MSPH 78 INS 8880/2012-B-37
MSPH 78 INS 8880/2012-B-37

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom v právní věci

žalobce : Karma Český Brod a.s., IČ: 261 90 982, se sídlem v Českém Brodě, Zborovská 693, zastoupen: Mgr. Lubošem Havlem, advokátem, Praha 4, Na Pankráci 30a/404 a žalovaného: Ing. Kamil anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, V Benátkách 565/3, ve věci insolvenčního dlužníka: Freight Masters Solutions s.r.o., Praha 2, Vinohrady, Mikovcova 605/4, IČ: 275 77 686 o návrhu na vydání předběžného opatření postupem podle § 100 IZ

takto :

I. Soud ukládá Ing. Kamilovi anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, V Benátkách 565/3, aby ve lhůtě do 14 dnů od doručení tohoto usnesení složil do úschovy u Obvodního soudu pro Prahu 4, na náhradu škody nebo jiné ujmy, vzniklé společnosti Karma Český Brod a.s., IČ: 26190982, se sídlem v Českém Brodě, Zborovská 693, včasným nepodáním insolvenčního návrhu jednatelem insolvenčního dlužníka, částku 750 000,-Kč.

II. Soud ukládá společnosti Karma Český Brod a.s., IČ: 26190982, se sídlem v Českém Brodě, Zborovská 693, aby nejpozději do skončení insolvenčního řízení vedeném před Městským soudem v Praze, sp.zn. MSPH 78 INS 8880/ 2012, podala u místně a věcně příslušného soudu proti Ing. Kamilovi anonymizovano žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci, k rukám Mgr. Luboše Havla, na náhradu nákladů řízení částku 4 600,-Kč, ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Podáním ze dne 22. 11. 2012 se společnost Karma Český Brod, IČ: 26190982, se sídlem v Českém Brodě, Zborovská 693, (dále jen věřitel), domáhala v rámci insolvenčního řízení vedeného s insolvenčním dlužníkem Freight Masters Solutions s.r.o., Praha 2, Vinohrady, Mikovcova 605/4, IČ: 275 77 686 (dále jen dlužník), vydání předběžného opatření postupem podle § 100 IZ. Věřitel uváděl, že jednatel dlužníka Ing. Kamil anonymizovano porušil svoji povinnost danou mu ustanovením §98 odst. 2 IZ, když jako statutární orgán dlužníka nepodal jménem dlužníka návrh na řešení jeho úpadku neprodleně poté, co se o jeho úpadku dozvěděl. Věřitel dále tvrdil, že si dne 13. 5. 2011 objednal u dlužníka přepravu zboží, jeho objednávka byla dne 20. 5. 2011 dlužníkem potvrzena a dne 24. 5. 2011 bylo zboží dlužníkem převzato k přepravě. Dlužník zboží do místa určení nepřepravil, ani jej věřiteli nevrátil a podle názoru věřitele bylo zboží odcizeno. Škodu na přepravovaném zboží vyčíslil věřitel částkou 43 733,04 EURO. Věřitel v návrhu uváděl, že dlužník se nacházel ve stavu úpadku již ke dni 31. 12. 2009. Z této skutečnosti věřitel odvozoval, že kdyby byl insolvenční návrh podán jednatelem dlužníka včas, tak jak to předpokládá ust. § 98 odst. 2 IZ, věřiteli by žádná škoda nevznikla. Soud by ohledně společnosti dlužníka zjistil úpadek a věřitel by si u něj žádnou přepravu zboží neobjednal.

Věřitel tvrdil, že jednatel dlužníka Ing. anonymizovano porušil svoji povinnost danou mu ust. § 98 odst. 2 IZ, nepodal včas insolvenční návrh a podle úpravy § 99 odst. 1 IZ proto odpovídá za škodu způsobenou věřiteli. S ohledem na uvedené skutečnosti věřitel požadoval, aby soud rozhodl o tom, že se Ing. anonymizovano ukládá složit do úschovy u Obvodního soud pro Prahu 4 na náhradu škody částku 1 000 000,-Kč.

Věřitel složil na účet soudu v souvislosti s návrhem na vydání předběžného opatření jistotu ve výši 50 000,-Kč.

