MSPH 78 INS 6254/2014-B-19
Č. j. MSPH 78 INS 6254/2014-B-19

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Janou Matouškovou v insolvenční věci dlužníka: Ondřej anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5-Zbraslav, Václava Rady 1453/7, PSČ 156 00 o schválení formy oddlužení dlužníka

takto:

I. Výrok č.II. usnesení insolvenčního soudu ze dne 10. června 2014 č.j. MSPH 78 INS 6254/2014-B-9, se mění tak, že se určuje poměr uspokojení zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů, a to následujícím způsobem: Věř. název věřitele, IČ výše zjištěné poměr č. adresa pohledávky pohledávky k věřitele v Kč součtu všech pohledávek

PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, Nábřeží 1 65.713,00 10,885 % Závodu Míru 2739, 530 02, Pardubice

GE Money Bank, a.s., IČ 25672720, 2 75.008,67 12,424 % Vyskočilova 1422/1a, 140 28, Praha 4

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.,IČ 4 92.785,11 15,369 % 60192852, Praha 2, Bělehradská 128/222, PSČ 120 21 VZP České republiky, Regionální pobočka Praha- 3 pobočka pro Hl.m. Prahu a Středočeský kraj, 1.628,00 0,270 % IČ 41197518, Orlická 4/2020, 130 00, Praha 3 BNP Paribas Personal Finance SA, 1 boulevard 5 334.033,24 55,329 % Haussmann, 750 09 Paříž AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením 6 omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX, 34.554,23 5,724 % Amsterdam

Odůvodnění

Podle ustanovení § 407 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Insolvenční soud dne 2.7.2015 obdržel podání věřitele č. 4 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ 60192852, Praha 2, Bělehradská 128/222, PSČ 120 21, kterým věřitel oznámil naplnění odkládací podmínky jím přihlášené pohledávky a požádal o její zařazení do splátkového kalendáře.

Soud proto změnil usnesení o schválení oddlužení č.j.-B-9 ze dne 10. června 2014 tak, jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. (ust. § 57 odst. 3 o.s.ř.)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení. (ust. 74 IZ)

V Praze dne 6. srpna 2015

Mgr. Jana Matoušková, v. r asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Michaela Kápičková