MSPH 78 INS 29452/2015
MSPH 78 INS 29452/2015 Pokyny pro kancelářUsnesení 4 VSPH 940/2016-B-16 ze dne 17.5.2016:-doruč dlužníkům do datové schránky, nelze-li doručit do datové schránky, doruč poštou na jejich adresu dle spisu (obálky vzor I.)

-doruč insolvenčnímu správci do datové schránky, nelze-li doručit do datové schránky, doruč poštou na jeho adresu dle spisu (obálka vzor III.)

Pokyny pro kancelář zveřejní v insolvenčním rejstříku.

Lhůta : doručenky dlužníků

Praha 26.5.2016

Mgr. Jana Matoušková asistentka soudceKanceláři předáno dne : 26.5.2016Vypraveno dne : 26.5.2016

Zveřejněno dne : 26.5.2016I J I ..-v 'I-I'l-I" a. ..n-.n-.-nim l] m-. 1:11 mmtunumu ML 'M--. . !EEILIIMWWN 1-3.; 1 ü .. J-F-I q, . .H ?s [NS 29452r2015-B-16-u5neseni v5 3.: wr-m., awsm 940;'2016 'ąą i . .. . l' ?x l Duă'äu' M ihrie Slunéčková . m___. .....u......... nar. 1975 ł ' HWHMM . Trávníčkuvá !763113 0 155 DU Praha 5

'Mdmhrhnmun--

| ' 7" Ml-ł 71--mmmmkmm .I .I i I!" I '. mam-.if :.' J., I H mmmm I k- "'-I--* ł m '

liI'U'U'U' ÍIIII-II-il .i| III 1 f " '1 HWWHHUHDU ML u .-llll 'IHIllIIIlMIIIMIleIM i! ăi-::J 'llTIJ-S-IDIIĎ*: l J ,L k ' x *aaa- w Way' 781NSZ9452f2015eB-16-usnesení VS | 'I' 1-:WSPH 94012016 I H 'i .F i-' 'ir-I" ....... u... Hmmm I ' vaclav Sluneükü Z dne- --u-..__--na'r. 1974 Dmmuummm Trávníüknva 1768! 13 fülnłnľmlrlninhnadn 155 üü PrahaS .mm .. 4;' .-r.. . m*-mmmăw m'em/ :f: v, WWW::th r '5' "0.1" 'l Hmmm HH.. FIM....p-'H

,Ja/41m-I *--

v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'lv-vlvvvvll Ivvv llvv 'vv' vvuvvvllvvv-

78lNS 29452/2015 -B-16-usnesení VS Praha 4VSPH 940/2016, tisková skupina 41723-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 16.06.2016

4 VSPH 940-2016 odmítnutí 2016/05/18 12:43:13 Insolvenční společnost v.o.s., IČ: 04506227, ins. správce, ID: INSOLVE 13 Typ DS: P0

Insolvenční společnost v.o.s., Vlasákova 1419/21, 15500 Praha 5, CZ

ID DS: zrrasmy

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 07:02:52 Lenka Baštová DiS. 27.05.2016 07:02:52 27.05.2016 09:37:36

Zprávu vypravil:

Doručeno:

27.05.2016 07:02:52 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 07:02:52 27.05.2016 09:37:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 21.06.2016 15:04 Kontrolu provedl:

28.05.2016 01:02

Uchytilová EvaSpisová značka:781NS 29452/2015 Identifikace dotazu:41723-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 14:58 Kontrolu proved JIBaštová Lenka DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTypľins. správce

ID DS:zrrasmy

Adresátzľnsolvenční společnost v.o.s., IČ: 04506227, ins. správce Údaje o schránce: typzpo

Název DS firma: Insolvenční společnost v.o.s.

IČ: 04506227

Adresa: Vlasákova 21/1419, 15500 Praha 5, CZIDzľNSOLVE 13

Stav DS Přístupnánepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Slunečková Silvie, nar. TYP=:fyzická 29.11.1975, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Slunečková, Silvie, 29.11.1975 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresát:Slunečko anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Slunečko, Vác anonymizovanoDotaz proveden na tyto typy DS: FO

ID:SLUNEČKSILV291175 1

ID:SLUNEČKVÁCL010174 1

Konec výpisu---------------------------------------------__

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R