém rozsahu, z něhož bude možno náklady insolvenčního řízení, včetně odměny insolvenčního správce a jeho hotových výdajů, plně uspokojit.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že bylo doloženo, že dlužník je vlastníkem nemovitostí s hodnotou minimálně 330.000 Kč (č. d. A-3), změnil insolvenční soud odvoláním dotčené rozhodnutí tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. isir.justi ce.cz

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 30. května 2016 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krykorková