MSPH 78 INS 23379/2017-A-13
č. j MSPH 78 INS 23379/2017-A-13

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci navrhovatele 1) Audentes, s.r.o., Praha 2, Římská 103/12, IČO: 05484669, navrhovatele 2) Společenství vlastníků Sečská čp. 1877, 1878, 1879-Strašnice, Praha 10, Sečská 1878, IČO: 27095592, zastoupen JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem, Praha 7- Holešovice, Jankovcova 1518, a dlužníka Bc.Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10, Sečská 1877/15, o změně rozhodnutí ze dne 3. 1. 2018

t a k t o:

Rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 3. 1. 2018, č.j. MSPH 78 INS 23379/2017-A-9, se mění tak, že se insolvenční návrh navrhovatele Společenství vlastníků Sečská čp. 1877, 1878, 1879-Strašnice, ze dne 3. 1. 2018, s e n e o d m í t á.

Odůvodnění

Rozhodnutím ze dne 3. 1. 2018 insolvenční soud odmítl, jako zjevně bezdůvodný, insolvenční návrh navrhovatele Společenství vlastníků Sečská čp. 1877, 1878, 1879-Strašnice, z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Podáním ze dne 9. 1. 2018 se navrhovatel Společenství vlastníků Sečská čp. 1877, 1878, 1879- Strašnice, proti rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu odvolalo.

Podle právní úpravy § 95 IZ může insolvenční soud své rozhodnutí, k odvolání účastníka řízení, změnit pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud využil právní úpravy § 95 IZ a své rozhodnutí ze dne 3. 1. 2018 o odmítnutí insolvenčního návrhu změnil tak, že vyhověl odvolání navrhovatele a rozhodl, že se insolvenční návrh neodmítá. Důvodem bylo pochybení soudu při posuzování návrhu Společenství vlastníků Sečská čp. 1877, 1878, 1879-Strašnice, v tom, že se nejedná o samostatný insolvenční návrh, ale o přistoupení k již probíhajícím insolvenčnímu řízení zahájeného společností Audentes, s.r.o. V takovém případě nemá přistoupivší navrhovatel povinnost platit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Pokud Společenství vlastníků Sečská čp. 1877, 1878, 1879-Strašnice, takovou povinnost nemá, není na místě, aby byl za nesplnění této povinnosti postihován odmítnutím insolvenčního návrhu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení m ů ž e podat odvolání pouze insolvenční dlužník, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 17. 1. 2018

JUDr. Pavol P i k n a, v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Michaela Kápičková isir.justi ce.cz