MSPH 78 INS 6114/2010-A-15
Č. d.: MSPH 78 INS 6114/2010-A-15

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom v právní věci navrhovatele C: Česká Unigrafie, a.s., Praha 10, U Stavoservisu 1, IČ: 61858200 zastoupen: JUDr. Tomášem Leuchterem, advokátem, Praha 1, Na Poříčí 1079/3a a dlužníka: 100+1 a.s., Praha 2, Nové Město, Karlovo nám. 5/317, IČ: 60196441 o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Soud zakazuje společnosti 100+1 a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Karlovo nám. 5/317, IČ: 60196441, aby až do pravomocného rozhodnutí o insolvenčních návrzích vedených v soudním řízení sp. zn. MSPH 78 INS 6114/2010, nakládala se svým majetkem způsobem mimo obvyklé hospodaření, zejména nesmí majetek prodávat, darovat, pronajímat či jinak jej převádět nebo jej zatěžovat či jinak ztěžovat jeho dobytnost.

Odůvodnění:

Navrhovatel C požadoval, aby soud svým rozhodnutím omezil dlužníka v nakládání s jeho majetkem, který by po případném zjištění úpadku dlužníka tvořil jeho majetkovou podstatu.

Důvodem návrhu byla obava navrhovatele C, že dlužník převádí svůj majetek na společnost STOPLUS CZ a.s. -pokračování-2-

Podle ust. § 82 IZ může insolvenční soud nařídit i bez návrhu v insolvenčním řízení předběžné opatření. Navrhovatel předběžného opatření není povinen zaplatit jistotu.

Soud návrhu navrhovatele C vyhověl. Soud je toho názoru, že omezení nakládání s majetkem mimo obvyklé hospodaření, nemůže po přechodnou dobu společnost dlužníka nijak poškodit. Na druhou stranu by mohlo, po případném zjištění úpadku dlužníka, současné převádění majetku či jeho zatěžování, výrazně prodloužit dobu zpeněžování majetkové podstaty a ztížit tím postavení věřitelů dlužníka.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné-§ 91 IZ.

V Praze dne 30. června 2010

JUDr. Pavol Pikna, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Eva Navrátilová