MSPH 78 INS 855/2011-A-23
MSPH 78 INS 855/2011-A-23

USNESENÍ Městský soud v Praze, pracoviště Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom v právní věci dlužníka: ASSENT CONSULTING PARTNERS a.s., Přívozní 1054/2, Praha 7, IČ: 26505037 o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Soud zakazuje společnosti ESCES spol. s r.o. Praha 10, Tiskařská 563/6, IČ: 48039471, aby po doručení tohoto usnesení až do rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu sp.zn. MSPH 78 INS 855/2011 vydávala ze skladu -56 056 ks balení lihoviny Diplomat Classic -11 238 ks balení lihoviny Golden Moscow -51 060 ks balení lihoviny Saint. Peterburg -21 600 ks balení lihoviny Five Stars

Odůvodnění:

Předběžný insolvenční správce se podáním ze dne 11. 3. 2011 domáhal vydání předběžného rozhodnutí, kterým bude společnosti ESCES spol. s r.o. zakázáno vydat ze svobodného skladu konkrétně specifikovanou lihovinu-vodku. Předmětnou lihovinu v hodnotě 63.733,98 EURO uskladněnou ve svobodném skladu, prodal dlužník společnosti TOP COMFORT, s.r.o., za částku 1,-Kč.

Vzhledem k tomu, že na společnost dlužníka byl podán insolvenční návrh, o kterém zatím nebylo meritorně rozhodnuto, považuje soud kupní cenu 1,-Kč za uvedený rozsah zboží za cenu, vymykající se zvyklostem při obvyklém hospodaření. Realizace obchodu by mohla poškodit věřitele dlužníka, a soud proto zakázal společnosti ESCES spol. s r.o., aby ze skladu předmětnou lihovinu komukoli vydala. Rozsah zboží, které bylo zakázáno ze svobodného skladu vydal, byl specifikován podle kupní smlouvy o prodeji věci movité ze dne -pokračování-2-MSPH 78 INS 855/2010-A-23

13. 1. 2011, příloha č.1, uzavřené mezi dlužníkem a společností TOP COMFORT s.r.o., Jičín, Denisova 504, IČ: 26709147.

Podle ust. § 82 IZ může insolvenční soud vydat předběžné opatření. Navrhovatel předběžného opatření není povinen zaplatit jistotu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné-§91 IZ.

V Praze dne 14. března 2011

JUDr. Pavol Pikna, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Navrátilová