MSPH 78 INS 5162/2012-B-5
MSPH 78 INS 5162/2012-B-5

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom v právní věci insolvenčního dlužníka: Pecínov, spol. s r.o., Praha 4, Údolní 280, IČ: 43874959, o návrhu insolvenčního správce na vydání předběžného opatření

takto: I. Soud ukládá insolvenčnímu správci Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové, aby v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 78 INS 5162/2012, učinila veškeré úkony potřebné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty dlužníka. Správce zejména učiní opatření k řádnému zabezpečení majetku podstaty tak, aby nebyly části majetkové podstaty bez vědomí insolvenčního správce prodávány, zatěžovány, přemisťovány, odstraňovány, poškozovány a ničeny.

II. Soud ukládá insolvenčnímu správci Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové, aby dne 12. 6. 2012 podala na schůzi věřitelů mimo jiné i zprávu o stavu majetkové podstaty dlužníka.

Odůvodnění:

Insolvenční správce se podáním ze dne 24. 5. 2012 domáhal vydání předběžného rozhodnutí, kterým mu bude umožněno zabezpečit majetek dlužníka ještě před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku dlužníka. Důvodem návrhu byla skutečnost, že majetek dlužníka neshledal správce dostatečně zabezpečený, a proto, že tu i po prohlášení úpadku docházelo ke krádežím movitých věcí dlužníka. Správce vyslovil obavu, že může docházet k dalším krádežím, a tím i ke zmenšování majetku podstaty. Součástí podstaty je přitom i živý inventář-ovce a koně. Podle ust. § 82 IZ může insolvenční soud nařídit předběžné opatření i bez návrhu. Navrhovatel předběžného opatření není povinen zaplatit jistotu. Soud návrhu insolvenčního správce v celém rozsahu vyhověl. Soud uzavřel, že je-li tu nebezpečí snižování majetku podstaty, je na místě učinit opatření k zabránění opakování krádeží či znehodnocování majetku. Předběžným opatřením umožněná oprávnění správce nemohou společnost insolvenčního dlužníka nijak poškodit.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné-§ 91 IZ

V Praze dne 28. května 2012 JUDr. Pavol Pikna, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Navrátilová