MSPH 78 INS 21686/2017-A-12
č. j MSPH 78 INS 21686/2017-A-12

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci navrhovatele TOP CONFIDENCE, s.r.o., Praha 5, Jinonice, Butovická 234/22, IČO: 26503239 a dlužníka DANARE, a.s., Praha 5, Jeremiášova 2722/2a, IČO: 28063856, o návrhu na vydání předběžného opatření

t a k t o:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření tohoto znění: Veškeré omezující účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení sp.zn. 78 INS 21686/2017, vedeného na majetek společnosti DANARE, a.s., Praha 5, Jeremiášova 2722/2a, IČO: 28063856, se tímto předběžným opatřením ruší, a to až do doby případného rozhodnutí soudu o úpadku této společnosti.

Odůvodnění

Podáním ze dne 16. 1. 2018, se společnost DANARE, a.s., (dále jen dlužník), domáhala vydání předběžného opatření, kterým budou, ještě před rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu, eliminovány veškeré omezující účinky insolvenčního zákona, vzniklé v souvislosti s podáním insolvenčního návrhu na majetek dlužníka. Podmínky pro vydání požadovaného předběžného opatření dlužník shledával v tom, že již pohledávku ve výši 70 306,65 K4, která byla důvodem k podání insolvenčního návrhu, navrhovateli v celém rozsahu zaplatil. Přes uvedené ale navrhovatel nevzal insolvenční návrh zpět.

Z podání společnosti TOP CONFIDENCE, s.r.o., (dále jen navrhovatel), ze dne 9. 1. 2018, soud zjistil, že dlužník skutečně navrhovateli po podání insolvenčního návrhu zaplatil částku ve výši 70 443 Kč. Navrhovatel tuto platbu nepřijal a vyslovil obavu, že by se mohlo jednat ze strany dlužníka o úkon, kterým by byl oproti jiným věřitelům dlužníka zvýhodněn-§ 241 IZ. Na tomto místě a pouze pro úplnost soud uvádí, že o neúčinnosti právních úkonů dlužníka, učiněných po zahájení insolvenčního řízení, nerozhodují jeho věřitelé, ale na základě žaloby podané výlučně insolvenčním správcem, insolvenční soud.

Ze skutečnosti, že dlužník zaplatil navrhovateli částku dokonce ještě vyšší než je jeho pohledávka za dlužníkem, deklarovaná v insolvenčním návrhu, soud dospěl k závěru, že dlužník má dostatek prostředků k zaplacení tvrzené pohledávky navrhovatele. V takovém, případě nelze, v této počáteční fázi insolvenčního řízení, bez bližšího zkoumání vztahu účastníků řízení a jejich právních úkonů uzavřít, že navrhovatel je ještě stále věřitelem dlužníka a neztratil již svoji aktivní věcnou legitimaci k podání insolvenčního návrhu.

Ve shora popsaných pochybnostech o postavení navrhovatele, považuje soud omezení dlužníka vycházející z právní úpravy insolvenčního zákona za nepřiměřené situaci. Podle právní úpravy § isir.justi ce.cz

111 odst. 1 IZ, která umožňuje insolvenčnímu sodu rozhodnout o postavení dlužníka jinak, než je jeho omezení nastolené zákonem, soud návrhu na předběžné opatření vyhověl.

Pokud nebude insolvenčnímu návrhu vyhověno, bude o to víc na místě, aby dlužník nijak omezován nebyl. Pokud návrhu vyhověno bude, nastoupí zákonné omezení dlužníka opět v celém rozsahu dnem rozhodnutí o úpadku dlužníka.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

V Praze dne 17. 1. 2018

JUDr. Pavol P i k n a, v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Michaela Kápičková