MSPH 78 INS 25509/2013-A-29
č. j. MSPH 78 INS 25509/2013-A-29

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci navrhovatele: Forbes Game, a.s., Praha 7-Bubeneč, Letenské náměstí 157/4, IČ 251 50 634 zastoupen: Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, Praha 1, Těšnov 1/1059 a dlužníka: LATIMER a.s., Praha 7-Holešovice, Jankovcova 1569/2c, IČ: 275 82 191 o návrhu na vydání předběžného opatření

t a k t o:

I. Návrh na vydání předběžného opatření se z a m í t á.

Odůvodnění

Podáním ze dne 29. 1. 2014, po zahájení insolvenčního řízení, se společnost Forbes Game, a.s., (dále jen navrhovatel) domáhala vydání předběžného opatření, kterým bude v řízení ustanoven insolvenční správce a současně bude společnosti LATIMER a.s., (dále jen dlužník) uložena povinnost, nakládat s majetkovou podstatou jen se souhlasem předběžného insolvenčního správce.

Navrhovatel vyslovil obavu, že dlužník nakládá s majetkovou podstatou v rozporu s ust. § 111 IZ, když zaplatil rozhodcovi Mgr. Lubomírovi Matějovi poplatek za zahájení rozhodčího řízení ve výši 363 000 Kč. Navrhovatel též uváděl, že není zřejmé, jaká je skutečná výše a skladby majetku dlužníka, když podle jeho šetření není realistické, aby dlužník disponoval kapitálem ve výši 222 mil. Kč. Předběžné opatření by mělo dlužníkovi zabránit v případném nežádoucím nakládání s majetkem, když právě dlužník je i nadále oprávněn k nakládání se svým majetkem.

Podle ustanovení § 112 insolvenčního zákona může insolvenční soud i bez návrhu předběžným opatřením ustanovit v insolvenčním řízení předběžného správce. Z uvedeného je zřejmé, že insolvenční soud nemůže v rámci předběžného opatření ustanovit v řízení insolvenčního správce tak, jak bylo navrhovatelem v čl. ad VIII. navrhováno.

Soud ustanoví předběžného správce v případě, když rozhodne v předběžném opatření o omezení dlužníka s nakládáním s majetkovou podstatou. Podle § 113 tak učiní v době do vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka. Soud může vydat takové předběžné opatření, je-li nutné zabránit změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů dlužníka.

Soud návrh na vydání předběžného opatření na ustanovení insolvenčního správce nevydal a návrhu nevyhověl. Učinil tak proto, že v době svého rozhodování neshledal důvody pro omezení dlužníka nad rámec jeho zákonného omezení daného v ustanovení § 111 insolvenčního zákona. Soud k uvedenému závěru připomíná, že předmětné insolvenční řízení je na samém počátku a soud zná k dnešnímu dni pouze tvrzení navrhovatele o tom, že by mělo být dlužníkovi zabráněno v případném nežádoucím nakládání s majetkem. Navrhovatel neuvádí žádný konkrétní důvod, žádný konkrétní čin dlužníka, který by měnil majetkovou podstatu v neprospěch věřitelů. Sám uvádí, že se o existenci takových postupů dlužníka pouze domnívá a nepřímo je dovozuje, když uvádí, že dlužníkovi má být předběžným opatřením zamezeno v případném nežádoucím nakládání s majetkem. Ke svým závěrům o rozporu postupů dlužníka s ustanovením § 111 insolvenčního zákona žádné relevantní, tvrzení osvědčující skutečnosti neuvádí.

Podle § 111 insolvenčního zákona je dlužník povinen po zahájení insolvenčního řízení dodržovat omezení v nakládání se svým majetkem. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla rozesílána dlužníkovi dne 13. 9. 2013.

Všechny skutečnosti o poškozování navrhovatele postupem dlužníka, o rozsahu majetku dlužníka a o jeho úpadku, jsou pouze tvrzením navrhovatele a soud tato tvrzení v této fáze řízení nemůže bez provedení dokazování brát jako svá zjištění. Dlužník již byl vyzván, aby se k insolvenčnímu návrhu vyjádřil a předložil seznamy majetku a závazků. Dlužník tak již učinil, uvedl, že se jedná o insolvenční návrh šikanózní, který jej má poškodit. Dlužník též uvedl, že jeho majetek představuje částku 222 254 484 Kč a k tomuto tvrzení předložil jisté listiny. Je možné přisvědčit navrhovateli, že tyto listiny nepředstavují požadovaný seznam majetku a závazků. Tato skutečnost může být k tíži dlužníka při posuzování jeho úpadku postupem podle § 3 odst. 2 písm. d) IZ. Obdobně jako u tvrzení navrhovatele nelze ani u tvrzení dlužníka považovat rozsah jeho majetku za zjištěný. Nelze tedy ani bez dalšího přisvědčit navrhovateli v jeho pochybnostech pravdivosti tvrzení dlužníka a naopak.

Pro úplnost soud uvádí, že platba dlužníka Mgr. Matějovi ve výši 363 000 Kč nekoliduje s rozhodnutím Okresního soudu v Hradci Králové, protože toto rozhodnutí ukládalo povinnost pouze Mgr. Matějovi. Podle omezujícího ustanovení § 111 IZ dlužník se musí zdržet takových úkonů, které by měly vliv na podstatné změny ve skladbě jeho majetku, způsobující ne zanedbatelné zmenšení majetku dlužníka. V uvedených souvislostech nelze bez dalšího ani uzavřít, že platba částky 363 000 Kč způsobuje nezanedbatelné snížení majetku dlužníka.

Soud rozhodl o návrhu na vydání předběžného opatření v situaci, kdy již bylo ve věci nařízeno ústní jednání na den 11. 3. 2014. Soud je proto toho názoru, že není potřebné upravovat před projednáním věci v ústním jednání předběžným opatřením postavení účastníků řízení. Při ústním jednání bude prokazováno, zda je navrhovatel věřitelem dlužníka a zda je aktivně věcně legitimován k podání insolvenčního návrhu. Současně bude též prokazováno, jaký je rozsah majetku dlužníka, zda má dlužník dostatek prostředků k pokrytí tvrzené pohledávky navrhovatele. Je totiž již judikatórně ošetřeno, že nelze zjistit úpadek takového dlužníka, který má dostatek prostředků k zaplacení navrhovatelovi pohledávky, ale tuto pohledávku neplatí proto, že ji rozporuje nebo neuznává.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Osobám, kterým bylo usnesení doručováno do vlastních rukou, počíná lhůta k podání odvolání běžet ode dne, kdy jim bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení. (§ 74 insolvenčního zákona)

V Praze dne 3. 2. 2014

JUDr. Pavol P i k n a, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Vojtěch Tristan Kundert