MSPH 78 INS 15983/2011-A-36
MSPH 78 INS 15983/2011-A-36

USNESENÍ o předběžném opatření

Městský soud v Praze, pracoviště Praha 2, Slezská 9, rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlom Piknom v právní věci navrhovatele: Ing. Filip anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 6, Štěpánská 643/39, Praha 6, zastoupen: Mgr. Pavlem Hrtúsem, advokátem, Praha 4, Hvězdova 1716/2b a dlužnice: Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Revoluční 1106/5, Praha 1, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

I. Dlužnici pí Heleně anonymizovano , anonymizovano , se ustanovuje předběžný insolvenční správce-společnost První konkursní v.o.s., Severozápadní II. 32/306, Praha 4.

II. Soud ukládá předběžnému správci, aby neprodleně zjistil a zajistil majetek dlužnice pí Heleny anonymizovano , anonymizovano , a aby převzal od Mgr. Luďka Němce prostředky související s exekuční věcí dlužnice sp.zn. 55 EX 3063/08.

III. Soud ukládá Mgr. Luďku Němcovi, aby všechny prostředky, které jsou v jeho držení z titulu exekuční věci sp.zn. 55 EX 3063/08, vydal předběžnému insolvenčnímu správci.

Odůvodnění:

Navrhovatel se při ústním jednání dne 4. 4. 2012 opakovaně domáhal vydání předběžného opatření, kterým bude v řízení ustanoven dlužnici předběžný insolvenční správce. Svůj návrh odůvodňoval tím, že je přesvědčen, že dlužnice se pokouší vyrovnat mimo insolvenční řízení s manželi Dřevikovskými, kterým podle navrhovatele dluží značnou částku. Podle navrhovatele hodlá dlužnice na uhrazení tohoto dluhu použít prostředky, které dlužnici poskytl navrhovatel ve výši 580.000,-Kč. Tyto prostředky jsou nyní v držení soudního exekutora Mgr. Luďka Němce z titulu exekuce vedené pod sp.zn. 55 EX 3063/08. Podle ust. § 82 odst. 1a 2 IZ může insolvenční soud i bez návrhu nařídit předběžné opatření a tímto opatření může též ustanovit předběžného správce. Navrhovatel předběžného opatření není povinen zaplatit jistotu. Podle ust. § 27 IZ může soud ustanovit v insolvenčním řízení předběžného správce a vymezit mu práva a povinnosti. Soud návrhu vyhověl. -pokračování-2-

Soud konstatoval, že v situaci, kdy mu Mgr. Luděk Němec oznámil, že exekuční řízení sp. zn. 55 EX 3063/08 bylo byť nepravomocně zastaveno, je reálné předpokládat, že prostředky z předmětné exekuce budou exekutorem vydány dlužnici. Dlužnice se k ústnímu jednání nařízenému ve věci na den 4. 4. 2012 bez omluvy nedostavila. Soud tedy nemohl od dlužnice získat upřesňující informace o vývoji a stavu jejich závazků vůči manželům Dřevikovským a ohledně prostředků v držení soudního exekutora. Soud tedy nemohl získat názor dlužnice na tvrzení navrhovatele. V této situaci považoval soud za vhodné vydat předběžné opatření a ustanovit dlužnici předběžného insolvenčního správce. Soud nemůže vyloučit, že tvrzení navrhovatele ohledně možnosti převodu prostředků z vlastnictví dlužnice je pravdivé. Povinností předběžného insolvenčního správce bude zjistit a zajistit majetek dlužnice včetně převzetí prostředků od soudního exekutora Mgr. Němce tak, aby nedocházelo k takovým převodům majetku dlužnice, které by mohlo ohrozit práva věřitelů dlužnice. Soud je toho názoru, že ustanovení předběžného správce dlužnici, o existenci úpadku které soud rozhoduje, a ve věci které bylo nařízeno další ústní jednání na den 19. 6. 2012, nemůže dlužnici poškodit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné-§91 IZ.

V Praze dne 4. dubna 2012

JUDr. Pavol Pikna, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Navrátilová