Ke stavu úpadku dlužníka soud konstatuje, že podáním ze dne 13. 4. 2012 sám dlužník oznámil soudu, že se nachází ve stavu úpadku a žádal, aby byl jeho stav úpadku řešen konkursem. Tomuto návrhu bylo vyhověno. Soud dále konstatuje, že věřitel se do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 78 INS 8880/212 přihlásil se svoji pohledávkou za dlužníkem ve výši 1 080 650,49 Kč a tato pohledávka byla ve smyslu ust. § 201 odst. 1 písm. a) IZ zjištěna.

S ohledem na tvrzení věřitele o stavu úpadku dlužníka soud zkoumal, kdy mohl nebo měl jednatel dlužníka vědět, že jím řízená společnost se nachází ve stavu úpadku. Výsledek zkoumání této skutečnosti insolvenčním správcem Ing. Petrem Benešem ze dne 6. 11. 2012 soudu osvědčil, že dlužník byl ve stavu úpadku již v roce 2009, když v roce 2010 byl majetek dlužníka předlužen-§ 3 IZ.

Podle § 98 odst. 1 IZ je dlužník povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Podle § 98 odst. 2 IZ má povinnost podle § 98 odst.1 IZ též statutární orgán dlužníka-právnické osoby. Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka soud zjistil, že Ing. Kamil anonymizovano je jediným jednatelem dlužníka po celou dobu existence dlužníka jako právnické osoby. Podle § 99 IZ osoba, která v rozporu s ustanovením § 98 IZ nepodala insolvenční návrh, odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Podle § 100 může soud nařídit předběžné opatření, kterým takové osobě uloží, aby na náhradu škody nebo jiné újmy takto způsobené, složila do úschovy soudu přiměřenou peněžitou částku.

Soud se po ověření si skutečností uváděných věřitelem ztotožnil s tvrzením věřitele uvedeným v návrhu na vydání předběžného opatření. Soud zjistil, že: -dlužník se ještě před tím, než převzal k přepravě zboží věřitele, tedy před květnem 2011 nacházel ve stavu úpadku, -statutárním orgánem dlužníka byl po celou dobu existence dlužníka jeho jednatel ing. Kamil anonymizovano , -jednatel Ing. anonymizovano nepodal dostatečně včas za dlužníka insolvenční návrh a způsobil tím věřiteli škodu, -věřitel má za dlužníkem zjištěnou pohledávku ve výši 1 080 650,49 Kč.

Na základě uvedených zjištění soud návrhu na vydání předběžného opatření věřiteli vyhověl.

V souladu s ust. § 100 odst. 2 věta první soud též určil výši skládané částky. Soud tu nevyhověl plně návrhu věřitele, který požadoval, aby Ing. anonymizovano složil částku ve výši 1 000 000,-Kč. Insolvenční řízení se nachází ve fázi, kdy je známa pouze výše zjištěné pohledávky věřitele za dlužníkem. Protože zatím nebyl ukončen soupis majetkové podstaty, nelze ani odhadovat jaký z ní bude výtěžek a v jaké míře budou insolvenční věřitelé uspokojování. Podle názoru soudu je složení částky ve výši 750 000,-Kč přiměřené.

V souladu s ust. § 100 odst. 2 IZ soud uložil věřiteli povinnost podat proti Ing. anonymizovano žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy. V tomto řízení bude poté postaveno najisto, zda a jaká škoda či jaká újma věřiteli v souvislosti s nečinností Ing. anonymizovano vznikla. Bude-li v tomto řízení rozhodnuto o tom, že Ing. anonymizovano je odpovědný za věřiteli vzniklou škodu, bude možné ve smyslu ust. § 100 odst. 3 IZ použít složenou částku na úhradu této škody. Pokud by ale v souvislosti s předběžným opatřením vydaným na návrh věřitele vznikla dIng. anonymizovano škoda, je její náhrada zajištěna složením jistoty ve výši 50 000,-kč.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle úspěchu ve věci § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce byl v celém rozsahu věci vůči žalovanému úspěšný a žalovaný mu proto nahradí náklady vynaložené na soudní poplatek ve výši 1 000,-Kč, na odměnu za zastupování účastníka řízení podle § 9 vyhl. č. 484/2000 Sb. 3 000,-Kč, a 2x úkon právní pomoci po 300,-Kč.

P o u č e n í : Proti bodu ad I. tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné-§91 IZ. Proti bodu ad.II. a II. tohoto usnesení je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 26. listopadu 2012

JUDr. Pavol Pikna v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Hrabíková