MSPH 78 INS 7606/2010-P2-4
MSPH 78 INS 7606/2010-P2-4

Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, rozhodl samosoudcem JUDr.Pavlom Piknom v insolvenční věci dlužníka : Shirzad anonymizovano , anonymizovano , Praha 9-Letňany, Vratimovská 487, IČ 648 98 300, práv.zast.JUDr.Soňou Illner Pajerovou, advokátkou, Praha 1, Dlouhá 16, o přihlášce č. 2 věřitele č. 2 : UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858, Praha 1, IČ 649 48 242

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 17.února 2011 č.j. MSPH 78 INS 7606/2010- P2-2, kterým byla odmítnuta přihláška a ukončena účast v insolvenčním řízení věřitele č. 2 : UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858, Praha 1, IČ 649 48 242, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 17.února 2011 č.j.-P2-2 rozhodl vyšší soudní úředník, že přihláška č. 2 věřitele č.2 : UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858, Praha 1, IČ 649 48 242, se pro opožděnost odmítá a zároveň, výrokem druhým, že po právní moci končí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal včas věřitel č. 2 odvolání s tím, že dne 22.12.2010 rozhodl Městský soud v Praze samosoudcem JUDr.Pavlom Piknom usnesením č.j. 78 INS 7606/2010-A-24 tak, že zjistil úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a stanovil lhůtu pro přihlašování pohledávek v délce třiceti dnů od tohoto rozhodnutí. Dne 20.1.2011 rozhodl Městský soud v Praze samosoudcem JUDr.Pavlom Piknom usnesením č.j. 78 INS 7606/2010-A-26 tak, že se opravují výroky I.a II. usnesení podle předchozího bodu z důvodu písařské chyby ve jméně dlužníka. Zároveň stanovil novou lhůtu pro podávání přihlášek pohledávek, a to třicet dnů od tohoto opravného usnesení. Daná lhůta tak měla skončit dne 19.2.2011.

Samosoudce přezkoumal rozhodnutí vyššího soudního úředníka a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až po uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku.Nutno zdůraznit, že lhůta k podávání přihlášky pohledávek je lhůtou procesněprávní, to znamená, že přihláška pohledávky musí být poslední den lhůty, stanovené v rozhodnutí o úpadku, předána do podatelny insolvenčního soudu nebo dána k poštovní přepravě.

V dané věci připadl konec lhůty pro přihlášení pohledávek věřitelů dle nově stanovené lhůty (usnesením č.j. 78 INS 7606/2010-A-26 ze dne 20.1.2011) den 21.února 2011. Přihláška věřitele č. 2 byla dána k poštovní přepravě dne 3.února 2011, tedy včas.

Soud proto postupoval dle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř., ust. § 95 IZ a odvolání vyhověl v celém rozsahu a napadené usnesení zrušil.

Přihláška věřitele č. 2 se zařazuje na přezkumné jednání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím zdejšího insolvenčního soudu (ust. § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2.března 2011 JUDr.Pavol Pikna, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení : Eva Uchytilová