MSPH 78 INS 27420/2013
.J ? ou. 1.1. JJJ-u; auao u ru.

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a ]UDr. Petra Trebatickěho, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: ATOLL DEVELOPEMENT, a.s.., IČO 27214915 sídlem Ovčí Hájek 2171, 158 00 Praha 5 o odvolání věřitele: MAG Investement, spol. s r.o., IČO 27161161 sídlem V Celnici 10, 110 00 Praha 1 zastoupený advokátem JUDr. Stanislavem Dvořákem sídlem Pobřežní 394, 186 00 Praha 8 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. března 2018, č. j. MSPH 78 INS 27420/2013-8431, takto: Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. března 2018,č c.j. MSPH 78 INS 27420 / 2013-

13 131 se potvrzuje..

Odůvo dněni:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) zamítl návrh společnosti MAG lnvestement, spol. s r.o. (Věřitel) z 22. 1. 2018 a 6. 2. 2018 na zproštění Ing. Petera Režnickěho, insolvenčního správce z funkce (Správce), nebot) neplní svě povinnosti při výkonu funkce.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že výše uvedená podání Věřitele přezkoumal co obsahu a dospěl k závěru, že se jedná o návrhy na zproštění Správce funkce.

Cituje Š 32. zák. č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) insolvenční soud dospěl k závěru, že Věřitel není věcně legiMován k podání takovýchto návrhů, a proto je zamítl.

Přes výše uvedený závěr pak posoudil Věřitelova podání jako podněty ke zproštění Správce funkce. Konstatoval, že Správce jako zvláštní procesní subjekt není vykonavatelem vůle jednotlivých věřitelů, vystupuje v insolvenčním řízení samostatně a odpovídá při výkonu funkce za škodu způsobenou porušením zákonem mu uložených povinností. Uvedl, že má lí Věřitel oproti Správci jinou představu o tom, jak má při výkonu funkce postupovat, pak z hlediska posouzení důvodů pro zproštění Správce funkce je bez významu (postupuje--lí v souladu se svými zákonnými povinnostmi), a zdůraznil, že povinnost poskytovat součinnost má Správce věřitelskěmu výboru (věřitelskěmu orgánu), nikoli jednotlivěmu věřiteli a odkázal na dikci ustanovení Š 36 odst. 2 InsZ. Dále insolvenční soud phldadmo vypočítal případy, jež by založily důvod pro zproštění insolvenčního správce funkce.

Upozornil na to, že obdobný návrh na zproštění Správce funkce podal Věřitel již dříve a že usnesením z 15. 6. 2017 č. j. MSPI l 2T'420/2013 B 108 jej zamítl, Vrchní soud v Praze k odvolání Věřitele toto usnesení svým usnesením ze 16. 11. 2017 sen. zn. 2 VSPI I 1467 / 2015 odmítl (správně potvrdil). K podnětu Věřitele si vyžádal stanovisko Správce a uzavřel, že v jeho práci neshledává nedostatky, pro něž by bylo namístě bez návrhu přikročit k postupu podle Š 32 odst. 1 InsZ.

Toto usnesení Věřitel napadl v zákonem stanoveně lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že návrhu na zproštění Správce funkce vyhoví. Opakovaně namítá, že Správce je

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

3 vssn 59672018 nečinný, jeho přístup ke zpeněžování majetkové podstaty liknavý, ncvcdoucí k maximálnímu a rychlému získání výtěžku zpeněžení. Za nesprávný označuje také postup Správce, který odmítá podání žaloby proti bývalým členům představenstva dlužníka z toho důvodu, že jsou nemajetní, aniž by bylo zřejmé, jak k tomuto závěru dospěl a nezakládá se na pravdě. Vytýká Správci, že neprověřil dlužníkovy úkony, jež mohly znamenat plnění třetím osobám bez právního důvodu. Věřitel tak uzavírá, že Správce soustavně porušení své povinnosti podle Š 36 11152 a jsou tu dány důvody pro jeho zproštění funkce. Správce se k odvolání Věřitele nevyjádřil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že Věřitelovo odvolání není opodstatněno.

Podle Š 32 odst. 1 InsZ insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Z insolvenčního spisu plyne, že Věřitel vyjádřil svou nespokojenost s činností Správce v insolvenčním řízení opakovaně, o v pořadí prvním návrhu rozhodl insolvenční soud usnesením z 15. 6. 2017 č. j.8 108, vněmž návrhu Věřitele zamítl a důvody návrhu se zabýval, což vyjádřil i v tom, že Správci uložil ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení písemně se vyjádřit k Věřitelově žádosti z 12. 4. 2017, rozhodnutí bylo potvrzeno Vrchním soudem vPraze ze 16. 11. 2017 sen. zn. 2 VSPl l 1435/2017 B-121, v němž sice hodnotil důvody pro zproštění Správce funkce, avšak zároveň konstatoval, že Věřitel není věcně legitimován k podání návrhu.

Odvolací soud dospěl k závěru, že Věřiteli nesvědčí věcná legitimace k podání návrhu na zproštění insolvenčního správce funkce jak plyne z ustanovení Š 32 odst. 1 lnsZ, nebotJ Věřitel není žádnou osobou vyjmenovanou v ustanovení Š 32 odst. 1 lnsZ, ostatně týž názor byl vyjádřen Vrchním soudem v Praze v předchozím rozhodnutí, jímž potvrzoval rozhodnutí insolvenčního soudu návrhu Věřitele na zproštění Správce funkce z 3. 5. 2017.

Insolvenční soud správně zamítl návrhu Věřitele a odvolací soud proto napadené usnesení podle Š 219 o.s.ř. z důvodu jeho věcné správnosti potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 InsZ), lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 lnsZ).

Praha 9. května 2018 jUDr. Michal Kubín v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vo' . "