MSPH 78 INS 2925/2011-A-43
MSPH 78 INS 2925/2011-A-43

USNESENÍ Městský soud v Praze, pracoviště Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom v právní věci insolvenčního dlužníka: GRG Investment a.s., se sídlem Praha 6, Srbská 185/1/ IČ: 27448428, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

I. Soud ukládá insolvenčnímu správci Mgr. Pavlu Ubrovi, aby podal v zákonem stanovené lhůtě vylučovací žalobu, k majetku sepsanému do soupisu majetkové podstaty dlužníka GRG Holding s.r.o., dle soupisu ze dne 2. 9. 2011, insolvenční správkyní Mgr. Monikou Cihelkovou.

II. Návrh na vydání rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka GRG Investment a. s., s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenční správce Mgr. Ubr se podáním ze dne 30. 9. 2011 domáhal vydání předběžného opatření, kterým mu bude umožněno podat vylučovací žalobu.

Insolvenční správkyně Mgr. Monika Cihelková sepsala do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka GRG Holding s.r.o. dne 2. 9. 2011 majetek, který je dle názoru Mgr. Ubra majetkem insolvenčního dlužníka GRG Investment a. s. Protože ve věci insolvenčního dlužníka GRG Investment a. s zatím nebylo rozhodnuto o způsobu řešení jeho úpadku, požádal Mgr. Ubr, z důvodu jistoty své aktivní věcné legitimace k podání vylučovací žaloby, aby mu soud umožnil takovou žalobu podat.

Soud návrhu na předběžné opatření vyhověl. Vycházel přitom z ochrany zájmů insolvenčních věřitelů dlužníka GRG Investment a. s. Pokud byl do jiné majetkové podstaty sepsán majetek, který dle dostupných podkladů patří dlužníkovi GRG Investment a.s., je na místě, aby byly zájmy insolvenčních věřitelů dlužníka GRG Investment a.s ošetřeny podáním vylučovací žaloby.

Pro právní jistotu všech zainteresovaných proto soud uložil Mgr. Ubrovi, aby takovou žalobu podal. -pokračování-2-

Pokud bylo požadováno aby soud již nyní rozhodl o způsobu řešení konkursu, soud takovému návrhu nevyhověl. Podle ust.. § 149 odst. 1 IZ nesmí soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku dříve, než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku. Taková schůze proběhne dne 1. 11. 2011.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné-ust. § 91 IZ.

V Praze dne 3. října 2011

JUDr. Pavol Pikna, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Navrátilová