MSPH 78 INS 7496/2015-B-38
č. j MSPH 78 INS 7496/2015-B-38

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci insolvenčního dlužníka Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 1, Rybná 716/24, o zrušení schváleného oddlužení

t a k t o:

I. Schválené oddlužení dlužníka Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 1, Rybná 716/24, se z r u š u j e.

II. Insolvenční řízení dlužníka Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 1, Rybná 716/24, s e z a s t a v u j e .

III. Soud určuje odměnu insolvenčního správce Mgr. Petra Budzinského za měsíce květen až červenec 2015 ve výši 2 722,50 Kč a jeho náklady za toto období ve výši 544,50 Kč, dále odměnu správce za měsíce srpen 2015 až únor 2018 ve výši 17 242,50 Kč a jeho náklady za toto období ve výši 3 448,50 Kč.

IV. Soud ukládá České republice, v zastoupení Městskému soudu v Praze, aby zaplatil insolvenčnímu správci Mgr. Petru Budzinskému na jeho odměnu a náhradu jeho nákladů v řízení částku 8 712 Kč, ve lhůtě do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění

Soud ze zprávy insolvenčního správce zjistil, že dlužník od října 2016 nehradí splátky dle usnesení soudu o splátkovém kalendáři. Soud proto již dne 6. 6. 2017 projednal s dlužníkem vzniklý stav. Dlužník tu uvedl, že nastupuje k novému zaměstnavateli a do 30. 6. 2017 zašle insolvenčnímu správci dlužné splátky ve výši 15 000,-Kč. Protože tento příslib dlužník nesplnil, předvolal soud dlužníka opět na den 13. 9. 2017. Na toto jednání se dlužník bez omluvy nedostavil. Krátce před jednáním insolvenčnímu správci prostřednictvím textové zprávy sdělil, že od 1. 10. 2017 nastupuje do nového zaměstnání a poté doloží pracovní smlouvu a obnoví splácení.

Ze sdělení insolvenčního správce ze dne 27. 10. 2017 a z aktuální zprávy ke dni 7. 2. 2018 vyplývá, že dlužník své povinnosti stále neplní a na účet majetkové podstaty nejsou zasílány žádné splátky. Při ústním jednání dne 14. 2. 2018 uvedl insolvenční správce, že poslední platba dlužníka byla v září 2016. Od té doby dlužník ničeho nezaplatil, a je zcela nekontaktní. Správce též uvedl, že dlužník nemá žádný relevantní majetek.

Soud se ztotožňuje se závěry správce o tom, že dlužník p. Tomáš anonymizovano neplní podstatné povinnosti povoleného oddlužení. Jeho postup, kdy si nedokázal do dnešního dne upravit své

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kápičková isir.justi ce.cz postavení tak, aby mohl věřitelům splácet své závazky, svědčí o tom, že nejsou plněny podstatné povinnosti schváleného oddlužení, a proto nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a písm. b) insolvenčního zákona, soud zruší schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Podle ust. § 418 odst. 5 IZ soud po zrušení oddlužení rozhodne o zastavení řízení v případě, že nejsou splněny podmínky pro pokračování v řízení konkursem podle § 418 odst. 4 IZ.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud uzavřel, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a ukazuje se, že nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře.

Protože soud zjistil, že dlužník nemá žádný relevantní majetek, pro který by bylo možné pokračovat v řízení konkursem, ani nepožádal o pokračování v řízení konkursem-§ 418 odst. 4 písm. b) IZ, ani nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení-§ 418 odst. 4 písm. c) IZ rozhodl soud, vedle zrušení oddlužení dlužníka, též o zastavení insolvenčního řízení.

O odměně insolvenčního správce rozhodl soud postupem podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů. Podle této právní úpravy náleží insolvenčnímu správci odměna 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. V daném případě má tedy správce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za období, jak je ve výroku ad. III tohoto usnesení uvedeno. Správce ve vyčíslení svých nákladů ze dne 16. 2. 2018 uvedl, že dlužník mu zálohově na odměně a hotových výdajích v průběhu oddlužení uhradil pouze 15 246 Kč. Neuhrazená část odměny a hotových výdajů ve výši 8 712 Kč vč. DPH, tak musí být správci uhrazena z prostředků státu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení m ů ž e podat odvolání pouze dlužník, insolvenční správce a věřitelský orgán. Odvolání je možné podat do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 418 odst. 3 insolvenčního zákona a § 204 odst. 1 občanského soudního řádu). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 občanského soudního řádu). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 insolvenčního zákona).

V Praze dne 20. 2. 2018

JUDr. Pavol P i k n a, v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kápičková