MSPH 78 INS 2866/2010-B-46
MSPH 78 INS 2866/2010-B-46

USNESENÍ

Městský soud V Praze, pracoviště Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom V právní věci navrhovatele: Ing. Helena Štětinová, Všechromy 26, Stránčice, insolvenční správce dlužníka SCARABELLA s.r.o. a odpůrce: JUDr. Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Na J ezerce 676/55 o návrhu na vydání předběžného opatření, týkajícího se majetku sepsaného do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka SCARABELLA s.r.o. takto :

I. Soud zakazuje JUDr. Lucii anonymizovano , anonymizovano , aby po doručení tohoto usnesení, až do právní moci rozhodnutí o žalobě o zaplacení částky 26 740 552, 33 Kč, která proti ní bude podána, nakládala s nemovitostmi tvořenými budovou č.p. 4, na pozemku parc. č. 5, o rozloze 1661 m2, zastavená plocha a nádvoří, pozemkem parc.č. 6/3, o rozloze 35 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemkem parc.č. 34, o rozhoze 36 m2, zahrada, Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na LV 546, pro k.ú. Malé Chrášťany a obec Sedlec zejména tak, že tyto nemovitosti převede na jinou osobu, zatíží je Věcným břemenem, zástavním nebo předkupním právem či jiným Věcným právem.

II. Soud ukládá insolvenční správkyni Ing. Heleně Štětinové, aby ve lhůtě do 29. 4. 2013 podala u příslušného soudu proti JUDr. Lucii anonymizovano žalobu na zaplacení částky

26 740 552,33 Kč. Odůvodnění: Podle ust. 169 odst. 2 o.s.ř. písemné vyhotovení usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření nemusí být odůvodněno. Podání návrhu bylo vedeno obavou insolvenční správkyně z ohrožení výkonu rozhodnutí pro případ, že bude proti JUDr.

anonymizovano úspěšná se svoji žalobou o zaplacení částky 26 740 552.33 Kč. Tato pohledávka za JUDr. anonymizovano byla sepsána do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka.

SCARABELLA s.r.o.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné-§91 IZ.

V Praze dne 4. dubna 2013

JUDr. Pavol Pikna v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Eva Uchytilová