MSPH 78 INS 19765/2016-B-22
č. j MSPH 78 INS 19765/2016-B-22

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci insolvenčního dlužníka Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 3, V Zahrádkách 2026/2, korespondenční adresa Praha 8, Karlínské náměstí č. 11, o zrušení schváleného oddlužení

t a k t o:

I. Schválené oddlužení dlužníka Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 3, V Zahrádkách 2026/2, korespondenční adresa Praha 8, Karlínské náměstí č. 11, se z r u š u j e.

II. Insolvenční řízení dlužníka Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 3, V Zahrádkách 2026/2, korespondenční adresa Praha 8, Karlínské náměstí č. 11, se zastavuje.

III. Soud určuje odměnu a náhradu nákladů insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY, v.o.s., za měsíce červenec 2017 až únor 2018 ve výši 8 712 Kč.

IV. Soud ukládá České republice, v zastoupení Městskému soudu v Praze, aby zaplatil insolvenčnímu správci AS ZIZLAVSKY, v.o.s., na jeho odměnu a náhradu jeho nákladů v řízení částku 8 712 Kč, ve lhůtě do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění

Usnesením ze dne 4. 5. 2017, č.j.-B-12, soud dlužníkovi uložil hradit měsíčně ze svého příjmu z podnikání částku 5 000,-Kč jako zálohu na srážky z příjmu a jednou ročně doplatit srážky dle skutečného výsledku svého podnikání.

Ze sdělení insolvenčního správce ze dne 29. 12. 2017 a ze dne 5. 2. 2018 vyplývá, že poslední úhrada splátky byla provedena v červnu 2017 a od té doby dlužník žádnou splátku neuhradil. Dlužník nemá žádný majetek, který by bylo možné zpeněžit v konkurzu.

S ohledem na uvedené, soud nařídil na den 13. 2. 2018 slyšení dlužníka, za účelem projednání zrušení jeho oddlužení plněním splátkového kalendáře podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ. Podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a písm. b) insolvenčního zákona, soud zruší schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Podle ust. § 418 odst. 5 IZ soud po zrušení oddlužení rozhodne o zastavení řízení v případě, že nejsou splněny podmínky pro pokračování v řízení konkursem podle § 418 odst. 4 IZ.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kápičková isir.justi ce.cz

K jednání dne 13. 2. 2018 se dlužník bez omluvy nedostavil.

Ze zprávy insolvenčního správce soud zjistil, že insolvenční dlužník si neplní povinnosti z oddlužení, neplatí stanovené splátky a je nekontaktní. Podle propočtu správce plní dlužník své oddlužení pouze v rozsahu 8,8 % z výše zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů. Správce soudu potvrdil, že nezjistil žádný majetek, pro který by bylo možné v řízení pokračovat konkursem.

Soud tak konstatuje, že ze strany dlužníka nejsou plněny podstatné povinnosti schváleného oddlužení, a proto nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře.

Protože bylo zjištěno, že dlužník nemá žádný relevantní majetek, pro který by bylo možné pokračovat v řízení konkursem, ani nepožádal o pokračování v řízení konkursem-§ 418 odst. 4 písm. b) IZ, ani nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení-§ 418 odst. 4 písm. c) IZ, rozhodl soud, vedle zrušení oddlužení dlužníka, též o zastavení insolvenčního řízení.

O odměně insolvenčního správce rozhodl soud postupem podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů. Podle této právní úpravy náleží insolvenčnímu správci odměna 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. V daném případě má tedy správce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za období, jak je ve výroku ad. III tohoto usnesení uvedeno. Správce ve vyčíslení svých nákladů ze dne 19. 2. 2018 uvedl, že jeho dlužníkem neuhrazená odměna a náhrada nákladů představují celkem 8 712 Kč. Neuhrazená část odměny a hotových výdajů ve výši 8 712 Kč vč. DPH musí být správci uhrazena z prostředků státu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení m ů ž e podat odvolání pouze dlužník, insolvenční správce a věřitelský orgán. Odvolání je možné podat do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 418 odst. 3 insolvenčního zákona a § 204 odst. 1 občanského soudního řádu). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 občanského soudního řádu). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 insolvenčního zákona).

V Praze dne 21. 2. 2018

JUDr. Pavol P i k n a, v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kápičková