MSPH 78 INS 3088/2012-B-21
na všech podáních uvádějte naše č.j. MSPH 78 INS 3088/2012-B-21

Usnesení

Městský soud v Praze, pracoviště Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci dlužníka: Oldřich anonymizovano , anonymizovano , bytem v Štíhlách 1314, Praha 4-Krč, IČ: 660 23 211 o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli

takto : Usnesení zdejšího soudu sp.zn. MSPH 78 INS 3088/2012-B-17, ze dne 19. 7. 2013 se mění tak, že nyní zní:

I. Soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce Mgr. Jan Zachariáš vydal zajištěnému věřiteli č. 2, Hypoteční banka, a.s., čistý výtěžek ze zpeněžení souboru těchto nemovitostí dlužníka:

-bytová jednotka č.1314/4 v budově č.p.1314 na pozemku parc.č. 2791/3 včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 542/8438 na společných částech domu č.p. 1314 a pozemku parc.č.st. 2791/3, vše zapsáno na LV č. 2675 a č. 2028, pro katastrální území Krč, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha a zastaveno ve prospěch zajištěného věřitele Hypoteční banka a.s., k výplatě zajištěnému věřiteli částka 1 811 084,80 Kč.

II. Insolvenčnímu správci soud ukládá : -provést vydání shora uvedené částky u zajištěné pohledávky do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, -zapsat do upraveného seznamu přihlášky zajištěného věřitele, jaká částka na ni byla vyplacena nebo jaká zbývající část se vypořádá při rozvrhu, -podat soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Soud vyslovuje souhlas s výší odměny insolvenčního správce, která po zvýšení o 21% DPH představuje částku 44 915, 20 Kč

Odůvodnění :

Usnesením ze dne sp.zn., ze dne 19. 7. 2013, rozhodl výplatě zajištěného věřitele a o odměně insolvenčního správce z prodeje zajištěných nemovitostí. Při písemném vyhotovování tohoto rozhodnutí došlo k chybě v počtech, kterou nyní soud k odvolání věřitele č. 2, postupem podle § 210a o.s.ř. změnil tak, jak je níže uvedeno.

Podáním ze dne 30. 5. 2013 (doplněno dne 27. 6. 2013) navrhl insolvenční správce Mgr. Jan Zachariáš (dále jen "správce"), vydání výtěžku ze zpeněžení ve výroku usnesení uvedených nemovitostí zajištěnému věřiteli č. 2, Hypoteční banka a.s.

Podle § 298 IZ (insolvenční zákon) mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena ze zpeněžení věci, práva nebo pohledávky, jimiž byla zajištěna.

Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením (jejich výše je limitována ust. § 298 odst. 3 IZ), po odečtení částky připadající na odměnu správce (§ 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb.) vydá správce, po předchozím souhlasu soudu, zajištěnému věřiteli.

Na předmětných nemovitostech vázlo zástavní právo shora nadepsaného zajištěného věřitele č. .2

Soud v řízení zkoumal dodržení limitů nákladů stanovených ust. § 298 odst. 3 IZ. Z podkladů předaných správcem soud zjistil, že předmětné nemovitosti byly zpeněženy v dražbě. Celkový výtěžek prodeje představoval částku 1 960 000 Kč. Náklady spojené se zpeněžením nemovitostí správce vyčíslil na 104 000 .Kč

Podle ust. § 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 o odměně insolvenčního správce se samostatně určuje odměna správce z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele. Jako základ pro výpočet odměny správce použije částka určená k vydání zajištěnému věřiteli a odměna správce činí 2% z tohoto výtěžku. V projednávané věci odměna správce, zvýšená o 21% DPH představuje částku 44 915,20 Kč. Výše výtěžku z prodeje nemovitostí sloužících k zajištění pohledávky zajištěného věřitele je poté 1 811 084,80 Kč.

Soud po přezkoumání návrhu správce shledal, že je věcně správný a proto postupoval podle § 298 IZ a vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení, neboť neshledal důvody, pro které by neměl souhlas vyslovit.

Insolvenčnímu správci byly uloženy povinnosti podle § 10 písm. b) a § 11 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné. (§ 91 IZ)

V Praze dne 10. 9. 2013 JUDr. Pavol Pikna, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Vojtěch Tristan Kundert