MSPH 78 INS 14935/2015-B-58
č. j MSPH 78 INS 14935/2015-B-58

USNESENÍ

Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v právní věci insolvenčního dlužníka Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha-Újezd, U pramene 432/7, IČ: 74611828, o zrušení schváleného oddlužení

t a k t o:

I. Soud zrušuje oddlužení dlužnice Lenky anonymizovano , IČ: 74611828, anonymizovano , bytem U pramene 432/7, 149 00 Praha-Újezd, které bylo schválené usnesením soudu ze dne 3. listopadu 2015, č.j. MSPH 78 INS 14935/2015-B-8.

II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužnice Lenky anonymizovano , IČ: 74611828, anonymizovano , bytem U pramene 432/7, 149 00 Praha-Újezd, s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění

Podáním ze dne 31. 8. 2017 a 14. 11. 2017 informoval insolvenční správce Mgr. Petr Budziński (dále jen správce) soud, že kromě mimořádné platby finančního úřadu ve výši 51 012 Kč, kterou zaslal na účet majetkové podstaty finanční úřad jako přeplatek na dani a jediné platby dlužnice ve výši 10 000 Kč, nebylo na oddlužení p. Lenky anonymizovano (dále jen dlužnice) ode dne 3. 11. 2015, kdy bylo vydáno usnesení o splátkovém kalendáři, ničeho zaplaceno. Podle insolvenčního správce dlužnice neplní podmínky schváleného oddlužení a správce proto navrhl soudu, aby bylo oddlužení dlužnice zrušeno.

Soud konstatuje, že již dne 16. 8. 2016 proběhlo ústní jednání postupem podle § 418 odst. 7 insolvenčního zákona. Bylo tu řešeno neplnění oddlužení dlužnicí podle podmínek usnesení o splátkovém kalendáři. Dlužnice tu požádala o poskytnutí další šance k zahájení řádného plnění splátkového kalendáře. Soud této žádosti tehdy vyhověl. Usnesením ze dne 17. 1. 2017 soud pod č.j.-B-24, po předchozím slyšení dlužnice, oddlužení dlužnice pro neplnění podstatných povinností oddlužení, zrušil. Učinil tak proto, že dlužnice přes svůj příslib splácení svých dluhů nezahájila. K odvolání dlužnice rozhodoval dne 23. 6. 2017, pod č.j. 2VSPH 449/2017-B-42, též Vrchní soud v Praze. Ten rozhodl o pokračování v oddlužení dlužnice proto, že mu bylo dlužnicí doloženo, že její příjmy v posledních třech měsících jsou dostačující ke splnění splátkového kalendáře.

Ze zpráv insolvenčního správce soud zjistil, že poslední a jedinou splátku na své oddlužení zaslala dlužnice v září 2017 ve výši 10 000 Kč. Od té doby nebyly žádné prostředky, na plnění oddlužení, ani na odměnu správce zaslány. Ke dni rozhodování soudu správce též odkázal na stav majetku, tak jak byl zjišťován ke schůzi věřitelů a k jednání s dlužnicí dne 17. 1. 2017, kdy bylo zjištěno, že dlužnice je bez majetku. isir.justi ce.cz

Dlužnice se k jednání dne 16. 1. 2018, na kterém bylo projednáváno plnění podmínek jejího oddlužení, nedostavila. Obsílku k tomuto jednání si přitom osobně převzala dne 8. 12. 2017.

S ohledem na shora uvedené soud konstatuje, že dlužnice neplní podstatné povinnosti povoleného oddlužení. Dlužnice si nedokázala do dne rozhodnutí soudu, přesto, že ji již bylo jednou oddlužení pro jeho neplnění zrušeno, upravit své poměry tak, aby bylo možné věřitelům splácet její závazky. Dlužnice nenaplnila tvrzení o svých příjmech uváděné před Vrchním soudem v Praze v tom smyslu, aby začala s placením splátek. Uvedené svědčí o tom, že ze strany dlužnice nejsou plněny podstatné povinnosti schváleného oddlužení, a proto nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře-§ 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a písm. b) insolvenčního zákona, soud zruší schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo když se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Alternativou k tomuto rozhodnutí je rozhodnutí o zrušení oddlužení a zastavení řízení v případě, že bude zjištěno, že majetek dlužnice je pro uspokojení jejich věřitelů zcela nepostačující. Soud zjistil, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, protože splátky neplatí. Z uvedeného soud zjistil, že nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře a dlužnice současně nemá majetek, pro který by bylo možné v insolvenčním řízení pokračovat konkursem.

Schválené oddlužení dlužnice bylo proto soudem zrušeno. Soud současně rozhodl o zastavení řízení tak, jak to předpokládá ustanovení § 418 odst.1 písm. a) insolvenčního zákona.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení m ů ž e podat odvolání pouze dlužník, insolvenční správce a věřitelský orgán. Odvolání je možné podat do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 418 odst. 3 insolvenčního zákona a § 204 odst. 1 občanského soudního řádu). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 občanského soudního řádu). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 insolvenčního zákona).

V Praze dne 16. 1. 2018 JUDr. Pavol P i k n a, v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Michaela Kápičková