MSPH 78 INS 17092/2013-A-8
MSPH 78 INS 17092/2013-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom v právní věci navrhovatele Skanska a.s., Praha 4-Chodov, Líbalova 1/2348, IČ: 262 71 303 v insolvenční věci dlužníka: KONT Svoboda a.s., Teplice, Bořivojova 3130, IČ: 273 77 105 o návrhu na vydání předběžného opatření

takto :

I. Návrh na vydání předběžného opatření s e z a m í t á .

Odůvodnění :

Podáním ze dne 15. 8. 2013 se společnost Skanska a.s., (dále jen navrhovatel ) domáhala vydání předběžného opatření, kterým bude této společnosti umožněno jako zástavnímu věřiteli, provést již nařízenou dražbu dle dražební vyhlášky DV 101041396.

Navrhovatel předběžného opatření vyslovil obavu, že jak dlužník tak i zástavní dlužníci dle smlouvy ze dne 23. 8. 2010 o zřízení zástavního práva k listinným cenným papírům č. 1 0000064260, neučinily nic proto, aby nedošlo ke zhoršení předmětu zástavy a k újmě navrhovatele. Navrhovatel od tohoto stavu odvíjel nutnost povolení realizace předmětné dražby.

Podle ust. § 113 IZ může insolvenční soud v době do vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka vydat předběžné, je-li nutné zabránit změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů dlužníka.

Soud připomíná, že předmětné insolvenční řízení je v samém počátku a soud zná k dnešnímu dni pouze tvrzení navrhovatele o tom, že se dlužník nachází ve stavu úpadku. Dlužník se zatím k insolvenčnímu návrhu ani nevyjádřil. Navrhovatel předběžného opatření v návrhu vytváří konstrukci, kde se např. zabývá hodnocením důvodů, které vedli dlužníka ke vzdání se odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, klasifikuje úkony navrhovatele insolvenčního řízení a dlužníka jako iracionální, předpokládá zpětvzetí insolvenčního návrhu a pod. Jinak řečeno, o postupech dlužníka nebo zástavních dlužníků navrhovatel pouze vyslovuje své domněnky, ale ke svému požadavku na vydání předběžného opatření relevantní skutečnosti neuvádí.

S ohledem na uvedené považuje soud návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření za podaný předčasně. Návrh byl podán v situaci, kdy si soud ještě nemohl udělat ani rámcový obraz o skutečnostech uváděných v insolvenčním návrhu z důvodu absence vyjádření dlužníka. Požadované povolení zásahu do práv dlužníka nebo zástavních dlužníků by bylo nevratné a to i v situaci, kdy by např. nebyl úpadek dlužníka vůbec zjištěn.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné-§ 91 IZ.

V Praze dne 21. 8. 2013

JUDr. Pavol Pikna, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Vojtěch Tristan Kundert