MSPH 78 INS 8865/2014-B-70
č. j MSPH 78 INS 8865/2014-B-70

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci žalobce AQ 62, s.r.o., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 859/22, IČ: 03753174, zastoupen JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, a žalovaného Mgr. Ing. Petra Hýsková, se sídlem Praha 2, Tyršova 1835/13, IČ: 74360809, jako insolvenční správce dlužníka SENEKA, spol. s r.o., IČ: 63666804, o návrhu na vydání předběžného opatření

t a k t o:

Návrh žalobce na vydání předběžného opatření, kterým bude Mgr. Ing. Petře Hýskové zakázáno nakládat s rozestavěnou budovou na pozemku parc. č. st. 745 a 746, obě zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na LV č. 609, pro obec a kat. území Lány, se z a m í t á.

Odůvodněn

Podáním ze dne 27. 12. 2016 se společnost AQ 62, s.r.o. (dále jen žalobce) domáhala vydání rozhodnutí, kterým bude Mgr. Ing. Petře Hýskové (dále jen žalovaný) v postavení insolvenčního správce společnosti SENEKA, spol. s r.o., IČ: 63666804, a společnosti Indra- Šebesta, v.o.s., v postavení insolvenčního správce dlužníka Vitalij anonymizovano , anonymizovano , zakázáno nakládání s nemovitostmi dlužníka SENEKA, spol. s r.o., a dlužníka Vitalij anonymizovano v obci Lány.

Usnesením ze dne 22. 2. 2017, č.j. 21 Co 91/2017-83, rozhodl Krajský soud v Praze, jako soud odvolací, o zrušení usnesení Okresního soudu v Rakovníku o nařízení předběžného opatření z důvodu věcné nepříslušnosti rozhodujícího soudu. Současně bylo též rozhodnuto, že ohledně žalovaného Mgr. Ing. Petra Hýsková je soudem věcně příslušným k rozhodnutí o předběžném opatření Městský soud v Praze, jako soud dohlížející nad průběhem insolvenčního řízení dlužníka SENEKA, spol. s r.o. Ohledně rozhodování o předběžném opatření týkající se majetku Vitalije anonymizovano bylo rozhodnuto, že věcně příslušným je soud dohlížející nad průběhem jeho insolvenčního řízení, t.j. Krajský soud v Praze. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 21 Co 91/2017-83 bylo Městskému soudu v Praze doručeno dne 18. 4. 2017.

Žalobce v návrhu na vydání předběžného opatření uvedl, -že v majetkové podstatě dlužníka SENEKA, spol. s r.o., jsou sepsány nemovitosti- rozestavěné budovy, na pozemcích parc. č. st. 745 a746, v kat. území a obci Lány, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na LV č. 609, -že v majetkové podstatě dlužníka Vitalij anonymizovano , je sepsána nemovitost-pozemek parc. č. st. 745, na kterém stojí rozestavěná budova v kat. území a obci Lány, isir.justi ce.cz

zapsaná u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na LV č. 609.

Při zpeněžování těchto nemovitostí postupují oba insolvenční správci společně, protože se jedná o majetek spolu funkčně související. Žalobce, jako vítěz výběrového řízení, uzavřel již dne 20. 10. 2016 se správci smlouvu o smlouvě budoucí na koupi předmětných nemovitostí. Později žalobce zjistil, že dle jeho tvrzení došlo při realizaci výběrového řízení k pochybení, když insolvenční správce společnost Indra-Šebesta, v.o.s., nebyl oprávněn nakládat s majetkem Vitalije anonymizovano . Důvodem byla skutečnost, že již dne 4. 10. 2016 byl konkurs prohlášený na jeho majetek odvolacím soudem zrušen a věc byla přikázána k novému řízení. Na základě této skutečnosti vyslovil žalobce obavu, že by mohla být jednání insolvenčního správce Indra-Šebesta, v.o.s., učiněná po 4. 10. 2016, neplatná. Žalobce proto nepřistoupil k naplnění uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 20. 10. 2016. Oba insolvenční správci v reakci na to prodali předmětné nemovitosti zájemci, který se ve výběrovém řízení umístil za žalobcem. Žalobce v návrhu na vydání předběžného opatření též informoval soud, že již připravuje podání žaloby na určení neplatnosti kupní smlouvy, kterou byly předmětné nemovitosti správci prodány. Aby nebyl žalobce realizací této kupní smlouvy poškozen tím, že nemovitosti budou převedeny na kupujícího případně dále i na další osoby, požadoval, aby bylo předběžným opatřením zakázáno žalovanému nakládání s nemovitostmi dlužníka SENEKA, spol. s r.o., v obci Lány. Požadoval též, aby mu byla soudem uložena povinnost, podat do 30 dnů od vydání předběžného opatření žalobu na určení neplatnosti právního jednání žalovaného.

