MSPH 78 INS 26819/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY MSPH 78 INS 26819/2014 29 NSýR 88/2015-P4-16

USNESENÍ Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Zde ka Krmá e a soudc JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenní vČci dlužníka Jakuba Paráka, narozeného 9. ervna 1990, bytem v Praze 2, Malá ŠtČpánská 541/15, PSý 120 00, vedené u MČstského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 78 INS 26819/2014, o p ihlášce pohledávky vČ itele . 4, o dovolání vČ itele . 4 hlavního mČsta Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské námČstí 2/2, PSý 110 01, identifikaní íslo osoby 00064581, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. kvČtna 2015, . j. MSPH 78 INS 26819/2014, 1 VSPH 267/2015-P4-7, takto:

Dovolání se odmítá.

Od vodnČní:

Usnesením ze dne 18. prosince 2014, . j.-P4-2, odmítl MČstský soud v Praze (dále též jen insolvenní soud )-vycházeje z ustanovení § 170 písm. d/ a § 185 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon), p ihlášku pohledávky vČ itele . 4 hlavního mČsta Prahy (šlo o pohledávku v celkové výši 17.500 K) [bod I. výroku] a uril, že právní mocí rozhodnutí koní úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení (bod II. výroku). K odvolání vČ itele . 4 Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným usnesením potvrdil usnesení insolvenního soudu. Proti usnesení odvolacího soudu podal vČ itel . 4 dovolání (a to jen v rozsahu týkajícím se odmítnutí p ihlášky co do ástky 2.000 K) a požaduje, aby Nejvyšší soud potud napadené rozhodnutí zrušil. Podle ustanovení § 241a odst. 2 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . ), je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v em spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání. M že-li být dovolání p ípustné jen podle § 237 o. s. . (jako v této vČci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splnČné, p iemž k projednání dovolání nepostauje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. . (i jeho ásti). K vymezení p ípustnosti dovolání srov. p edevším usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. zá í 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uve ejnČné pod íslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu. Srov. ostatnČ též usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, a ze dne 24. ervna 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 (dostupná na webových stránkách Ústavního soudu).

Údaj o tom, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání, se z dovolání (posuzováno podle jeho obsahu) nepodává. Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 vČty první o. s. ., nebo neobsahuje vymezení toho, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. .), a v dovolacím ízení pro tuto vadu nelze pokraovat. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolateli, dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 26. srpna 2015

JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.