Soud návrh na vydání předběžného opatření, kterým bude žalovaný omezen s nakládáním s majetkem sepsaným do majetkové podstaty dlužníka SENEKA, spol. s r.o., zamítl jako nedůvodný. Důvodem jsou skutečnosti známé soudu z jeho dohledu nad činností insolvenčního správce-žalovaného v insolvenčním řízení sp.zn., dlužníka SENEKA, spol. s r.o. V tomto insolvenčním řízení se při nakládání s majetkem dlužníka sepsaným do majetkové podstaty, nevyskytla žádná pochybnost o tom, že žalovaný je z nějakého důvodu v činnosti insolvenčního správce, byť jen po přechodnou dobu, nějak omezen či vyloučen. Takové tvrzení soud neregistruje ani v návrhu na vydání předběžného opatření. S ohledem na uvedené soud uzavřel, že tu není důvod žalovaného v činnosti insolvenčního správce, do které patří též nakládání s majetkem sepsaným do majetkové podstaty, požadovaným způsobem omezovat. V řízení sp.zn., dlužníka SENEKA, spol. s r.o., byla pohledávka insolvenčního věřitele společnosti Reticulum Recovery, a.s., zjištěna jako pohledávka zajištěná předmětnými rozestavěnými budovami dlužníka SENEKA, spol. s r.o., v obci Lány. Jako zajištěný věřitel tato společnost udělila žalovanému v souladu s právní úpravou § 293 IZ pokyny ke zpeněžení zajištěných nemovitostí. Jinými slovy řečeno, žalovaný může v insolvenčním řízení činit ohledně předmětného majetku, v souladu s pokyny zajištěného věřitele dle právní úpravy § 230 odst. 2 a 293 IZ všechny úkony, ve kterých se mu žalobce snaží předběžným opatřením zabránit. Jak je z návrhu na vydání předběžného opatření zřejmé, vztahují se žalobcem vznesené pochybnosti o platnosti úkonů insolvenčního správce, učiněné po 4. 10. 2016, pouze na úkony insolvenčního správce Indra-Šebesta, v.o.s., a pouze na pozemky v obci Lány a nikoli na rozestavěné budovy. Je tedy pouze na žalovaném a zajištěném věřiteli společnosti Reticulum Recovery, a.s., jakým způsobem budou nyní ohledně rozestavěných budov v obci Lány postupovat, jak vyhodnotí pochybnosti nyní žalobcem vznesené. Nelze přitom příliš polemizovat s faktem, že pro obě insolvenční řízení se jeví být výhodnější, pokud budou pozemky a budovy na nich stojící prodány společně jedné osobě. Žalovaný již dne 6. 3. 2017 oznámil soudu, že s insolvenčním správcem Indra-Šebesta, v.o.s., nadále spolupracuje ve snaze prodat dotčené nemovitosti.

Ze shora uvedených závěrů soudu ohledně nedůvodnosti návrhu na vydání předběžného opatření omezující činnost insolvenčního správce-žalovaného v řízení sp.zn. , vychází též zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření v té části, kde je požadováno vyslovení povinnosti žalobci podat určovací žalobu. Žalobce žádný postup žalovaného nezpochybnil a není proto důvod, aby byl žalobou na určení řešen vztah žalobce a žalovaného.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

V Praze dne 20. 4. 2017

JUDr. Pavol P i k n a, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Michaela Kápičková